<
ActionResult
داریوش فرخی
نحوه استفاده از ActionResult در MVC چگونه است در خیلی از ارسال های انجمن ها من یک نظر رایج دیده ام. ActionResult در MVC چیست؟ بنابراین در این مقاله ActionResult در MVC را با هم تشریح می کنیم و خروجی آن را ن...
داریوش فرخی
چگونه از JsonResult در ASP.NET MVC استفاده کنیم Controller MVC انواع متفاوتی از خروجی را طبق اطلاعاتی که برای اپلیکیشن ما نیاز است ارائه می دهد. در این مقاله ما JsonResult در MVC را با یکدیگر خواهیم آموخت. بن...