ورود / ثبت نام
0
0

پیاده سازی دیتا گرید با AngularJs و .NET Core

303 بازدید
دیتا گرید با AngularJs

دیتا گرید با AngularJs و .NET Core ، در این مقاله آموزشی ما یک دیتا گرید با AngularJs طراحی میکنیم و از آن در پروژه های .NET Core استفاده میکنیم.در ادامه به دیتاگرید امکانات شگفت انگیزی اضافه میکنیم.همراه ما باشید.

 

یکی از نیازهای مهم هر برنامه‌ای، امکانات گزارش گیری و نمایش لیستی از اطلاعات است.

در ادامه قصد داریم یک دیتا گرید با AngularJs ساده را به همراه امکانات نمایش، صفحه بندی و مرتب سازی اطلاعات، تنها به کمک امکانات لازم تهیه کنیم.

دیتا گرید با AngularJs

دیتا گرید با AngularJs

تهیه مقدمات سمت سرور

مدلی که در تصویر فوق نمایش داده شده‌است، در سمت سرور چنین ساختاری را دارد:

namespace AngularTemplateDrivenFormsLab.Models
{
  public class Product
  {
    public int ProductId { set; get; }
    public string ProductName { set; get; }
    public decimal Price { set; get; }
    public bool IsAvailable { set; get; }
  }
}

همچنین یک منبع ساده درون حافظه‌ای را نیز جهت بازگشت ۱۵۰۰ محصول تهیه کرده‌ایم.

علت اینجا است که ساختار نهایی اطلاعات آن شبیه به ساختار اطلاعات حاصل از ORMها باشد و همچنین به سادگی قابلیت اجرا و بررسی را داشته باشد:

using System.Collections.Generic;

namespace AngularTemplateDrivenFormsLab.Models
{
  public static class ProductDataSource
  {
    private static readonly IList<Product> _cachedItems;
    static ProductDataSource()
    {
      _cachedItems = createProductsDataSource();
    }

    public static IList<Product> LatestProducts
    {
      get { return _cachedItems; }
    }

    private static IList<Product> createProductsDataSource()
    {
      var list = new List<Product>();
      for (var i = 0; i < 1500; i++)
      {
        list.Add(new Product
        {
          ProductId = i + 1,
          ProductName = "نام " + (i + 1),
          IsAvailable = (i % 2 == 0),
          Price = 1000 + i
        });
      }
      return list;
    }
  }
}

 مشخص کردن قرارداد اطلاعات دریافتی از سمت کلاینت

زمانیکه کلاینت Angular برنامه، اطلاعاتی را به سمت سرور ارسال می‌کند، یک چنین ساختاری را دریافت خواهیم کرد:

http://localhost:5000/api/Product/GetPagedProducts?sortBy=productId&isAscending=true&page=2&pageSize=7

درخواست، به یک اکشن متد مشخص ارسال شده‌است و حاوی یک سری کوئری استرینگ مشخص کننده‌ی نام خاصیت یا فیلدی که قرار است مرتب سازی بر اساس آن صورت گیرد، صعودی و نزولی بودن این مرتب سازی، شماره صفحه‌ی درخواستی و تعداد آیتم‌های در هر صفحه، می‌باشد.

بنابراین اینترفیسی را دقیقا بر اساس نام کلیدهای همین کوئری استرینگ‌ها تهیه می‌کنیم:

public interface IPagedQueryModel
  {
    string SortBy { get; set; }
    bool IsAscending { get; set; }
    int Page { get; set; }
    int PageSize { get; set; }
  }

کاهش کدهای تکراری صفحه بندی اطلاعات در سمت سرور

با تعریف این اینترفیس چند هدف را دنبال خواهیم کرد:

الف) استاندارد سازی نام خواصی که مدنظر هستند و اعمال یک دست آن‌ها به ViewModelهایی که قرار است از سمت کلاینت دریافت شوند:

public class ProductQueryViewModel : IPagedQueryModel
  {
    // ... other properties ...

    public string SortBy { get; set; }
    public bool IsAscending { get; set; }
    public int Page { get; set; }
    public int PageSize { get; set; }
  }

برای مثال در اینجا یک ViewModel مخصوص Product را ایجاد کرده‌ایم که می‌تواند شامل یک سری فیلد دیگر نیز باشد. اما یک سری خواص مرتب سازی و صفحه بندی آن، یک دست و مشخص هستند.

ب) امکان استفاده‌ی از این قرارداد در متدهای کمکی که نوشته خواهند شد:

public static class IQueryableExtensions
  {
    public static IQueryable<T> ApplyPaging<T>(
     this IQueryable<T> query, IPagedQueryModel model)
    {
      if (model.Page <= 0)
      {
        model.Page = 1;
      }

      if (model.PageSize <= 0)
      {
        model.PageSize = 10;
      }

      return query.Skip((model.Page - 1) * model.PageSize).Take(model.PageSize);
    }
  }

 

دیتا گرید با AngularJs

در حین ارائه‌ی اطلاعات نهایی صفحه بندی شده به کلاینت، همیشه یک قسمت Skip و Take وجود خواهند داشت.

این متدها نیز باید بر اساس یک سری خاصیت و مقدار مشخص، مانند صفحه شماره صفحه‌ی جاری و تعداد ردیف‌های در هر صفحه کار کنند.

اکنون که قرارداد IPagedQueryModel را تهیه کرده‌ایم و ViewModel ما نیز آن‌را پیاده سازی می‌کند،

مطمئن خواهیم بود که می‌توان به سادگی به این خواص دسترسی یافت و همچنین این کد تکراری صفحه بندی را توانسته‌ایم به یک متد الحاقی کمکی منتقل و حجم کدهای نهایی را کاهش دهیم.

همچنین دراینجا بجای صدور استثناء در حین دریافت مقادیر غیرمعتبر شماره صفحه یا تعداد ردیف‌های هر صفحه، از حالت «بخشنده» بجای حالت «تدافعی» استفاده شده‌است.

برای مثال در حالت «بخشنده» اگر شماره صفحه منفی بود، همان صفحه‌ی اول اطلاعات نمایش داده می‌شود؛ بجای صدور یک استثناء (یا حالت «تدافعی و defensive programming»).

کاهش کدهای تکراری مرتب سازی اطلاعات در سمت سرور

همانطور که عنوان شد، از سمت کلاینت، چنین لینکی را دریافت خواهیم کرد:

http://localhost:5000/api/Product/GetPagedProducts?sortBy=productId&isAscending=true&page=2&pageSize=7

در اینجا، هربار sortBy و isAscending می‌توانند متفاوت باشند و در نهایت به یک چنین کدهایی خواهیم رسید:

if(model.SortBy == "f1")
{
  query = !model.IsAscending ? query.OrderByDescending(x => x.F1) : query.OrderBy(x => x.F1);
}

امکان نوشتن این نوع کوئری‌ها توسط قابلیت تعریف زنجیره‌وار کوئری‌های LINQ میسر است و در نهایت زمانیکه ToList نهایی فراخوانی می‌شود، آنگاه است که کوئری SQL معادل این‌ها تولید خواهد شد.

اما در این حالت نیاز است به ازای تک تک فیلدها، یکبار if/else یافتن فیلد و سپس بررسی صعودی و نزولی بودن آن‌ها صورت گیرد که در نهایت ظاهر خوشایندی را نخواهند داشت.

یک نمونه از مزیت‌های تهیه‌ی قرارداد IPagedQueryModel را در حین نوشتن متد ApplyPaging مشاهده کردید. نمونه‌ی دیگر آن کاهش کدهای تکراری مرتب سازی اطلاعات است:

namespace AngularTemplateDrivenFormsLab.Utils
{
  public static class IQueryableExtensions
  {
    public static IQueryable<T> ApplyOrdering<T>(
     this IQueryable<T> query,
     IPagedQueryModel model,
     IDictionary<string, Expression<Func<T, object>>> columnsMap)
    {
      if (string.IsNullOrWhiteSpace(model.SortBy) || !columnsMap.ContainsKey(model.SortBy))
      {
        return query;
      }

      if (model.IsAscending)
      {
        return query.OrderBy(columnsMap[model.SortBy]);
      }
      else
      {
        return query.OrderByDescending(columnsMap[model.SortBy]);
      }
    }
  }
}

در اینجا متد الحاقی ApplyOrdering، کار دریافت و بررسی خواص مدنظر را از طریق یک دیکشنری انجام می‌دهد و مابقی کدهای تکراری نوشته شده، حذف خواهند شد.

برای نمونه، مثالی از نحوه‌ی استفاده‌ی از این متد الحاقی را در ذیل مشاهده می‌کنید:

var columnsMap = new Dictionary<string, Expression<Func<Product, object>>>()
      {
        ["productId"] = p => p.ProductId,
        ["productName"] = p => p.ProductName,
        ["isAvailable"] = p => p.IsAvailable,
        ["price"] = p => p.Price
      };
query = query.ApplyOrdering(queryModel, columnsMap);

ابتدا نگاشتی بین خواص رشته‌ای دریافتی از سمت کلاینت، با خواص شیء Product برقرار شده‌است. سپس این نگاشت به متد ApplyOrdering ارسال شده‌است.

به این ترتیب از نوشتن تعداد زیادی if/else یا switch بر اساس خاصیت SortBy بی‌نیاز شده‌ایم، حجم کدهای نهایی تولیدی کاهش پیدا می‌کنند و برنامه نیز خواناتر می‌شود.

تهیه قرارداد ساختار اطلاعات بازگشتی از سمت سرور به سمت کلاینت

تا اینجا قرارداد اطلاعات دریافتی از سمت کلاینت را مشخص کردیم تا در دیتا گرید با AngularJs نمایش دهیم.

همچنین از آن برای ساده سازی عملیات مرتب سازی و صفحه بندی اطلاعات کمک گرفتیم. در ادامه نیاز است مشخص کنیم چگونه می‌خواهیم این اطلاعات را به سمت کلاینت ارسال کنیم:

using System.Collections.Generic;

namespace AngularTemplateDrivenFormsLab.Models
{
  public class PagedQueryResult<T>
  {
    public int TotalItems { get; set; }
    public IEnumerable<T> Items { get; set; }
  }
}

تعریف نوع Items

عموما ساختار اطلاعات صفحه بندی شده، شامل تعداد کل آیتم‌های تمام صفحات (خاصیت TotalItems) و تنها اطلاعات ردیف‌های صفحه‌ی جاری درخواستی (خاصیت Items) است.

چون در اینجا این Items از هر نوعی می‌تواند باشد، بهتر است آن‌را جنریک تعریف کنیم.

پایان کار بازگشت اطلاعات سمت سرور با تهیه اکشن متد GetPagedProducts

در اینجا اکشن متدی را مشاهده می‌کنید که اطلاعات نهایی مرتب سازی شده و صفحه بندی شده را بازگشت می‌دهد:

[Route("api/[controller]")]
  public class ProductController : Controller
  {
    [HttpGet("[action]")]
    public PagedQueryResult<Product> GetPagedProducts(ProductQueryViewModel queryModel)
    {
      var pagedResult = new PagedQueryResult<Product>();

      var query = ProductDataSource.LatestProducts
                     .AsQueryable();

      //TODO: Apply Filtering ... .where(p => p....) ...

      var columnsMap = new Dictionary<string, Expression<Func<Product, object>>>()
      {
        ["productId"] = p => p.ProductId,
        ["productName"] = p => p.ProductName,
        ["isAvailable"] = p => p.IsAvailable,
        ["price"] = p => p.Price
      };
      query = query.ApplyOrdering(queryModel, columnsMap);

      pagedResult.TotalItems = query.Count();
      query = query.ApplyPaging(queryModel);
      pagedResult.Items = query.ToList();
      return pagedResult;
    }
  }

توضیحات تکمیلی

امضای این اکشن متد، شامل دو مورد مهم است:

public PagedQueryResult<Product> GetPagedProducts(ProductQueryViewModel queryModel)

 

ساختار صفحه بندی

 1.  ViewModel ایی که پیاده سازی کننده‌ی IPagedQueryModel است. به این ترتیب می‌توان به ساختار استانداردی از مقادیر مورد نیاز برای صفحه بندی و مرتب سازی رسید و همچنین این ViewModel می‌تواند حاوی خواص اضافی ویژه‌ی خود نیز باشد.
 2. خروجی آن از نوع PagedQueryResult است که در مورد آن توضیح داده شد. بنابراین باید به همراه تعداد کل رکوردهای جدول محصولات و همچنین تنها آیتم‌های صفحه‌ی جاری درخواستی باشد.

در ابتدای کار، دسترسی به منبع داده‌ی درون حافظه‌ای ابتدای برنامه را مشاهده می‌کنید. برای اینکه کارکرد آن‌را شبیه به کوئری‌های ORMها کنیم، یک AsQueryable نیز به انتهای آن اضافه شده‌است.

var query = ProductDataSource.LatestProducts
 .AsQueryable();

//TODO: Apply Filtering ... .where(p => p....) ...

اینجا دقیقا جائی است که در صورت نیاز می‌توان کار فیلتر اطلاعات و اعمال متد where را انجام داد.

پس از مشخص شدن منبع داده و فیلتر آن در صورت نیاز، اکنون نوبت به مرتب سازی اطلاعات است:

var columnsMap = new Dictionary<string, Expression<Func<Product, object>>>()
      {
        ["productId"] = p => p.ProductId,
        ["productName"] = p => p.ProductName,
        ["isAvailable"] = p => p.IsAvailable,
        ["price"] = p => p.Price
      };
query = query.ApplyOrdering(queryModel, columnsMap);

 

queryModel

توضیحات این مورد را پیشتر مطالعه کردید و هدف از آن، تهیه یک نگاشت ساده‌ی بین خواص رشته‌ای رسیده‌ی از سمت کلاینت به خواص مدل متناظر با آن است.

پس باید ارسال آن‌ها به همراه queryModel دریافتی از کاربر، برای اعمال مرتب سازی نهایی باشد.

PagedQueryResult

در آخر مطابق ساختار PagedQueryResult بازگشتی، ابتدا تعداد کل آیتم‌های منبع داده محاسبه شده‌است و سپس صفحه بندی به آن اعمال گردیده‌است.

دقت داشته باشید این ترتیب نیز مهم است و گرنه TotalItems دقیقا به همان تعداد ردیف‌های صفحه‌ی جاری محاسبه می‌شود:

var pagedResult = new PagedQueryResult<Product>();
pagedResult.TotalItems = query.Count();
query = query.ApplyPaging(queryModel);
pagedResult.Items = query.ToList();
return pagedResult;

در قسمت بعد، نحوه‌ی نمایش این اطلاعات را در دیتا گرید با AngularJs بررسی خواهیم کرد.

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=33862
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
زهره سلطانیان
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد پیاده سازی دیتا گرید با AngularJs و .NET Core

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.