دانلود پروژه های asp
مسعود شریفی پور
اموزش c++ مراقبت-کنترل تکرار(قسمت نوزدهم)   ۹-۴ فرموله کردن الگوریتم‌ها: مراقبت-کنترل تکرار اجازه دهید تا به مسئله میانگین کلاس بازگردیم و آنرا مجدداً و اینبار بصورت زیر و کلی‌تر تعریف کنیم: “...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ عبارت تکرار while(قسمت هجدهم) عبارت تکرار while یک عبارت تکرار به برنامه‌نویس امکان می‌دهد تا بر مبنای برقرار بودن یا نبودن مقداری در یک شرط، یک عمل را چندین بار و به تکرار انجام دهد. عبارت ...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ عبارت انتخاب if (قسمت هفدهم) ۵-۴  عبارت انتخاب if در یک عبارت انتخاب، هدف برگزیدن یکی از گزینه‌های موجود برای انجام آن است. برای مثال، فرض کنید که شرط قبولی در یک امتحان نمره ۶۰ است از (۱۰۰...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ آموزشی مهندسی نرم‌افزار ATM (قسمت پانزدهم) نکاتی دیگر در ارتباط توابع set یک تابع public set همانند setCourseName بایستی بدقت مراقب هرگونه تغییر در مقدار یک عضو داده (همانند courseName) باشد تا مطمئن گرد...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ فرآیند کامپایل‌ و لینک (قسمت چهاردهم) فرآیند کامپایل‌ و لینک دیاگرام شکل ۱۴-۳ نمایشی از فرآیند کامپایل و لینک است که نتیجه آن یک برنامه اجرایی GradeBook بوده که می‌تواند توسط استاد بکار گرفته شود. غ...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ تعریف فایل های سرآیند (قسمت سیزدهم) نحوه یافتن فایل‌های سرآیند توجه کنید که نام فایل سرآیند GradeBook.h در خط ۷ شکل ۱۰-۳ در میان جفت گوتیشن    (“ “) بجای < > محدود شده است. معمول...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ سازنده ها و فایل های سرآیند (قسمت دوازدهم) تعریف سازنده در خطوط ۱۷-۲۰ برنامه شکل ۷-۳ یک سازنده برای کلاس GradeBook تعریف شده است. توجه کنید که سازنده دارای نام مشابه همانند کلاس خود یعنی GradeBook است. ی...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ تست یک کلاس (قسمت یازدهم) تست کلاس GradeBook تابع main (خطوط ۴۳-۶۰) یک شی از کلاس GradeBook ایجاد کرده و از توابع عضو آن استفاده می‌کند. در خط ۴۶ یک شی GradeBook بنام myGradeBook ایجاد ش...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ داده ها و توابع عضو کلاس (قسمت دهم) تعریف و تست کلاس GradeBook مثال بعدی (برنامه شکل ۳-۳) تعریف مجددی از کلاس GradeBook (خطوط ۱۴-۲۳) با تابع عضو displayMessage است (خطوط ۱۸-۲۲) که نام دوره را بعنو...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ کلاس ها شی ها (قسمت نهم) مقدمه در فصل دوم، چند برنامه ساده ایجاد کردیم که می‌توانستند پیغام‌های را به کاربر نشان داده، اطلاعاتی از وی دریافت نمایند، محاسباتی انجام داده و تصمیم‌گیری کنن...