دانلود نرم افزار
مسعود شریفی پور
اموزش c++ مراقبت-کنترل تکرار(قسمت نوزدهم)   ۹-۴ فرموله کردن الگوریتم‌ها: مراقبت-کنترل تکرار فرموله کردن الگوریتم‌ها: مراقبت-کنترل تکرار ، اجازه دهید تا به مسئله میانگین کلاس بازگردیم و آنرا مجدداً ...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ عبارت تکرار while(قسمت هجدهم) عبارت تکرار while عبارت تکرار while ؛ یک عبارت تکرار به برنامه‌نویس امکان میدهد تا بر مبنای برقرار بودن یا نبودن مقداری در یک شرط، یک عمل را چندین بار و به تکرا...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ عبارت انتخاب if (قسمت هفدهم) ۵-۴  عبارت انتخاب if عبارت انتخاب if ، در یک عبارت انتخاب، هدف برگزیدن یکی از گزینه‌های موجود برای انجام آن است. برای مثال، فرض کنید که شرط قبولی در یک امتحان ن...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ خلاصه ای بر عبارات کنترلی (قسمت شانزدهم) آموزش c++ خلاصه ای بر عبارات کنترلی (قسمت شانزدهم) را برای همراهان ام اس پی سافت آماده دانلود کردیم. امیدوارم برای همراهان عزیز مفید باشد. عبارات کنترلی قبل از ...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ آموزشی مهندسی نرم‌افزار ATM (قسمت پانزدهم) نکاتی دیگر در ارتباط توابع set یک تابع publicset همانند setCourseName بایستی بدقت مراقب هرگونه تغییر در مقدار یک عضو داده (همانند courseName) باشد تا مطمئن گردد...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ فرآیند کامپایل‌ و لینک (قسمت چهاردهم) فرآیند کامپایل‌ و لینک اموزش c++ فرآیند کامپایل‌ و لینک ، دیاگرام شکل ۱۴-۳ نمایشی از فرآیند کامپایل و لینک است که نتیجه آن یک برنامه اجرایی GradeBook بوده که می...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ تعریف فایل های سرآیند (قسمت سیزدهم) نحوه یافتن فایل‌های سرآیند توجه کنید که نام فایل سرآیند GradeBook.h در خط ۷ شکل ۱۰-۳ در میان جفت گوتیشن    (“ “) بجای < > محدود شده است. معمول...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ سازنده ها و فایل های سرآیند (قسمت دوازدهم) تعریف سازنده در خطوط ۱۷-۲۰ برنامه شکل ۷-۳ یک سازنده برای کلاس GradeBook تعریف شده است. توجه کنید که سازنده دارای نام مشابه همانند کلاس خود یعنی GradeBook است. ی...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ تست یک کلاس (قسمت یازدهم) تست کلاس GradeBook تابع main (خطوط ۴۳-۶۰) یک شی از کلاس GradeBook ایجاد کرده و از توابع عضو آن استفاده می کند. در خط ۴۶ یک شی GradeBook بنام myGradeBook ایجاد ش...
مسعود شریفی پور
اموزش c++ داده ها و توابع عضو کلاس (قسمت دهم) تعریف و تست کلاس GradeBook مثال بعدی (برنامه شکل ۳-۳) تعریف مجددی از کلاس GradeBook (خطوط ۱۴-۲۳) با تابع عضو displayMessage است (خطوط ۱۸-۲۲) که نام دوره را بعنو...