ورود / ثبت نام
0
0

برچسب: sensore

شبکه های حسگر

  سلام شبکه حسگر/کارانداز (حس/کار)[۱] شبکه ای است متشکل از تعداد زیادی گره کوچک. در هر گره تعدادی حسگر و/یا کارانداز وجود دارد. شبکه حس/کار بشدت با محیط فیزیکی تعامل...
 
ادامه مطلب