<
… در دات نت
مسعود شریفی پور
کامپوننت فارسی برای Login,CrateUser,… در دات نت فرآیند Authentication در ASP.NET 2.0 از طریق سرویس جدید membership و Authorization از طریق سرویس جدید Roles انجام می شود.