"> فعال سازی از طریق ایمیل در ASP.NET Core قسمت اول | آموزش .NET Core
کدیشن ! مارکت پروژه های برنامه نویسی راه اندازی شدیه توکه پا بریم ببینم