ورود / ثبت نام
0
0

پروژه تبدیل اطلاعات gridview به Excel در ASP.NET

رایگان!

بعد از عضویت رایگان دانلود کنید.

عضویت در سایت

 

بعد از برسی و خروجی گرفتن از GridView در فایل word با فرمت doc در این نمونه سورس تبدیل اطلاعات gridview به Excel را برسی میکنیم.پروژه به زبان سی شارپ که در محیط ASP.NET طراحی و برنامه نویسی شده است.برای ساخت دیتابیس نیز از کوئری زیر زیر استفاده کنید.

تبدیل اطلاعات gridview به Excel


CREATE TABLE [dbo].[Mspsoft](
[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Name] [nvarchar](50) NULL,
[Family] [nvarchar](50) NULL,
[Phone] [nvarchar](50) NULL,
[Website] [nvarchar](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_Mspsoft] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Mspsoft] ON

INSERT [dbo].[Mspsoft] ([ID], [Name], [Family], [Phone], [Website]) VALUES (1, N'مسعود', N'شریفی پور', N'09127746737', N'www.mspsoft.com')
INSERT [dbo].[Mspsoft] ([ID], [Name], [Family], [Phone], [Website]) VALUES (2, N'پویا', N'قربانی', N'091200000', N'www.mspsoft.com')
INSERT [dbo].[Mspsoft] ([ID], [Name], [Family], [Phone], [Website]) VALUES (3, N'علی', N'شفیعی', N'091222222', N'www.mspsoft.com')
INSERT [dbo].[Mspsoft] ([ID], [Name], [Family], [Phone], [Website]) VALUES (4, N'عباس', N'ارجمند', N'0912222222', N'www.mspsoft.com')
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Mspsoft] OFF
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [mspsoft.com] SET READ_WRITE
GO

همچنین برای خروجی گرفتن در زبان Vb.NET میتوانید از کد زیر استفاده کنید.


Response.Clear()
Response.Buffer = True

Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=GridViewExport.xls")
Response.Charset = ""
Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
Dim sw As New StringWriter()
Dim hw As New HtmlTextWriter(sw)

GridView1.AllowPaging = False
GridView1.DataBind()

'Change the Header Row back to white color
GridView1.HeaderRow.Style.Add("background-color", "#FFFFFF")

'Apply style to Individual Cells
GridView1.HeaderRow.Cells(0).Style.Add("background-color", "green")
GridView1.HeaderRow.Cells(1).Style.Add("background-color", "green")
GridView1.HeaderRow.Cells(2).Style.Add("background-color", "green")
GridView1.HeaderRow.Cells(3).Style.Add("background-color", "green")

For i As Integer = 0 To GridView1.Rows.Count - 1
Dim row As GridViewRow = GridView1.Rows(i)

'Change Color back to white
row.BackColor = System.Drawing.Color.White

'Apply text style to each Row
row.Attributes.Add("class", "textmode")

'Apply style to Individual Cells of Alternating Row
If i Mod 2 <> 0 Then
row.Cells(0).Style.Add("background-color", "#C2D69B")
row.Cells(1).Style.Add("background-color", "#C2D69B")
row.Cells(2).Style.Add("background-color", "#C2D69B")
row.Cells(3).Style.Add("background-color", "#C2D69B")
End If
Next
GridView1.RenderControl(hw)

'style to format numbers to string
Dim style As String = "


<style> .textmode { mso-number-format:@; } </style>"
Response.Write(style)
Response.Output.Write(sw.ToString())
Response.Flush()
Response.End()

توضیحات تکمیلی

زبان پروژه

C# & ASP.NET

بانک اطلاعاتی

SQL Server

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروژه تبدیل اطلاعات gridview به Excel در ASP.NET”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.