<
4 بخش برنامه ریزی ربات
مسعود شریفی پور
۴ بخش برنامه ریزی ربات ربات شامل بخش های مختلفی مثل سنسور هاست که این بخش ها ورودی های آن هستند و قطعا باید در جایی پردازش شوند و مورد بررسی قرار گیرند تا در پروسه کنترل استفاده گردند...