ورود / ثبت نام
0
0

سورس پروژه تبدیل اطلاعات gridview به CSV و PDF در ASP.NET

رایگان!

بعد از عضویت رایگان دانلود کنید.

عضویت در سایت

تبدیل اطلاعات gridview

پروژه تبدیل اطلاعات gridview به همراه سورس کد ، بعد از انتشار پروژ های تبدیل gridview به word و Excel این بار به CSV و PDF رسیدیم و این کارا در سی شارپ و Vb.NET در محیط ASP.NET پیش میگیریم.عملکرد پروژه به گونه ای است که میتوانید اطلاعات دیتاگرید را در به فایل CSV و PDF منتقل کنید واینکه مستقیم روی سیستم درخواست کننده دانلود خواهد شد.امیدوارم استفاده کنید.

تبدیل اطلاعات gridview

اسکریپت ساخت دیتابیس :


CREATE TABLE [dbo].[Mspsoft](
[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Name] [nvarchar](50) NULL,
[Family] [nvarchar](50) NULL,
[Phone] [nvarchar](50) NULL,
[Website] [nvarchar](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_Mspsoft] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Mspsoft] ON

INSERT [dbo].[Mspsoft] ([ID], [Name], [Family], [Phone], [Website]) VALUES (1, N'مسعود', N'شریفی پور', N'09127746737', N'www.mspsoft.com')
INSERT [dbo].[Mspsoft] ([ID], [Name], [Family], [Phone], [Website]) VALUES (2, N'پویا', N'قربانی', N'091200000', N'www.mspsoft.com')
INSERT [dbo].[Mspsoft] ([ID], [Name], [Family], [Phone], [Website]) VALUES (3, N'علی', N'شفیعی', N'091222222', N'www.mspsoft.com')
INSERT [dbo].[Mspsoft] ([ID], [Name], [Family], [Phone], [Website]) VALUES (4, N'عباس', N'ارجمند', N'0912222222', N'www.mspsoft.com')
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Mspsoft] OFF
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [mspsoft.com] SET READ_WRITE
GO

 

تبدیل به فایل PDF در VB.NET:


Response.ContentType = "application/pdf"
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=GridViewExport.pdf")
Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache)
Dim sw As New StringWriter()
Dim hw As New HtmlTextWriter(sw)
GridView1.AllowPaging = False
GridView1.DataBind()
GridView1.RenderControl(hw)
Dim sr As New StringReader(sw.ToString())
Dim pdfDoc As New Document(PageSize.A4, 10.0F, 10.0F, 10.0F, 0.0F)
Dim htmlparser As New HTMLWorker(pdfDoc)
PdfWriter.GetInstance(pdfDoc, Response.OutputStream)
pdfDoc.Open()
htmlparser.Parse(sr)
pdfDoc.Close()
Response.Write(pdfDoc)
Response.End()

 

تبدیل به فایل CSV در VB.NET :


Response.Clear()
Response.Buffer = True
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=GridViewExport.csv")
Response.Charset = ""
Response.ContentType = "application/text "

GridView1.AllowPaging = False
GridView1.DataBind()

Dim sb As New StringBuilder()
For k As Integer = 0 To GridView1.Columns.Count - 1
'add separator
sb.Append(GridView1.Columns(k).HeaderText + ","c)
Next
'append new line
sb.Append(vbCr & vbLf)

For i As Integer = 0 To GridView1.Rows.Count - 1
For k As Integer = 0 To GridView1.Columns.Count - 1
'add separator
sb.Append(GridView1.Rows(i).Cells(k).Text + ","c)
Next
'append new line
sb.Append(vbCr & vbLf)

Next
Response.Output.Write(sb.ToString())
Response.Flush()
Response.End()

 

 

C:UsersMasoudDesktopGridViewExport

توضیحات تکمیلی

زبان پروژه

C#&ASP.NET

بانک اطلاعاتی

SQL Server

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سورس پروژه تبدیل اطلاعات gridview به CSV و PDF در ASP.NET”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.