ورود / ثبت نام
0
0

عملیات CRUD در NET Core. با Visual Studio 2019

418 بازدید
CRUD در NET Core.

 CRUD در NET Core.

در این مقاله، نحوه ی اجرای عملیات CRUD در NET Core. با Visual Studio 2019 را خواهیم آموخت. از dapper جهت اجرای عملیات CRUD استفاده خواهیم کرد.

عملیات CRUD در NET Core.

یک برنامه‌ی ساده ایجاد خواهیم کرد که از dapper، Core 3.0 preview، SQLServer، و Visual Studio 2019 برای اجرای عملیات CRUD استفاده می‌کند.

پیش نیازهای پیشنهادی

 

 •  ایجاد یک پایگاه داده، جداول، و روندهای ذخیره شده.

نخست، نیاز است یک پایگاه داده SQL Server ، جداول، و روندهای ذخیره شده را که نیاز است در برنامه بکار بگیریم، ایجاد کنیم.

در اینجا، من یک پایگاه داده “ CoreMaster ” و یک جدول “ Job ” ایجاد می کنم.

CREATE TABLE [dbo].[Job]( 
  [JobID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
  [JobTitle] [nchar](250) NULL, 
  [JobImage] [nvarchar](max) NULL, 
  [CityId] [int] NULL, 
  [IsActive] [bit] NULL, 
  [CreatedBY] [nvarchar](50) NULL, 
  [CreatedDateTime] [datetime] NULL, 
  [UpdatedBY] [nvarchar](50) NULL, 
  [UpdatedDateTime] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Job] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
  [JobID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

حال، روندهای ذخیره شده ای را برای افزودن job، واکشی لیست job، و بروزرسانی job ایجاد خواهم کرد.

روند ذخیره شده ی “ Add Job ” بصورت “ [SP_Add_Job] ” نام گذاری شده است که job Id مربوط به رکورد درج شده را برمی گرداند.

 CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Add_Job]   
  @JobTitle NVARCHAR(250) ,   
  @JobImage NVARCHAR(Max) ,   
  @CityId int ,   
  @IsActive BIT ,   
  @CreatedBY NVARCHAR(50) ,   
  @CreatedDateTime DATETIME ,   
  @UpdatedBY NVARCHAR(50),  
  @UpdatedDateTime DATETIME  
    
AS   
  BEGIN   
 DECLARE @JobId as BIGINT  
    INSERT INTO [Job]   
        (JobTitle ,   
         JobImage ,   
         CityId ,   
         IsActive ,   
         CreatedBY ,   
         CreatedDateTime ,   
         UpdatedBY ,   
         UpdatedDateTime  
       )   
    VALUES ( @JobTitle ,   
         @JobImage ,   
         @CityId ,   
         @IsActive ,   
         @CreatedBY ,    
         @CreatedDateTime ,   
         @UpdatedBY ,   
         @UpdatedDateTime           
           
       );   
    SET @JobId = SCOPE_IDENTITY();   
    SELECT @JobId AS JobId;   
  END;  

روند ذخیره شده ی “[ Update Job ”، “ SP_Update_Job] ” است.

CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Update_Job]
@JobId INT,
@JobTitle NVARCHAR(250) ,
@JobImage NVARCHAR(Max) ,
@CityId INT ,
@IsActive BIT ,
@UpdatedBY NVARCHAR(50),
@UpdatedDateTime DATETIME

AS
BEGIN
UPDATE job
SET
job.JobTitle = @JobTitle,
job.JobImage = @JobImage ,
job.CityId = @CityId ,
job.IsActive = @IsActive ,
job.UpdatedBY = @UpdatedBY ,
job.UpdatedDateTime = @UpdatedDateTime
FROM [Job] job
WHERE JobId = @JobId
END;

روند ذخیره شده ی “ [ Fetch Job List ”، “ SP_Job_List] ” است.

CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Job_List]   
AS 
BEGIN 
   
  SET NOCOUNT ON; 
  select * from [Job]  
  END 
 • باز کردن Visual Studio 2019

به منوی Start در ویندوز تحت دسکتاپ خود رفته و Visual Studio 2019 را تایپ کنید؛ آن را باز کنید.

Visual Studio 2019

 •  ایجاد یک پروژه ی جدید

صفحه ی خوش آمدگویی Visual Studio 2019 ظاهر خواهد شد، که حاوی چهار کادر در سمت راست است.

 1.  Clone or checkout code (شبیه سازی یا وارسی کد)
 2.  Open a project or solution (باز کردن یک پروژه یا solution)
 3. Open a local folder (باز کردن یک پوشه ی محلی/داخلی)
 4.  Create a new project (ایجاد یک پروژه ی جدید)

از گزینه‌های فوق، نیاز است بر روی کادر ” Create a new project ” کلیک کنیم.

Create a new project

بر روی ” ASP.Net Core Web Application ” کلیک کرده و ” Next ” را فشار دهید.

ASP.Net Core Web Application

از راهنمای برنامه، ” ( Web Application ( Model -View-Controller) ” را انتخاب کنید.

فریمورک باید بصورت .Net Core 3.0 انتخاب شود. سپس، بر روی دکمه‌ی ” OK ” کلیک کنید.

 CRUD در NET Core.

یک نام مناسب برای پروژه گذاشته و محلی که می‌خواهید این پروژه را ایجاد کنید را انتخاب کنید.

مجدد دکمه‌ی ” Create ” را کلیک کنید.

 CRUD در NET Core.

اکنون پروژه را ” Build ” کنید.

.Net Core 3.0 runtime را نصب خواهد کرد (اگر بر روی ماشین نصب نشده باشد).

 • نصب پکیج‌های .NuGet

نیاز است پکیج‌های زیر را نصب کنیم.

۱- Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

 CRUD در NET Core.

۲- Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Design

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Design

۳- Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

۴- Dapper

Dapper

 • ایجاد کلاس و رابط Dapper

حال دو پوشه ایجاد کنید:

 1. Helper
 2. Interface

در پوشه‌ی Interface، یک رابط جدید به نام ” IDapperHelper ” افزوده و کد زیر را در آن کلاس کپی کنید.

using Dapper; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Data.Common; 
using System.Linq; 
using System.Linq.Expressions; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace CoreDemo_3_0.Interfaces 
{ 
  public interface IDapperHelper : IDisposable 
  { 
    DbConnection GetConnection(); 
    T Get<T>(string sp, DynamicParameters parms, CommandType commandType = CommandType.StoredProcedure); 
    List<T> GetAll<T>(string sp, DynamicParameters parms, CommandType commandType = CommandType.StoredProcedure); 
    int Execute(string sp, DynamicParameters parms, CommandType commandType = CommandType.StoredProcedure); 
    T Insert<T>(string sp, DynamicParameters parms, CommandType commandType = CommandType.StoredProcedure); 
    T Update<T>(string sp, DynamicParameters parms, CommandType commandType = CommandType.StoredProcedure); 
  } 
} 

در پوشه‌ی Helper، یک کلاس جدید به نام ” DapperHelper ” افزوده و کد زیر را در آن کلاس کپی کنید.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using Dapper; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Data.Common; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Linq.Expressions; 
using static Dapper.SqlMapper; 
using CoreDemo_3_0.Interfaces; 
 
namespace CoreDemo_3_0.Helper 
{ 
  public class DapperHelper : IDapperHelper 
  { 
    private readonly IConfiguration _config; 
    public DapperHelper(IConfiguration config) 
    { 
      _config = config; 
    } 
 
    public DbConnection GetConnection() 
    { 
      return new SqlConnection(_config.GetConnectionString("DefaultConnection")); 
    } 
 
    public T Get<T>(string sp, DynamicParameters parms, CommandType commandType = CommandType.StoredProcedure) 
    { 
      using (IDbConnection db = new SqlConnection(_config.GetConnectionString("DefaultConnection"))) 
      { 
        return db.Query<T>(sp, parms, commandType: commandType).FirstOrDefault(); 
      } 
    } 
 
    public List<T> GetAll<T>(string sp, DynamicParameters parms, CommandType commandType = CommandType.StoredProcedure) 
    { 
      using (IDbConnection db = new SqlConnection(_config.GetConnectionString("DefaultConnection"))) 
      { 
        return db.Query<T>(sp, parms, commandType: commandType).ToList(); 
      } 
    } 
 
    public int Execute(string sp, DynamicParameters parms, CommandType commandType = CommandType.StoredProcedure) 
    { 
      using (IDbConnection db = new SqlConnection(_config.GetConnectionString("DefaultConnection"))) 
      { 
        return db.Execute(sp, parms, commandType: commandType); 
      } 
    }     
 
    public T Insert<T>(string sp, DynamicParameters parms, CommandType commandType = CommandType.StoredProcedure) 
    { 
      T result; 
      using (IDbConnection db = new SqlConnection(_config.GetConnectionString("DefaultConnection"))) 
      { 
        try 
        { 
          if (db.State == ConnectionState.Closed) 
            db.Open(); 
 
          using (var tran = db.BeginTransaction()) 
          { 
            try 
            { 
              result = db.Query<T>(sp, parms, commandType: commandType, transaction: tran).FirstOrDefault(); 
              tran.Commit(); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
              tran.Rollback(); 
              throw ex; 
            } 
          } 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
          throw ex; 
        } 
        finally 
        { 
          if (db.State == ConnectionState.Open) 
            db.Close(); 
        } 
 
        return result; 
      } 
    } 
 
    public T Update<T>(string sp, DynamicParameters parms, CommandType commandType = CommandType.StoredProcedure) 
    { 
      T result; 
      using (IDbConnection db = new SqlConnection(_config.GetConnectionString("DefaultConnection"))) 
      { 
        try 
        { 
          if (db.State == ConnectionState.Closed) 
            db.Open(); 
 
          using (var tran = db.BeginTransaction()) 
          { 
            try 
            { 
              result = db.Query<T>(sp, parms, commandType: commandType, transaction: tran).FirstOrDefault(); 
              tran.Commit(); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
              tran.Rollback(); 
              throw ex; 
            } 
          } 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
          throw ex; 
        } 
        finally 
        { 
          if (db.State == ConnectionState.Open) 
            db.Close(); 
        } 
 
        return result; 
      } 
    } 
 
     
    public void Dispose() 
    { 
      throw new NotImplementedException(); 
    } 
  } 
} 

در اینجا، یک Dapper helper ایجاد کرده‌ایم که برای ارتباط با پایگاه‌داده از آن استفاده خواهیم کرد.

 •  ایجاد یک کلاس Context

یک پوشه‌ی جدید به نام ” Context ” ایجاد کرده و یک کلاس ” DataContext “، که از کلاس DbContext توسعه می‌یابد، اضافه کنید.

کد زیر را داخل کلاس ” DataContext ” کپی کنید.

using CoreDemo_3_0.Entities; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace CoreDemo_3_0.Context 
{ 
  public class DataContext : DbContext 
  { 
    public DataContext() { } 
 
    public DataContext(DbContextOptions<DataContext> options) : base(options) { } 
  } 
 
 
} 
 • یک پوشه به نام “Entities” ایجاد کرده و یک کلاس به نام “Job” اضافه کنید.

کد زیر را در کلاس ” Job ” کپی کنید.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace CoreDemo_3_0.Entities 
{ 
  public class Job 
  { 
    [Key] 
    public int JobID { get; set; } 
    public string JobTitle { get; set; } 
    public int CityId { get; set; } 
    public string JobImage { get; set; } 
    public bool IsActive { get; set; } 
    public string CreatedBY { get; set; } 
    public DateTime? CreatedDateTime { get; set; } 
    public string UpdatedBY { get; set; } 
    public DateTime? UpdatedDateTime { get; set; } 
  } 
   
} 
 • یک پوشه به نام ” Models ” ایجاد کرده و یک کلاس ” JobModel ” اضافه کنید.

کد زیر را در کلاس ” JobModel ” کپی کنید.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace CoreDemo_3_0.Models 
{ 
  public class JobModel 
  { 
    public int JobID { get; set; }     
    public string JobTitle { get; set; } 
    public int CityId { get; set; } 
    public string JobImage { get; set; } 
    public bool IsActive { get; set; } 
    public string CreatedBY { get; set; } 
    public DateTime? CreatedDateTime { get; set; } 
    public string UpdatedBY { get; set; } 
    public DateTime? UpdatedDateTime { get; set; } 
    public int JobState { get; set; }     
  } 
} 
 •  افزودن رابط IJob

رابط ” IJob، ” IJobService را درون پوشه‌ی interface که پیش‌تر ایجاد کردیم، اضافه کنید.

در ادامه کد رابط آورده شده‌است.

using CoreDemo_3_0.Entities; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace CoreDemo_3_0.Interfaces 
{ 
  public interface IJobService 
  { 
    int Delete(int JobId); 
    Job GetByJobId(int JobId); 
    string Update(Job job); 
    int Create(Job JobDetails); 
    List<Job> ListAll(); 
  } 
} 
 •  افزودن سرویس Job

یک پوشه‌ی جدید به نام ” Services ” و یک کلاس درون آن پوشه اضافه کنید.

نام کلاس ” JobService ” خواهد بود. در ادامه کد کلاس JobService آمده‌است.

using CoreDemo_3_0.Entities; 
using CoreDemo_3_0.Interfaces; 
using Dapper; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Transactions; 
 
namespace CoreDemo_3_0.Services 
{ 
  public class JobService : IJobService 
  { 
    private readonly IDapperHelper _dapperHelper; 
 
    public JobService(IDapperHelper dapperHelper) 
    { 
      this._dapperHelper = dapperHelper; 
    } 
 
    public int Create(Job job) 
    { 
      var dbPara = new DynamicParameters(); 
      dbPara.Add("JobTitle", job.JobTitle, DbType.String); 
      dbPara.Add("JobImage", job.JobImage, DbType.String); 
      dbPara.Add("CityId", job.CityId, DbType.Int32); 
      dbPara.Add("IsActive", job.IsActive, DbType.String); 
      dbPara.Add("CreatedBY", "1", DbType.String); 
      dbPara.Add("CreatedDateTime", DateTime.Now, DbType.DateTime); 
      dbPara.Add("UpdatedBY", "1", DbType.String); 
      dbPara.Add("UpdatedDateTime", DateTime.Now, DbType.DateTime); 
 
      #region using dapper 
      var data = _dapperHelper.Insert<int>("[dbo].[SP_Add_Job]", 
              dbPara, 
              commandType: CommandType.StoredProcedure); 
      return data; 
      #endregion 
 
    } 
 
    public Job GetByJobId(int JobId) 
    { 
      #region using dapper 
      var data = _dapperHelper.Get<Job>($"select * from job where JobId={JobId}", null, 
          commandType: CommandType.Text); 
      return data; 
      #endregion 
 
 
    } 
 
    public int Delete(int JobId) 
    { 
      var data = _dapperHelper.Execute($"Delete [Job] where JObId={JobId}", null, 
          commandType: CommandType.Text); 
      return data; 
    } 
 
    public List<Job> ListAll() 
    { 
      var data = _dapperHelper.GetAll<Job>("[dbo].[SP_Job_List]", null, commandType: CommandType.StoredProcedure); 
      return data.ToList(); 
 
    } 
 
    public string Update(Job job) 
    { 
      var dbPara = new DynamicParameters(); 
      dbPara.Add("JobTitle", job.JobTitle, DbType.String); 
      dbPara.Add("JobId", job.JobID); 
      dbPara.Add("JobImage", job.JobImage, DbType.String); 
      dbPara.Add("CityId", job.CityId, DbType.Int32); 
      dbPara.Add("IsActive", job.IsActive, DbType.String); 
      dbPara.Add("UpdatedBY", "1", DbType.String); 
      dbPara.Add("UpdatedDateTime", DateTime.Now, DbType.DateTime); 
 
 
      var data = _dapperHelper.Update<string>("[dbo].[SP_Update_Job]", 
              dbPara, 
              commandType: CommandType.StoredProcedure); 
      return data; 
 
 
    } 
  } 
} 
 • افزودن رشته‌ی اتصال

یک رشته‌ی اتصال درون فایل appsettings.json اضافه کنید.

در اینجا کد فایل appsettings.json آورده شده‌است.

{ 
 "ConnectionStrings": { 
  "DefaultConnection": "data source=.;initial catalog=CoreMaster;User Id=sa;Password=******;" 
 }, 
 "Logging": { 
  "LogLevel": { 
   "Default": "Warning", 
   "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information" 
  } 
 }, 
 "AllowedHosts": "*" 
} 
 • تغییرات در کلاس Startup

اکنون، نیاز است یک زمینه‌ی رشته‌ی اتصال (Connection String Context) افزوده و سرویس‌های خود را ثبت کنیم.

کد افزودن رشته‌ی اتصال:

services.AddDbContext<DataContext>(options => 
       options.UseSqlServer( 
         Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection"))); 

یک سرویس به scoped بیفزایید.

 //Job service 
services.AddScoped<IJobService, JobService>(); 
 
//Register dapper in scope 
services.AddScoped<IDapperHelper, DapperHelper>(); 
 •  افزودن Controller

حال زمان افزودن یک JobController درون پوشه‌ی Controllers است.

در ادامه کد کامل JobController آمده‌است.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Net.Http.Headers; 
using System.Threading.Tasks; 
using CoreDemo_3_0.Entities; 
using CoreDemo_3_0.Interfaces; 
using CoreDemo_3_0.Models; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
namespace CoreDemo_3_0.Controllers 
{ 
  public class JobController : Controller 
  { 
    private readonly IJobService _jobManager; 
    private readonly IHostingEnvironment _hostingEnvironment; 
 
    public JobController(IJobService jobManager, IHostingEnvironment hostingEnvironment) 
    { 
      _jobManager = jobManager; 
      _hostingEnvironment = hostingEnvironment; 
    } 
 
    public ActionResult Index() 
    { 
      var data = _jobManager.ListAll(); 
 
      string baseUrl = $"{this.Request.Scheme}://{this.Request.Host}{this.Request.PathBase}"; 
      foreach (var item in data) 
      { 
        if (!string.IsNullOrEmpty(item.JobImage)) 
          item.JobImage = Path.Combine(baseUrl, "Images", item.JobImage); 
        else 
          item.JobImage = Path.Combine(baseUrl, "Images", "404.png"); 
      } 
      return View(data); 
    } 
 
    #region Add Job 
 
    public ActionResult Add() 
    { 
      return View("Form", new JobModel()); 
    } 
 
    [HttpPost] 
    [ValidateAntiForgeryToken] 
    public ActionResult Add(JobModel model) 
    { 
      if (ModelState.IsValid) 
      { 
        var fileName = ""; 
        if (Request.Form.Files.Count > 0) 
        { 
          var file = Request.Form.Files[0]; 
          var webRootPath = _hostingEnvironment.WebRootPath; 
          var newPath = Path.Combine(webRootPath, "images"); 
          if (!Directory.Exists(newPath)) Directory.CreateDirectory(newPath); 
 
          if (file.Length > 0) 
          { 
            fileName = ContentDispositionHeaderValue.Parse(file.ContentDisposition).FileName.Trim('"'); 
            var fullPath = Path.Combine(newPath, fileName); 
            using (var stream = new FileStream(fullPath, FileMode.Create)) 
            { 
              file.CopyTo(stream); 
            } 
          } 
        } 
 
        var job = new Job() 
        { 
          CityId = model.CityId, 
          JobImage = fileName, 
          CreatedBY = "1", 
          CreatedDateTime = DateTime.Now, 
          JobTitle = model.JobTitle, 
          UpdatedBY = "1", 
          IsActive = model.IsActive, 
          UpdatedDateTime = DateTime.Now 
        }; 
 
        _jobManager.Create(job); 
        return RedirectToAction("Index", "Job"); 
      } 
      return View("Form", model); 
    } 
 
    #endregion 
 
    #region Edit Job 
 
    public ActionResult Edit(int JobId) 
    { 
      var jobEntity = _jobManager.GetByJobId(JobId); 
      var jobModel = new JobModel 
      { 
        JobID = jobEntity.JobID, 
        CityId = jobEntity.CityId, 
        JobImage = jobEntity.JobImage, 
        CreatedBY = jobEntity.CreatedBY, 
        CreatedDateTime = jobEntity.CreatedDateTime, 
        JobTitle = jobEntity.JobTitle, 
        UpdatedBY = jobEntity.UpdatedBY, 
        IsActive = jobEntity.IsActive, 
        UpdatedDateTime = jobEntity.UpdatedDateTime 
      }; 
      return View("Form", jobModel); 
    } 
 
    [HttpPost] 
    [ValidateAntiForgeryToken] 
    public ActionResult Edit(JobModel model) 
    { 
      if (ModelState.IsValid) 
      { 
        var fileName = model.JobImage ?? ""; 
        if (Request.Form.Files.Count > 0) 
        { 
          var file = Request.Form.Files[0]; 
          var webRootPath = _hostingEnvironment.WebRootPath; 
          var newPath = Path.Combine(webRootPath, "images"); 
          if (!Directory.Exists(newPath)) Directory.CreateDirectory(newPath); 
 
          if (file.Length > 0) 
          { 
            fileName = ContentDispositionHeaderValue.Parse(file.ContentDisposition).FileName.Trim('"'); 
            var fullPath = Path.Combine(newPath, fileName); 
            using (var stream = new FileStream(fullPath, FileMode.Create)) 
            { 
              file.CopyTo(stream); 
            } 
          } 
        } 
 
        var job = new Job() 
        { 
          JobID = model.JobID, 
          CityId = model.CityId, 
          JobImage = fileName, 
          JobTitle = model.JobTitle, 
          UpdatedBY = "1", 
          IsActive = model.IsActive, 
        }; 
 
        _jobManager.Update(job); 
        return RedirectToAction("Index", "Job"); 
      } 
      return View("Form", model); 
    } 
 
    #endregion 
 
    #region Delete Job 
 
    public ActionResult Delete(int JobId) 
    { 
      var jobEntity = _jobManager.Delete(JobId); 
      return RedirectToAction("Index", "Job"); 
    } 
 
    #endregion 
 
  } 
} 
 •  افزودن Viewها

زمان افزودن یک ViewController درون پوشه‌ی View > Job است.

در ادامه کد تمامی Viewهای JobController آورده شده‌است.

Form.cshtml

@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers 
@model CoreDemo_3_0.Models.JobModel 
@{ 
  ViewData["Title"] = "Add Job"; 
  Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 

<div class="row">
 
  <!-- left column --> 
  
<div class="col-md-12">
 
    <!-- general form elements --> 
    
<div class="box box-primary">
 
      <!-- form start --> 
      @using (Html.BeginForm(Model.JobID == 0 ? "Add" : "Edit", "Job", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" })) 
      { 
        
<div class="box-body">
 
          @Html.AntiForgeryToken() 
          
<div class="row">
 
            @Html.HiddenFor(model => model.JobID) 
            
<div class="col-xs-12" f> 
              <label>Job Title</label> 
              @Html.TextBoxFor(model => model.JobTitle, new { @class = "form-control", @placeholder = "Job Title" }) 
            </div>

 
          </div>

 
          
           
          
<div class="row">
 
            
<div class="col-xs-12"> 
              <label>Enter City ID</label> 
              @Html.TextBoxFor(model => model.CityId, new { @class = "form-control" }) 
 
            </div>

 
          </div>

 
          
 
          
<div class="row">
 
            
<div class="col-xs-12"> 
              <label>Job Image</label> 
              <input type="file" id="file" name="file"> 
              @Html.HiddenFor(model => model.JobImage) 
            </div>

 
          </div>

 
          
<div class="row">
 
            
<div class="col-xs-12"> 
              @Html.CheckBoxFor(model => model.IsActive, new { @class = "col-form-checkbox" }) Vacancy Available 
            </div>

 
          </div>

 
        </div>

<!-- /.box-body --> 
        
<div class="box-footer"> 
          <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i> Save</button> 
        </div>

 
      } 
    </div>

 
  </div>

 
</div>

 

Index.cshtml

@model List<CoreDemo_3_0.Entities.Job> 
@{ 
  ViewData["Title"] = "Job List"; 
} 
<a href="/Job/Add" class="btn btn-primary">Add</a> 

 

<table id="_DataTable" class="table compact table-striped table-bordered nowrap dataTable" aria-describedby="_DataTable_info"> 
  
<thead>
 
    
<tr role="row"> 
      
<th class="sorting_asc" role="columnheader" tabindex="0" aria-controls="_DataTable" rowspan="1" colspan="1" aria-sort="ascending" aria-label="Image: activate to sort column descending" style="width: 127px;">Image</th>

 
      
<th class="sorting" role="columnheader" tabindex="0" aria-controls="_DataTable" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Title: activate to sort column ascending" style="width: 209px;">Title</th>

 
      
<th class="sorting" role="columnheader" tabindex="0" aria-controls="_DataTable" rowspan="1" colspan="1" aria-label="City: activate to sort column ascending" style="width: 116px;">City</th>

 
      
<th class="sorting" role="columnheader" tabindex="0" aria-controls="_DataTable" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Vacancy: activate to sort column ascending" style="width: 127px;">Vacancy</th>

 
      
<th class="sorting" role="columnheader" tabindex="0" aria-controls="_DataTable" rowspan="1" colspan="1" aria-label="Created Date: activate to sort column ascending" style="width: 190px;">Created Date</th>

 
      
<th style="width: 38px;" class="sorting" role="columnheader" tabindex="0" aria-controls="_DataTable" rowspan="1" colspan="1" aria-label=" Action : activate to sort column ascending"> Action </th>

 
    </tr>

 
  </thead>

 
  
<tbody role="alert" aria-live="polite" aria-relevant="all"> 
    @foreach (var item in Model) 
    { 
      
<tr class="even"> 
        
<td style="text-align:left"><img src="@item.JobImage" alt="Image" width="50" height="50"></td>

 
        
<td style="text-align:left">@item.JobTitle</td>

 
        
<td style="text-align:left">@item.CityId</td>

 
        
<td style="text-align:left">@(item.IsActive == true ? "Yes" : "No")</td>

 
  
<td style="text-align:right">@item.CreatedDateTime</td>

 
  
<td class="text-center "> 
    <a href="/Job/Edit?JobID=@item.JobID" title="Edit">Edit <i class="fa fa-edit"></i></a><a href="/Job/Delete?&JobID=@item.JobID" class="" onclick="return confirm(" Are you sure you want to delete this job?");" title="Delete">Delete   <i class="fa fa-times"></i></a> 
  </td>

 
</tr>

 
        } 
 
      </tbody>

 
    </table>

 

خروجی

۱- Index Page

Index Page

۲- Add Page 

Add Page

۳-  Edit Page 

Edit Page

 

 

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=43767
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
زهره سلطانیان
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد عملیات CRUD در NET Core. با Visual Studio 2019

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.