چت با RabbitmQ ، در این مقاله، نحوه‏ ی توسعه ‏ی یک برنامه‏ ی چت با RabbitmQ به زبان سی شارپ و ASP.NET MVC خواهید آموخت. نخست، نیاز است RabbitMQ و OTP را دانلود کنید.

اگر بخش قبلی مطلب ما را نخوانده‏ اید همواره می‏توانید آن را در لینک‏ های زیر بخوانید.

مرحله ۱: چت با RabbitmQ

http://www.rabbitmq.com/download.html

چت با RabbitmQ

مرحله ۲: OTP

http://www.erlang.org/downloads

چت با RabbitmQ

یک پروژه ‏ی MVC جدید ایجاد کنید.

مرحله ۳: ویژوال استودیو را باز کنید

چت با RabbitmQ

به منوی File رفته و New Project->Web application->MVC را انتخاب کنید.

چت با RabbitmQ

از قسمت New Project، ASP.NET Web Application را انتخاب و OK را کلیک کنید.

چت با RabbitmQ

MVC را انتخاب و OK را کلیک کنید.

چت با RabbitmQ

در ویژوال استودیو، ساختار پوشه همانطور که در تصویر آمده برای برنامه ‏ی چت در پنجره‏ ی Solution Explorer نشان داده می‏شود.

چت با RabbitmQ

بر روی Project کلیک راست کرده و “Manage NuGet Packages..” را انتخاب کنید.

چت با RabbitmQ

Rabbitmq را جستجو کرده و پکیج rabbitmq.client را نصب کنید.

چت با RabbitmQ

افزودن HomeController جدید.
بر روی پوشه‏ ی Controllers کلیک راست کرده، Add >> Controller را کلیک کنید.

چت با RabbitmQ

هنگامیکه کاربر کنترل کننده را انتخاب کرد، کادر محاوره ‏ای “Add Scaffold” باز می‏شود.

MVC 5 Controller – Empty را انتخاب و دکمه ‏ی “Add” را کلیک کنید.

چت با RabbitmQ

چت با RabbitmQ

یک نام (HomeController) به Controller داده و “Add” را کلیک کنید.

چت با RabbitmQ

هنگامیکه کاربر بر روی دکمه ‏ی Add کلیک می‏کند، Workspace (فضای کاری) برای نوشتن کد باز خواهد شد.

چت با RabbitmQ

کد زیر را در HomeController کپی کنید.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using RabbitMQ.Client; 
using RabbitMQ.Util; 
using System.Web.Mvc; 
using ChatApplication.Models.HelperBll; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace ChatApplication.Controllers 
{ 
  public class HomeController : Controller 
  { 
    DataLayer dl = new DataLayer(); 
    // GET: Home 
    public ActionResult Index() 
    { 
      if (Session["userid"]==null) 
      { 
        return RedirectToAction("login"); 
      } 
      else 
      { 
        return View(); 
      } 
    } 
    [HttpPost] 
    public JsonResult sendmsg(string message,string friend) 
    { 
      RabbitMQBll obj = new RabbitMQBll(); 
      IConnection con = obj.GetConnection(); 
      bool flag = obj.send(con, message,friend); 
      return Json(null); 
    } 
    [HttpPost] 
    public JsonResult receive() 
    { 
      try 
      { 
        RabbitMQBll obj = new RabbitMQBll(); 
        IConnection con = obj.GetConnection(); 
        string userqueue = Session["username"].ToString(); 
        string message = obj.receive(con, userqueue); 
        return Json(message); 
      } 
      catch (Exception) 
      { 
 
        return null; 
      } 
 
       
    } 
    public ActionResult login() 
    { 
 
      return View(); 
    } 
    [HttpPost] 
    public ActionResult login(FormCollection fc) 
    { 
      string email = fc["txtemail"].ToString(); 
      string password = fc["txtpassword"].ToString(); 
      UserModel user = dl.login(email, password); 
      if (user.userid > 0) 
      { 
        ViewData["status"] = 1; 
        ViewData["msg"] = "login Successful..."; 
        Session["username"] = user.email; 
        Session["userid"] = user.userid.ToString(); 
        return RedirectToAction("Index"); 
      } 
      else 
      { 
 
        ViewData["status"] = 2; 
        ViewData["msg"] = "invalid Email or Password..."; 
        return View(); 
      } 
 
    } 
 
    [HttpPost] 
    public JsonResult friendlist() 
    { 
      int id = Convert.ToInt32(Session["userid"].ToString()); 
      List<UserModel> users = dl.getusers(id); 
      List<ListItem> userlist = new List<ListItem>(); 
      foreach (var item in users) 
      { 
        userlist.Add(new ListItem 
        { 
          Value = item.email.ToString(), 
          Text = item.email.ToString() 
 
        }); 
      } 
      return Json(userlist); 
    } 
  } 
}  

یک جدول در پایگاه داده (PostgreSQL) ایجاد کنید.در ادامه کوئری یک جدول آمده است.

CREATE TABLE public.tbluser(userid integer NOT NULL DEFAULT nextval('tbluser_userid_seq'::regclass), email text COLLATE pg_catalog. 
  "default" 
  NOT NULL, mobile text COLLATE pg_catalog. 
  "default" 
  NOT NULL, password text COLLATE pg_catalog. 
  "default" 
  NOT NULL, dob date NOT NULL, CONSTRAINT tbluser_pkey PRIMARY KEY(userid)) 

چت با RabbitmQ

رشته‏ ی اتصال را در فایل web.config در ASP.NET درج کنید.

چت با RabbitmQ

یک User Model در پوشه‏ ی Models ایجاد کنید. بر روی پوشه‏ ی Models کلیک راست <- Add را کلیک <- Class را انتخاب کنید.

چت با RabbitmQ

چت با RabbitmQ

کد زیر را در UserModel کپی کنید.

public class UserModel 
  { 
    public int userid { get; set; } 
    [Required(ErrorMessage ="Email id Is required")] 
    public string email { get; set; } 
    [Required(ErrorMessage = "Mobile Number Is required")] 
    public string mobile { get; set; } 
    [Required(ErrorMessage = "Password Is required")] 
    public string password { get; set; } 
    [Required(ErrorMessage = "Confirm Password Is required")] 
    [Compare("password", ErrorMessage = "Password and Confirmation Password must match.")] 
    public string confirmpassword { get; set; } 
    [Required(ErrorMessage = "Date Of Birth Is required")] 
    public string dob { get; set; } 
  } 

یک کلاس DataLayer.cs ایجاد کرده و آن را کپی کنید.

بر روی پوشه‏ ی Models کلیک راست <- Add را کلیک <- Class را انتخاب کنید.

چت با RabbitmQ

کد زیر را در DataLayer.cs کپی کنید.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using RabbitMQ.Client; 
using RabbitMQ.Util; 
using System.Web.Mvc; 
using ChatApplication.Models.HelperBll; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace ChatApplication.Controllers 
{ 
  public class HomeController : Controller 
  { 
    DataLayer dl = new DataLayer(); 
    // GET: Home 
    public ActionResult Index() 
    { 
      if (Session["userid"]==null) 
      { 
        return RedirectToAction("login"); 
      } 
      else 
      { 
        return View(); 
      } 
    } 
    [HttpPost] 
    public JsonResult sendmsg(string message,string friend) 
    { 
      RabbitMQBll obj = new RabbitMQBll(); 
      IConnection con = obj.GetConnection(); 
      bool flag = obj.send(con, message,friend); 
      return Json(null); 
    } 
    [HttpPost] 
    public JsonResult receive() 
    { 
      try 
      { 
        RabbitMQBll obj = new RabbitMQBll(); 
        IConnection con = obj.GetConnection(); 
        string userqueue = Session["username"].ToString(); 
        string message = obj.receive(con, userqueue); 
        return Json(message); 
      } 
      catch (Exception) 
      { 
 
        return null; 
      } 
 
       
    } 
    public ActionResult login() 
    { 
 
      return View(); 
    } 
    [HttpPost] 
    public ActionResult login(FormCollection fc) 
    { 
      string email = fc["txtemail"].ToString(); 
      string password = fc["txtpassword"].ToString(); 
      UserModel user = dl.login(email, password); 
      if (user.userid > 0) 
      { 
        ViewData["status"] = 1; 
        ViewData["msg"] = "login Successful..."; 
        Session["username"] = user.email; 
        Session["userid"] = user.userid.ToString(); 
        return RedirectToAction("Index"); 
      } 
      else 
      { 
 
        ViewData["status"] = 2; 
        ViewData["msg"] = "invalid Email or Password..."; 
        return View(); 
      } 
 
    } 
 
    [HttpPost] 
    public JsonResult friendlist() 
    { 
      int id = Convert.ToInt32(Session["userid"].ToString()); 
      List<UserModel> users = dl.getusers(id); 
      List<ListItem> userlist = new List<ListItem>(); 
      foreach (var item in users) 
      { 
        userlist.Add(new ListItem 
        { 
          Value = item.email.ToString(), 
          Text = item.email.ToString() 
 
        }); 
      } 
      return Json(userlist); 
    } 
  } 
}  

یک کلاس RabbitMQBll.cs برای مدیریت عملیات Rabbitmq (پیوند، ارسال و دریافت) ایجاد کنید.

بر روی پوشه‏ ی Models کلیک راست <- Add را کلیک <- Class را انتخاب کنید.

چت با RabbitmQ

کد زیر را در RabbitMQBll.cs کپی کنید.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using RabbitMQ.Client; 
using RabbitMQ.Util; 
using RabbitMQ.Client.Events; 
using System.Text; 
 
namespace ChatApplication.Models.HelperBll 
{ 
  public class RabbitMQBll 
  { 
    public IConnection GetConnection() 
    { 
      ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory(); 
      factory.UserName = ""; 
      factory.Password = ""; 
      factory.Port = 5672; 
      factory.HostName = "localhost"; 
      factory.VirtualHost = "/"; 
       
      return factory.CreateConnection(); 
    } 
    public bool send(IConnection con,string message,string friendqueue) 
    { 
      try 
      { 
        IModel channel = con.CreateModel(); 
        channel.ExchangeDeclare("messageexchange", ExchangeType.Direct); 
        channel.QueueDeclare(friendqueue, true, false, false, null); 
        channel.QueueBind(friendqueue, "messageexchange", friendqueue, null); 
        var msg = Encoding.UTF8.GetBytes(message); 
        channel.BasicPublish("messageexchange", friendqueue, null, msg); 
         
      } 
      catch (Exception) 
      { 
 
         
      } 
      return true; 
 
    } 
    public string receive(IConnection con,string myqueue) 
    { 
      try 
      { 
        string queue = myqueue; 
        IModel channel = con.CreateModel(); 
        channel.QueueDeclare(queue: queue, durable: true, exclusive: false, autoDelete: false, arguments: null); 
        var consumer = new EventingBasicConsumer(channel); 
        BasicGetResult result = channel.BasicGet(queue: queue, autoAck: true); 
        if (result != null) 
          return Encoding.UTF8.GetString(result.Body); 
        else 
          return null; 
      } 
      catch (Exception) 
      { 
        return null; 
         
      } 
       
    } 
  } 
} 

کد زیر را در Views -> Index.cshtml اضافه کنید.
بر روی متد Index در HomeController -> Add View کلیک راست کنید.

چت با RabbitmQ

به Index نام بدهید.

چت با RabbitmQ

کد زیر را در View کپی کنید.

@using System.Web.Optimization 
@{ 
  Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
  <title>Index</title> 
  @Styles.Render("~/Content/css") 
  @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
  @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap") 
  <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-preserve="%3Cscript%20type%3D%22text%2Fjavascript%22%3E%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%24(document).ready(function%20()%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%24(%22%23btnsend%22).click(function%20()%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20send()%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20getmyfriends()%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20function%20getmyfriends()%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%24.ajax(%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20type%3A%20%22POST%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20url%3A%20%22%40Url.Action(%22friendlist%22)%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contentType%3A%20%22application%2Fjson%3B%20charset%3Dutf-8%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'%7B%7D'%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dataType%3A%20%22json%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20success%3A%20function%20(r)%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20var%20ddlfrined%20%3D%20%24(%22%5Bid*%3Dddlfriend%5D%22)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%20ddlfrined.empty().append('%3Coption%20selected%3D%22selected%22%20value%3D%220%22%3Eselect%3C%2Foption%3E')%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20for%20(var%20i%20%3D%200%3B%20i%20%3Cr.length%3B%20i%2B%2B)%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ddlfrined.append(%24(%22%3Coption%3E%3C%2Foption%3E%22).val(r%5Bi%5D.Value).html(r%5Bi%5D.Text))%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20error%3A%20function%20(r)%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20alert(%22error%22)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20setInterval(function%20()%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%24.ajax(%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20type%3A%20%22POST%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contentType%3A%20%22application%2Fjson%3B%20charset%3Dutf-8%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'%7B%7D'%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20url%3A%20%22%40Url.Action(%22receive%22)%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dataType%3A%20%22json%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20success%3A%20function%20(response)%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20var%20data%20%3D%20%24(%22%23divmsg%22).html()%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%24(%22%23divmsg%22).html(data%20%2B%20%22%3Cbr%3EFriend%3A%22%20%2B%20response)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20error%3A%20function%20(response)%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%205000)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20function%20send()%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20var%20message%20%3D%20%24(%22%23txtmsg%22).val()%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20var%20friend%20%3D%20%24(%22%23ddlfriend%22).val()%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20var%20data%20%3D%20%24(%22%23divmsg%22).html()%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%24(%22%23divmsg%22).html(data%20%2B%20%22%3Cbr%3EMe%3A%22%20%2B%20message)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%24(%22%23txtmsg%22).val(%22%22)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20debugger%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%24.ajax(%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20type%3A%20%22POST%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contentType%3A%20%22application%2Fjson%3B%20charset%3Dutf-8%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'%7B%22message%22%3A%22'%20%2B%20message%20%2B%20'%22%2C%22friend%22%3A%22'%2Bfriend%2B'%22%7D'%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20url%3A%20%22%40Url.Action(%22sendmsg%22)%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dataType%3A%20%22json%22%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20success%3A%20function%20(response)%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20var%20data%20%3D%20%24(%22%23divmsg%22).html()%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%24(%22%23divmsg%22).html(data%20%2B%20%22%3Cbr%3EMe%20%3A%22%20%2B%20message)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20error%3A%20function%20(response)%20%7B%20%20%0A%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7D)%3B%20%20%0A%20%20%20%20%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="&lt;script&gt;" title="&lt;script&gt;" /> 
</head> 
<body> 
  
<nav class="nav navbar-default"> 
    
<div class="navbar-brand"> 
      <span style="float:right;">@Session["username"].ToString()</span> 
    </div>

 
  </nav>

 
  
 
  
<div class="clearfix"></div>

 
  @using (Html.BeginForm()) 
  { 
    
<div class="container">
 
      
<div class="row"> 
         
      </div>

 
      
<div class="row">
 
        
<div class="col-md-4">
 
          
<div class="form-group"> 
            <select id="ddlfriend" name="ddlfriend" class="form-control"> 
 
            </select> 
          </div>

 
          
<div class="form-group"> 
            <input type="text" name="txtmsg" id="txtmsg" class="form-control" /> 
          </div>

 
          
<div class="form-group"> 
            <input type="button" value="send" class="btn btn-success" name="btnsend" id="btnsend" /> 
          </div>

 
        </div>

 
        
<div class="col-md-6">
 
          
<div class="panel panel-success">
 
            
<div class="panel-heading">
 
              
<div class="panel-title"> 
                Messages 
              </div>

 
              
<div class="panel-footer" style="min-height:400px;">
 
                
<div id="divmsg"> 
                </div>

 
              </div>

 
            </div>

 
          </div>

 
        </div>

 
      </div>

 
    </div>

 
  } 
  
<div> 
  </div>

 
</body> 
</html>   

F5 را برای ساخت (Build) و اجرای (Run) پروژه بفشارید.

چت با RabbitmQ

چت با RabbitmQ

دانلود فایل

دانلود با لینک مستقیم
پسورد فایل : www.mspsoft.com
زهره سلطانیان

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.