دوره های آموزشی سایت دانشجویار
1- مکانی برای جستجوی اطلاعات
مسعود شریفی پور
کسب وکار اینترنتی کسب وکار اینترنتی مشاغل اینترنتی بر خلاف مشاغل معمولی و به تعبیری سنتی به دانش زیادی نیاز ندارند، بلکه در این مشاغل تجربه‌ی استفاده از اینترنت و دسترسی به منابع...