ورود / ثبت نام
0
0

عملیات CRUD با Angular با استفاده از MongoDB

576 بازدید
عملیات CRUD با Angular

عملیات CRUD با Angular ، در این مقاله، نحوه ی ایجاد عملیات CRUD با Angular با استفاده از MongoDB را خواهیم آموخت. در این مقاله، از ابتدا شروع می‏کنیم.امیدوارم از این مقاله لذت ببرید.

یک پروژه‏ ی نمایشی با استفاده از Angular CLI برای front-end، Node.js و Express برای middle-end، و MongoDB برای back-end ایجاد خواهیم کرد.

نیازمندی‏ ها

 •  Visual Studio Code یا هر IDM دیگر برای توسعه.
 •  Node.js : اگر node را از قبل نصب کرده ‏اید، فرمان node -v و نیز فرمان npm را بررسی کنید.
 • MongoDB : در این پروژه، از پایگاه داده‏ ی MongoDB استفاده می‏کنیم؛ شما می‏توانید از SQL یا دیگر پایگاه داده ‏ها نیز استفاده کنید.

اگر Angular CLI را از قبل نصب کرده ‏اید، نسخه ‏ی آن را بطور عمومی با فرمان ng -v بررسی کنید

لینک ‏های دانلود

 •  https://nodejs.org/en/download/ – Node
 •  https://code.visualstudio.com/ – VS code
 • https://www.mongodb.com/download-center – MongoDB

اگر بخش های قبلی مقالات ما را نخوانده‏ اید همواره می‏توانید در لینک‏ زیر مشاهده کنید.

بیایید شروع کنیم و برنامه ی نمایشی را ایجاد کنیم.

عملیات CRUD با Angular

مرحله ۱ :

پوشه‏ های جدید با هر نامی، مثلاً AngularCRUD ، ایجاد کنید. پس از اینکه پوشه ایجاد شد، کلیدهای ctrl+shift را فشار داده، برای باز کردن پنجره‏ ی فرمان در اینجا راست کلیک کنید.

 AngularJS

 نحوه ی کار با MongoDB

مرحله ۲:
پس از اینکه پوشه در خط فرمان باز شد، این فرمان را برای نصب Angular CLI در پوشه خود اجرا کنید.

npm install -g @angular/cli

 کار با MongoDB

مرحله ۳:

اگر با موفقیت نصب شد، این فرمان را برای ایجاد یک برنامه ‏ی جدید اجرا کنید.

بیایید دوباره نام پروژه را بصورت AngularCRUD قرار دهیم.

ng new projectname

npm

مرحله ۴:
زمانی که فرمان ng new با موفقیت ایجاد و نصب شد، دایرکتوری خود را تغییر دهید.

cd AngularCRUD

مرحله ۵:
اکنون، پروژه خود را در Visual Studio Code با فرمان کد به اینصورت باز می‏کنیم.

MongoDB

حال، می‏توانیم مشاهده کنیم که VSCode بصورت خودکار باز شده است.

VSCode

مرحله ۶ :
اکنون برنامه‏ ی خود را با استفاده از این فرمان اجرا کنید.

ng server – o

در اینجا، -o نشانگر باز کردن برنامه در مرورگر پیش فرض است.

 عملیات CRUD با MongoDB

مرحله ۷:
حال، بیایید Express، Mongoose و body parser را با استفاده از این فرمان نصب کنیم.

 • npm install express –save
 •  npm install mongoose –save
 • npm install body-parser –save

 

 عملیات CRUD با Angular

مرحله ۸:
پس از نصب سه پکیج بالا، یک فایل جدید، server.js، ایجاد کنید.

var express = require('express'); 
var path = require("path");  
var bodyParser = require('body-parser'); 
var mongo = require("mongoose"); 
 
var db = mongo.connect("mongodb://localhost:27017/AngularCRUD", function(err, response){ 
  if(err){ console.log( err); } 
  else{ console.log('Connected to ' + db, ' + ', response); } 
}); 
 
  
var app = express() 
app.use(bodyParser()); 
app.use(bodyParser.json({limit:'5mb'}));  
app.use(bodyParser.urlencoded({extended:true})); 
  
 
app.use(function (req, res, next) {    
   res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', 'http://localhost:4200');  
   res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, POST, OPTIONS, PUT, PATCH, DELETE');  
   res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'X-Requested-With,content-type');   
   res.setHeader('Access-Control-Allow-Credentials', true);    
   next(); 
 }); 
 
 var Schema = mongo.Schema; 
 
var UsersSchema = new Schema({   
 name: { type: String  },    
 address: { type: String  },  
},{ versionKey: false }); 
  
 
var model = mongo.model('users', UsersSchema, 'users'); 
 
app.post("/api/SaveUser",function(req,res){  
 var mod = new model(req.body); 
 if(req.body.mode =="Save") 
 { 
  mod.save(function(err,data){ 
   if(err){ 
     res.send(err);        
   } 
   else{    
     res.send({data:"Record has been Inserted..!!"}); 
   } 
 }); 
} 
else  
{ 
 model.findByIdAndUpdate(req.body.id, { name: req.body.name, address: req.body.address}, 
  function(err,data) { 
  if (err) { 
  res.send(err);     
  } 
  else{    
     res.send({data:"Record has been Updated..!!"}); 
   } 
 }); 
 
 
} 
 }) 
 
 app.post("/api/deleteUser",function(req,res){   
  model.remove({ _id: req.body.id }, function(err) {  
   if(err){  
     res.send(err);  
   }  
   else{   
      res.send({data:"Record has been Deleted..!!"});        
    }  
 });  
  }) 
 
 
 
 app.get("/api/getUser",function(req,res){ 
  model.find({},function(err,data){ 
       if(err){ 
         res.send(err); 
       } 
       else{        
         res.send(data); 
         } 
     }); 
 }) 
 
 
app.listen(8080, function () { 
  
 console.log('Example app listening on port 8080!') 
})

مرحله ۹ :
بیایید پوشه‏ ی پروژه را در خط فرمانی دیگر باز کرده و node server.js را بر روی درگاه ۸۰۸۰ اجرا کنیم.

 کار با MongoDB

مرحله ۱۰:
یک Angular Service جدید برای فراخوانی معمول AJAX API ایجاد کنید.

از این فرمان استفاده کنید:
ng g s common –spec=false

 بانک اطلاعاتی MongoDB

مرحله ۱۱:
کد زیر را در common.service.ts برای API بنویسید.

import { Injectable } from '@angular/core';  
import {Http,Response, Headers, RequestOptions } from '@angular/http';  
  
import { Observable } from 'rxjs/Observable'; 
import 'rxjs/add/operator/map'; 
import 'rxjs/add/operator/do'; 
 
@Injectable() 
export class CommonService { 
 
 constructor(private http: Http) { } 
 
 saveUser(user){   
  return this.http.post('http://localhost:8080/api/SaveUser/', user) 
      .map((response: Response) =>response.json())       
 } 
 
 GetUser(){    
  return this.http.get('http://localhost:8080/api/getUser/') 
      .map((response: Response) => response.json())       
 } 
 deleteUser(id){  
  return this.http.post('http://localhost:8080/api/deleteUser/',{'id': id}) 
      .map((response: Response) =>response.json())        
 } 
 
} 

مرحله ۱۲:
اکنون، کد View را در فایل app.module.ts بنویسید.

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 
import { NgModule } from '@angular/core';  
 
import { HttpModule } from '@angular/http'; 
import { FormsModule } from '@angular/forms'; 
 
import { AppComponent } from './app.component'; 
 
import {CommonService} from './common.service'; 
 
 
@NgModule({ 
 declarations: [ 
  AppComponent 
 ], 
 imports: [ 
  BrowserModule,HttpModule,FormsModule, 
 ], 
 providers: [CommonService], 
 bootstrap: [AppComponent] 
}) 
export class AppModule { } 

مرحله ۱۳:
کد برای app.component.html


<form #userForm="ngForm" (ngSubmit)="onSave(userForm.value)" novalidate>
 
 

Is "myForm" valid? {{userForm.valid}}

 
 
<table border='1'> 

<tr> 

<td>name</td>

 

<td>  
  <input name="id" type="hidden" [(ngModel)]="id" /> 
   <input name="name" type="text" required [(ngModel)]="name" /> 
 
 </td>

 
</tr>


<tr> 
  
<td>address</td>

 
  
<td>  <input name="address" required type="text" [(ngModel)]="address" /></td>

 
  </tr>
 
<tr> 
    
<td colspan="2"> 
  <input type="submit" value="{{valbutton}}" /> 
  </td>

 
  </tr>

 
 </table>

 
</form>


<table border='1'> 
 
 
<tr> 
  
<td>Id</td>

 
  
<td>Name</td>

 
  
<td>Address</td>

 
  
<td>Edit</td>

 
  
<td>Delete</td>

 
 </tr>

 
 
<tr *ngFor="let kk of Repdata;let ind = index"> 
    
  
<td>{{ind + 1}}</td>

 
  
<td>{{kk.name}}</td>

 
  
<td>{{kk.address}}</td>

 
  
<td><a (click)="edit(kk)" style="color:blueviolet">Edit</a></td>

 
  
<td><a (click)="delete(kk._id)" style="color:blueviolet">Delete</a> </td>

 
 </tr>

 
</table>

 

مرحله ۱۴:
این کد را در app.component.ts نوشته و کد موجود را از این فایل حذف کنید.

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 
import {FormGroup,FormControl,Validators,FormsModule, } from '@angular/forms'; 
import {CommonService} from './common.service'; 
  
import {Http,Response, Headers, RequestOptions } from '@angular/http';  
 
@Component({ 
 selector: 'app-root', 
 templateUrl: './app.component.html', 
 styleUrls: ['./app.component.css'] 
}) 
export class AppComponent { 
  
   
 constructor(private newService :CommonService,) {  } 
  Repdata; 
  valbutton ="Save"; 
  
  
ngOnInit() {  
 this.newService.GetUser().subscribe(data => this.Repdata = data) 
} 
 
onSave = function(user,isValid: boolean) {  
 user.mode= this.valbutton; 
 this.newService.saveUser(user) 
 .subscribe(data => { alert(data.data); 
    
  this.ngOnInit();  
 }  
 , error => this.errorMessage = error ) 
  
}   
edit = function(kk) { 
this.id = kk._id; 
this.name= kk.name; 
this.address= kk.address; 
this.valbutton ="Update"; 
} 
 
delete = function(id) { 
this.newService.deleteUser(id) 
.subscribe(data =>  { alert(data.data) ; this.ngOnInit();}, error => this.errorMessage = error )  
} 
 
} 

تقریباً کار ما برای انجام عملیات select ، insert ، update ، delete  تمام شده است.

حال، بیایید دو سرور را اجرا کنیم. نخست، برنامه‏ ی Angular با فرمان ng server -o و سپس، سرور node.js است.

آموزش AngularJS

خروجی را بر روی درگاه ۴۲۰۰ مرورگر مشاهده می‏کنیم.

آموزش Mongodb

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=42179
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
زهره سلطانیان
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد عملیات CRUD با Angular با استفاده از MongoDB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.