ورود / ثبت نام
0
0

چت با RabbitmQ به زبان سی شارپ و ASP.NET MVC

584 بازدید
چت با RabbitmQ

چت با RabbitmQ

چت با RabbitmQ ، در این مقاله، نحوه‏ ی توسعه ‏ی یک برنامه‏ ی چت با RabbitmQ به زبان سی شارپ و ASP.NET MVC خواهید آموخت.  نخست، نیاز است RabbitMQ و OTP را دانلود کنید.

اگر بخش قبلی مطلب ما را نخوانده‏ اید همواره می‏توانید آن را در لینک‏ های زیر بخوانید.

مرحله ۱: چت با RabbitmQ

http://www.rabbitmq.com/download.html

چت با RabbitmQ

مرحله ۲: OTP

http://www.erlang.org/downloads

چت با RabbitmQ

یک پروژه ‏ی MVC جدید ایجاد کنید.

مرحله ۳: ویژوال استودیو را باز کنید

چت با RabbitmQ

به منوی File رفته و New Project->Web application->MVC را انتخاب کنید.

چت با RabbitmQ

از قسمت New Project، ASP.NET Web Application را انتخاب و OK را کلیک کنید.

چت با RabbitmQ

MVC را انتخاب و OK را کلیک کنید.

چت با RabbitmQ

در ویژوال استودیو، ساختار پوشه همانطور که در تصویر آمده برای برنامه ‏ی چت در پنجره‏ ی Solution Explorer نشان داده می‏شود. آموزش MVC

چت با RabbitmQ

بر روی Project کلیک راست کرده و “Manage NuGet Packages..” را انتخاب کنید.

چت با RabbitmQ

Rabbitmq را جستجو کرده و پکیج rabbitmq.client را نصب کنید.

چت با RabbitmQ

افزودن HomeController جدید.
بر روی پوشه‏ ی Controllers کلیک راست کرده، Add >> Controller را کلیک کنید.

چت با RabbitmQ

هنگامیکه کاربر کنترل کننده را انتخاب کرد، کادر محاوره ‏ای “Add Scaffold” باز می‏شود.

MVC 5 Controller – Empty را انتخاب و دکمه ‏ی “Add” را کلیک کنید.

چت با RabbitmQ

چت با RabbitmQ

یک نام (HomeController) به Controller داده و “Add” را کلیک کنید.

چت با RabbitmQ

هنگامیکه کاربر بر روی دکمه ‏ی Add کلیک می‏کند، Workspace (فضای کاری) برای نوشتن کد باز خواهد شد.

چت با RabbitmQ

کد زیر را در HomeController کپی کنید.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using RabbitMQ.Client; 
using RabbitMQ.Util; 
using System.Web.Mvc; 
using ChatApplication.Models.HelperBll; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace ChatApplication.Controllers 
{ 
  public class HomeController : Controller 
  { 
    DataLayer dl = new DataLayer(); 
    // GET: Home 
    public ActionResult Index() 
    { 
      if (Session["userid"]==null) 
      { 
        return RedirectToAction("login"); 
      } 
      else 
      { 
        return View(); 
      } 
    } 
    [HttpPost] 
    public JsonResult sendmsg(string message,string friend) 
    { 
      RabbitMQBll obj = new RabbitMQBll(); 
      IConnection con = obj.GetConnection(); 
      bool flag = obj.send(con, message,friend); 
      return Json(null); 
    } 
    [HttpPost] 
    public JsonResult receive() 
    { 
      try 
      { 
        RabbitMQBll obj = new RabbitMQBll(); 
        IConnection con = obj.GetConnection(); 
        string userqueue = Session["username"].ToString(); 
        string message = obj.receive(con, userqueue); 
        return Json(message); 
      } 
      catch (Exception) 
      { 
 
        return null; 
      } 
 
       
    } 
    public ActionResult login() 
    { 
 
      return View(); 
    } 
    [HttpPost] 
    public ActionResult login(FormCollection fc) 
    { 
      string email = fc["txtemail"].ToString(); 
      string password = fc["txtpassword"].ToString(); 
      UserModel user = dl.login(email, password); 
      if (user.userid > 0) 
      { 
        ViewData["status"] = 1; 
        ViewData["msg"] = "login Successful..."; 
        Session["username"] = user.email; 
        Session["userid"] = user.userid.ToString(); 
        return RedirectToAction("Index"); 
      } 
      else 
      { 
 
        ViewData["status"] = 2; 
        ViewData["msg"] = "invalid Email or Password..."; 
        return View(); 
      } 
 
    } 
 
    [HttpPost] 
    public JsonResult friendlist() 
    { 
      int id = Convert.ToInt32(Session["userid"].ToString()); 
      List<UserModel> users = dl.getusers(id); 
      List<ListItem> userlist = new List<ListItem>(); 
      foreach (var item in users) 
      { 
        userlist.Add(new ListItem 
        { 
          Value = item.email.ToString(), 
          Text = item.email.ToString() 
 
        }); 
      } 
      return Json(userlist); 
    } 
  } 
}  

یک جدول در پایگاه داده (PostgreSQL) ایجاد کنید.در ادامه کوئری یک جدول آمده است.

CREATE TABLE public.tbluser(userid integer NOT NULL DEFAULT nextval('tbluser_userid_seq'::regclass), email text COLLATE pg_catalog. 
  "default" 
  NOT NULL, mobile text COLLATE pg_catalog. 
  "default" 
  NOT NULL, password text COLLATE pg_catalog. 
  "default" 
  NOT NULL, dob date NOT NULL, CONSTRAINT tbluser_pkey PRIMARY KEY(userid)) 

چت با RabbitmQ

رشته‏ ی اتصال را در فایل web.config در ASP.NET درج کنید.

چت با RabbitmQ

یک User Model در پوشه‏ ی Models ایجاد کنید. بر روی پوشه‏ ی Models کلیک راست <- Add را کلیک <- Class را انتخاب کنید.

چت با RabbitmQ

چت با RabbitmQ

کد زیر را در UserModel کپی کنید.

public class UserModel 
  { 
    public int userid { get; set; } 
    [Required(ErrorMessage ="Email id Is required")] 
    public string email { get; set; } 
    [Required(ErrorMessage = "Mobile Number Is required")] 
    public string mobile { get; set; } 
    [Required(ErrorMessage = "Password Is required")] 
    public string password { get; set; } 
    [Required(ErrorMessage = "Confirm Password Is required")] 
    [Compare("password", ErrorMessage = "Password and Confirmation Password must match.")] 
    public string confirmpassword { get; set; } 
    [Required(ErrorMessage = "Date Of Birth Is required")] 
    public string dob { get; set; } 
  } 

یک کلاس DataLayer.cs ایجاد کرده و آن را کپی کنید.

بر روی پوشه‏ ی Models کلیک راست <- Add را کلیک <- Class را انتخاب کنید.

چت با RabbitmQ

کد زیر را در DataLayer.cs کپی کنید.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using RabbitMQ.Client; 
using RabbitMQ.Util; 
using System.Web.Mvc; 
using ChatApplication.Models.HelperBll; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace ChatApplication.Controllers 
{ 
  public class HomeController : Controller 
  { 
    DataLayer dl = new DataLayer(); 
    // GET: Home 
    public ActionResult Index() 
    { 
      if (Session["userid"]==null) 
      { 
        return RedirectToAction("login"); 
      } 
      else 
      { 
        return View(); 
      } 
    } 
    [HttpPost] 
    public JsonResult sendmsg(string message,string friend) 
    { 
      RabbitMQBll obj = new RabbitMQBll(); 
      IConnection con = obj.GetConnection(); 
      bool flag = obj.send(con, message,friend); 
      return Json(null); 
    } 
    [HttpPost] 
    public JsonResult receive() 
    { 
      try 
      { 
        RabbitMQBll obj = new RabbitMQBll(); 
        IConnection con = obj.GetConnection(); 
        string userqueue = Session["username"].ToString(); 
        string message = obj.receive(con, userqueue); 
        return Json(message); 
      } 
      catch (Exception) 
      { 
 
        return null; 
      } 
 
       
    } 
    public ActionResult login() 
    { 
 
      return View(); 
    } 
    [HttpPost] 
    public ActionResult login(FormCollection fc) 
    { 
      string email = fc["txtemail"].ToString(); 
      string password = fc["txtpassword"].ToString(); 
      UserModel user = dl.login(email, password); 
      if (user.userid &amp;amp;gt; 0) 
      { 
        ViewData["status"] = 1; 
        ViewData["msg"] = "login Successful..."; 
        Session["username"] = user.email; 
        Session["userid"] = user.userid.ToString(); 
        return RedirectToAction("Index"); 
      } 
      else 
      { 
 
        ViewData["status"] = 2; 
        ViewData["msg"] = "invalid Email or Password..."; 
        return View(); 
      } 
 
    } 
 
    [HttpPost] 
    public JsonResult friendlist() 
    { 
      int id = Convert.ToInt32(Session["userid"].ToString()); 
      List&amp;amp;lt;UserModel&amp;amp;gt; users = dl.getusers(id); 
      List&amp;amp;lt;ListItem&amp;amp;gt; userlist = new List&amp;amp;lt;ListItem&amp;amp;gt;(); 
      foreach (var item in users) 
      { 
        userlist.Add(new ListItem 
        { 
          Value = item.email.ToString(), 
          Text = item.email.ToString() 
 
        }); 
      } 
      return Json(userlist); 
    } 
  } 
}  

یک کلاس RabbitMQBll.cs برای مدیریت عملیات Rabbitmq (پیوند، ارسال و دریافت) ایجاد کنید.

بر روی پوشه‏ ی Models کلیک راست <- Add را کلیک <- Class را انتخاب کنید.

چت با RabbitmQ

کد زیر را در RabbitMQBll.cs کپی کنید.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using RabbitMQ.Client; 
using RabbitMQ.Util; 
using RabbitMQ.Client.Events; 
using System.Text; 
 
namespace ChatApplication.Models.HelperBll 
{ 
  public class RabbitMQBll 
  { 
    public IConnection GetConnection() 
    { 
      ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory(); 
      factory.UserName = ""; 
      factory.Password = ""; 
      factory.Port = 5672; 
      factory.HostName = "localhost"; 
      factory.VirtualHost = "/"; 
       
      return factory.CreateConnection(); 
    } 
    public bool send(IConnection con,string message,string friendqueue) 
    { 
      try 
      { 
        IModel channel = con.CreateModel(); 
        channel.ExchangeDeclare("messageexchange", ExchangeType.Direct); 
        channel.QueueDeclare(friendqueue, true, false, false, null); 
        channel.QueueBind(friendqueue, "messageexchange", friendqueue, null); 
        var msg = Encoding.UTF8.GetBytes(message); 
        channel.BasicPublish("messageexchange", friendqueue, null, msg); 
         
      } 
      catch (Exception) 
      { 
 
         
      } 
      return true; 
 
    } 
    public string receive(IConnection con,string myqueue) 
    { 
      try 
      { 
        string queue = myqueue; 
        IModel channel = con.CreateModel(); 
        channel.QueueDeclare(queue: queue, durable: true, exclusive: false, autoDelete: false, arguments: null); 
        var consumer = new EventingBasicConsumer(channel); 
        BasicGetResult result = channel.BasicGet(queue: queue, autoAck: true); 
        if (result != null) 
          return Encoding.UTF8.GetString(result.Body); 
        else 
          return null; 
      } 
      catch (Exception) 
      { 
        return null; 
         
      } 
       
    } 
  } 
} 

کد زیر را در Views -> Index.cshtml اضافه کنید.
بر روی متد Index در HomeController -> Add View کلیک راست کنید.

چت با RabbitmQ

به Index نام بدهید.

چت با RabbitmQ

کد زیر را در View کپی کنید.

  @using System.Web.Optimization 
@{ 
  Layout = null; 
} 
 
&amp;amp;lt;!DOCTYPE html&amp;amp;gt; 
 
&amp;amp;lt;html&amp;amp;gt; 
&amp;amp;lt;head&amp;amp;gt; 
  &amp;amp;lt;meta name="viewport" content="width=device-width" /&amp;amp;gt; 
  &amp;amp;lt;title&amp;amp;gt;Index&amp;amp;lt;/title&amp;amp;gt; 
  @Styles.Render("~/Content/css") 
  @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
  @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap") 
  &amp;amp;lt;script type="text/javascript"&amp;amp;gt; 
    $(document).ready(function () { 
      $("#btnsend").click(function () { 
        send(); 
      }); 
      getmyfriends(); 
      function getmyfriends() 
      { 
        $.ajax({ 
          type: "POST", 
          url: "@Url.Action("friendlist")", 
          contentType: "application/json; charset=utf-8", 
          data: '{}', 
          dataType: "json", 
          success: function (r) { 
            var ddlfrined = $("[id*=ddlfriend]"); 
            // ddlfrined.empty().append('&amp;amp;lt;option selected="selected" value="0"&amp;amp;gt;select&amp;amp;lt;/option&amp;amp;gt;'); 
            for (var i = 0; i &amp;amp;lt;r.length; i++) { 
              ddlfrined.append($("&amp;amp;lt;option&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/option&amp;amp;gt;").val(r[i].Value).html(r[i].Text)); 
            }  
          }, 
          error: function (r) { 
            alert("error"); 
          } 
        }); 
      } 
      setInterval(function () { 
        $.ajax({ 
          type: "POST", 
          contentType: "application/json; charset=utf-8", 
          data: '{}', 
          url: "@Url.Action("receive")", 
          dataType: "json", 
          success: function (response) { 
            var data = $("#divmsg").html(); 
            $("#divmsg").html(data + "&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Friend:" + response); 
             
          }, 
          error: function (response) { 
             
          } 
        }); 
      }, ۵۰۰۰); 
      function send() { 
        var message = $("#txtmsg").val(); 
        var friend = $("#ddlfriend").val(); 
        var data = $("#divmsg").html(); 
        $("#divmsg").html(data + "&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Me:" + message); 
        $("#txtmsg").val(""); 
        debugger; 
        $.ajax({ 
          type: "POST", 
          contentType: "application/json; charset=utf-8", 
          data: '{"message":"' + message + '","friend":"'+friend+'"}', 
          url: "@Url.Action("sendmsg")", 
          dataType: "json", 
          success: function (response) { 
            var data = $("#divmsg").html(); 
            $("#divmsg").html(data + "&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Me :" + message); 
          }, 
          error: function (response) { 
 
          } 
        }); 
      } 
    }); 
  &amp;amp;lt;/script&amp;amp;gt; 
&amp;amp;lt;/head&amp;amp;gt; 
&amp;amp;lt;body&amp;amp;gt; 
  &amp;amp;lt;nav class="nav navbar-default"&amp;amp;gt; 
    &amp;amp;lt;div class="navbar-brand"&amp;amp;gt; 
      &amp;amp;lt;span style="float:right;"&amp;amp;gt;@Session["username"].ToString()&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt; 
    &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
  &amp;amp;lt;/nav&amp;amp;gt; 
  &amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; 
  &amp;amp;lt;div class="clearfix"&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
  @using (Html.BeginForm()) 
  { 
    &amp;amp;lt;div class="container"&amp;amp;gt; 
      &amp;amp;lt;div class="row"&amp;amp;gt; 
         
      &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
      &amp;amp;lt;div class="row"&amp;amp;gt; 
        &amp;amp;lt;div class="col-md-4"&amp;amp;gt; 
          &amp;amp;lt;div class="form-group"&amp;amp;gt; 
            &amp;amp;lt;select id="ddlfriend" name="ddlfriend" class="form-control"&amp;amp;gt; 
 
            &amp;amp;lt;/select&amp;amp;gt; 
          &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
          &amp;amp;lt;div class="form-group"&amp;amp;gt; 
            &amp;amp;lt;input type="text" name="txtmsg" id="txtmsg" class="form-control" /&amp;amp;gt; 
          &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
          &amp;amp;lt;div class="form-group"&amp;amp;gt; 
            &amp;amp;lt;input type="button" value="send" class="btn btn-success" name="btnsend" id="btnsend" /&amp;amp;gt; 
          &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
        &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
        &amp;amp;lt;div class="col-md-6"&amp;amp;gt; 
          &amp;amp;lt;div class="panel panel-success"&amp;amp;gt; 
            &amp;amp;lt;div class="panel-heading"&amp;amp;gt; 
              &amp;amp;lt;div class="panel-title"&amp;amp;gt; 
                Messages 
              &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
              &amp;amp;lt;div class="panel-footer" style="min-height:400px;"&amp;amp;gt; 
                &amp;amp;lt;div id="divmsg"&amp;amp;gt; 
                &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
              &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
            &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
          &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
        &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
      &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
    &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
  } 
  &amp;amp;lt;div&amp;amp;gt; 
  &amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt; 
&amp;amp;lt;/body&amp;amp;gt; 
&amp;amp;lt;/html&amp;amp;gt;  

F5 را برای ساخت (Build) و اجرای (Run) پروژه بفشارید.

چت با RabbitmQ

چت با RabbitmQ

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=38739
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
زهره سلطانیان
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد چت با RabbitmQ به زبان سی شارپ و ASP.NET MVC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.