ورود / ثبت نام
0
0

اضافه ویرایش حذف در انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core با استفاده از Entitiframework

503 بازدید
انگولار 5 با 2.1.NET Core

در این مقاله به سراغ انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core رفتیم که یک پروژه عملی را با آن ایجاد کنیم و امروز یاد می‏گیریم که چطور عملیات CRUD رادر انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core با استفاده از Entity Framework به وسیله‏ ی ASP.NET Core ۲.۱ و Angular 5 به کمک VS2017، اولین رویکرد پایگاه داده‏ ی Entity Framework Core.

معرفی بخش های آموزش :

 1. معرفی پروژه انگولار
 2. نصب
 3. پایگاه داده
 4. ایجاد برنامه‏ ی وب MVC
 5. افزودن Model به Application
 6. افزودن کنترل کننده ‏ی API وب (Web API Controller) به Application
 7. ایجاد سرویس انگولار
 8. ایجاد کامپوننت‏ های انگولار
 9. تعریف مسیر و منوی جهت‏ یابی (navigation menu) برای برنامه‏ ی خود و اجرای برنامه
 10. معرفی پروژه انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

نصب

 •  .NET Core 2.1 یا SDK بالا را از اینجا نصب کنید.
 •  آخرین نسخه ‏ی Visual Studio 2017 Community Edition را از اینجا نصب کنید.
 •  آخرین نسخه ‏ی Node.js را از اینجا دانلود و نصب کنید.
 •  SQL Server 2008 یا بالاتر.

پایگاه داده

یک پایگاه داده با نامی مشابه Angular5_core2 ایجاد کرده و دو جدول ایجاد کنید.

CREATETABLE tblEmployee ( 
 EmployeeID int IDENTITY(1, 1) NOT NULL PRIMARYKEY,  
 Namevarchar(20) NOT NULL,  
 City varchar(20) NOT NULL,  
 Department varchar(20) NOT NULL,  
 Gender varchar(6) NOT NULL 
) GO CREATETABLE tblCities ( 
 CityID int IDENTITY(1, 1) NOT NULL PRIMARYKEY,  
 CityName varchar(20) NOT NULL 
) GO 

حالا تعدادی داده را در جدول tblCities خواهیم گذاشت. از این جدول برای اتصال یک لیست آبشاری در برنامه ‏ی وب خود استفاده خواهیم کرد که شهر دلخواه می‏تواند از آن انتخاب شود. از دستورات ورودی زیر (insert statements) استفاده کنید.

INSERTINTO tblCities  
VALUES  
 ('Surat'); 
INSERTINTO tblCities  
VALUES  
 ('Mumbai'); 
INSERTINTO tblCities  
VALUES  
 ('Amreli'); 
INSERTINTO tblCities  
VALUES  
 ('Vadodara'); 
INSERTINTO tblCities  
VALUES  
 (Bharuch); 
انگولار 5 با 2.1.NET Core

انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

ایجاد MVC Web Application

ویژوال استودیو را باز کرده و از منوی File، New Project را انتخاب، سپس .NET Core 2.1 و بعد “ASP .NET Core Web Application” را از انواع پروژه ‏های موجود انتخاب کنید. نام پروژه را بصورت EFNgApp قراده داده و OK کنید.

انگولار 5 با 2.1.NET Core

انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

سپس .NET Core 2.1 را انتخاب و OK کنید.

 

انگولار 5 با 2.1.NET Core

انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

• پروژه‏ ی شما ایجاد شده، حالا ساختار این پروژه را ببینید.

افزودن Model به برنامه

 •  کنسول مدیریت پکیج را باز کرده و تعدادی فرمان بنویسید.
  •   Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer –Version 2.1.0-preview1-final
   Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools –Version 2.1.0-preview1-final
 •  بعد از اینکه هر دو پکیج را نصب کردید، مدلمان را از جداول پایگاه داده، با استفاده از فرمانی که در ادامه می ‏آید، چارچوب بندی (scaffold) خواهیم کرد:
  • Scaffold-DbContext “Your connection string here” Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer –OutputDir Models –Tables tblEmployee, tblCities.فراموش نکنید که رشته‏ ی اتصال خود را (میان ” “) قرار دهید. سپس این فرمان با موفقیت اجرا می‏شود.

حالا مدل شما با موفقیت ایجاد خواهد شد.

روی پوشه ‏ی Models راست کلیک کرده و add class EmployeeDataAccessLayer.cs را انتخاب کنید.

ساختار شما به این شکل نمایش داده خواهد شد.

انگولار 5 با 2.1.NET Core

انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

EmployeeDataAccessLayer.cs را باز کنید و کد زیر را برای عملیات مدیریت و کنترل پایگاه داده نظیر عملیات افزودن به لیست، بروز رسانی و همچنین حذف، قرار دهید.

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
namespace EFNgApp.Models { 
  public class EmployeeDataAccessLayer { 
    Angular5_core2Context db = new Angular5_core2Context(); 
    public IEnumerable < TblEmployee > GetAllEmployee() { 
      try { 
        return db.TblEmployee.ToList(); 
      } catch { 
        throw; 
      } 
    } 
    //To Add new employee record 
    public int AddEmployee(TblEmployee employee) { 
      try { 
        db.TblEmployee.Add(employee); 
        db.SaveChanges(); 
        return 1; 
      } catch { 
        throw; 
      } 
    } 
    //To Update the records of a particluar employee 
    public int UpdateEmployee(TblEmployee employee) { 
      try { 
        db.Entry(employee).State = EntityState.Modified; 
        db.SaveChanges(); 
        return 1; 
      } catch { 
        throw; 
      } 
    } 
    //Get the details of a particular employee 
    public TblEmployee GetEmployeeData(int id) { 
      try { 
        TblEmployee employee = db.TblEmployee.Find(id); 
        return employee; 
      } catch { 
        throw; 
      } 
    } 
    //To Delete the record of a particular employee 
    public int DeleteEmployee(int id) { 
      try { 
        TblEmployee emp = db.TblEmployee.Find(id); 
        db.TblEmployee.Remove(emp); 
        db.SaveChanges(); 
        return 1; 
      } catch { 
        throw; 
      } 
    } 
    //To Get the list of Cities 
    public List < TblCities > GetCities() { 
      List < TblCities > lstCity = new List < TblCities > (); 
      lstCity = (from CityList in db.TblCities select CityList).ToList(); 
      return lstCity; 
    } 
  } 
} 

افزودن Web API Controller به برنامه

روی پوشه و کنترل کننده ‏ی Controllers راست کلیک کرده و سپس “Web API Controller Class” را از پنل قالب ‏ها انتخاب کنید و نام را به صورت EmployeeController.cs قرار دهید. OK کنید.

انگولار 5 با 2.1.NET Core

انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

فایل EmployeeController.cs را باز کنید و کد زیر را درآن قرار دهید.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using EFNgApp.Models; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
// For more information on enabling Web API for empty projects, visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=397860 
namespace EFNgApp.Controllers { 
  public class EmployeeController: Controller { 
    EmployeeDataAccessLayer objemployee = new EmployeeDataAccessLayer(); 
    [HttpGet] 
    [Route("api/Employee/Index")] 
    public IEnumerable < TblEmployee > Get() { 
        return objemployee.GetAllEmployee(); 
      } 
      [HttpPost] 
      [Route("api/Employee/Create")] 
    public int Create([FromBody] TblEmployee employee) { 
        return objemployee.AddEmployee(employee); 
      } 
      [HttpGet] 
      [Route("api/Employee/Details/{id}")] 
    public TblEmployee Details(int id) { 
        return objemployee.GetEmployeeData(id); 
      } 
      [HttpPut] 
      [Route("api/Employee/Edit")] 
    public int Edit([FromBody] TblEmployee employee) { 
        return objemployee.UpdateEmployee(employee); 
      } 
      [HttpDelete] 
      [Route("api/Employee/Delete/{id}")] 
    public int Delete(int id) { 
        return objemployee.DeleteEmployee(id); 
      } 
      [HttpGet] 
      [Route("api/Employee/GetCityList")] 
    public IEnumerable < TblCities > Details() { 
      return objemployee.GetCities(); 
    } 
  } 
} 
انگولار 5 با 2.1.NET Core

انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

ایجاد Angular Service

یک سرویس انگولار ایجاد خواهیم کرد که پاسخ Web API را به JSON تبدیل کرده و به کامپوننت ما می‏فرستد.
روی پوشه ‏ی ClientApp/app راست کلیک و سپس Add → New Folder و نام پوشه را Services بگذارید.
حال، خط فرمان را با آدرس محل سرویس باز کنید و فرمان ایجاد یک سرویس جدید با استفاده از CLI را بنویسید.

Ng generate service empservice –spec=false
–spec=false به سیستم می‏گوید که فایل spec.ts را ایجاد نکند، چرا که به آن احتیاجی نداریم.
فایل empservice.service.ts را باز کنید و کد زیر را در آن قرار دهید.

import { 
  Injectable, 
  Inject 
} from '@angular/core'; 
import { 
  Http, 
  Response 
} from '@angular/http'; 
import { 
  Observable 
} from 'rxjs/Observable'; 
import { 
  Router 
} from '@angular/router'; 
import 'rxjs/add/operator/map'; 
import 'rxjs/add/operator/catch'; 
import 'rxjs/add/observable/throw'; 
@Injectable() 
export class EmpserviceService { 
  myAppUrl: string = ""; 
  constructor(private _http: Http, @Inject('BASE_URL') baseUrl: string) { 
    this.myAppUrl = baseUrl; 
  } 
  getCityList() { 
    return this._http.get(this.myAppUrl + 'api/Employee/GetCityList').map(res => res.json()).catch(this.errorHandler); 
  } 
  getEmployees() { 
    return this._http.get(this.myAppUrl + 'api/Employee/Index').map((response: Response) => response.json()).catch(this.errorHandler); 
  } 
  getEmployeeById(id: number) { 
    return this._http.get(this.myAppUrl + "api/Employee/Details/" + id).map((response: Response) => response.json()).catch(this.errorHandler) 
  } 
  saveEmployee(employee) { 
    return this._http.post(this.myAppUrl + 'api/Employee/Create', employee).map((response: Response) => response.json()).catch(this.errorHandler) 
  } 
  updateEmployee(employee) { 
    return this._http.put(this.myAppUrl + 'api/Employee/Edit', employee).map((response: Response) => response.json()).catch(this.errorHandler); 
  } 
  deleteEmployee(id) { 
    return this._http.delete(this.myAppUrl + "api/Employee/Delete/" + id).map((response: Response) => response.json()).catch(this.errorHandler); 
  } 
  errorHandler(error: Response) { 
    console.log(error); 
    return Observable.throw(error); 
  } 
} 

ایجاد Angular Components در انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

پوشه ‏ی جدید را در ClientApp/src/app ایجاد و نام آن را Components بگذارید.
ما دو کامپوننت انگولار به برنامه‏ مان اضافه خواهیم کرد.

 • کامپوننت fetchemployee – برای نمایش تمام داده‏ های کارمند (employee) و حذف یک داده‏ ی کارمند موجود.
 •  کامپوننت addemployee – برای افزودن یک داده ‏ی کارمند جدید یا تصحیح یک داده‏ ی کارمند موجود.

حالا خط فرمان را با دایرکتوری کامپوننت خود باز کنید و فرمان را به این صورت بنویسید.
ng g c add-employee –spec=false
پس از پردازش کامل این فرمان، برای کامپوننت fetch-employee فرمان بنویسید.
ng g c fetch-employee –spec=false
g=generate
c=component

انگولار 5 با 2.1.NET Core

انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

انگولار 5 با 2.1.NET Core

انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

حالا ClientApp/app/components ما شبیه به تصویر زیر خواهد بود.

حال، فایل add-employee.component.ts را باز کنید و کد زیر را در آن قرار دهید.

import { 
  Component, 
  OnInit 
} from '@angular/core'; 
import { 
  Http, 
  Headers 
} from '@angular/http'; 
import { 
  NgForm, 
  FormBuilder, 
  FormGroup, 
  Validators, 
  FormControl 
} from '@angular/forms'; 
import { 
  Router, 
  ActivatedRoute 
} from '@angular/router'; 
import { 
  FetchEmployeeComponent 
} from '../fetch-employee/fetch-employee.component'; 
import { 
  EmpserviceService 
} from '../../services/empservice.service'; 
@Component({ 
  selector: 'app-add-employee', 
  templateUrl: './add-employee.component.html', 
  styleUrls: ['./add-employee.component.css'] 
}) 
export class AddEmployeeComponent implements OnInit { 
  employeeForm: FormGroup; 
  title: string = "Create"; 
  employeeId: number; 
  errorMessage: any; 
  cityList: Array < any > = []; 
  constructor(private _fb: FormBuilder, private _avRoute: ActivatedRoute, private _employeeService: EmpserviceService, private _router: Router) { 
    if (this._avRoute.snapshot.params["id"]) { 
      this.employeeId = this._avRoute.snapshot.params["id"]; 
    } 
    this.employeeForm = this._fb.group({ 
      employeeId: 0, 
      name: ['', [Validators.required]], 
      gender: ['', [Validators.required]], 
      department: ['', [Validators.required]], 
      city: ['', [Validators.required]] 
    }) 
  } 
  ngOnInit() { 
    this._employeeService.getCityList().subscribe(data => this.cityList = data) 
    if (this.employeeId > 0) { 
      this.title = "Edit"; 
      this._employeeService.getEmployeeById(this.employeeId).subscribe(resp => this.employeeForm.setValue(resp), error => this.errorMessage = error); 
    } 
  } 
  save() { 
    if (!this.employeeForm.valid) { 
      return; 
    } 
    if (this.title == "Create") { 
      this._employeeService.saveEmployee(this.employeeForm.value).subscribe((data) => { 
        this._router.navigate(['/fetch-employee']); 
      }, error => this.errorMessage = error) 
    } else if (this.title == "Edit") { 
      this._employeeService.updateEmployee(this.employeeForm.value).subscribe((data) => { 
        this._router.navigate(['/fetch-employee']); 
      }, error => this.errorMessage = error) 
    } 
  } 
  cancel() { 
    this._router.navigate(['/fetch-employee']); 
  } 
  get name() { 
    return this.employeeForm.get('name'); 
  } 
  get gender() { 
    return this.employeeForm.get('gender'); 
  } 
  get department() { 
    return this.employeeForm.get('department'); 
  } 
  get city() { 
    return this.employeeForm.get('city'); 
  } 
} 

این کامپوننت هم برای افزودن و هم برای تصحیح داده ‏های کارمند استفاده خواهد شد. حال، فایل add-employee.component.html را باز کنید و کد زیر را در آن قرار دهید.

<h1>{{title}}</h1> 
<h3>Employee</h3> 
<hr /> 
<form [formGroup]="employeeForm" (ngSubmit)="save()" #formDir="ngForm" novalidate> 
  <div class="form-group row"> <label class=" control-label col-md-12">Name</label> 
    <div class="col-md-4"> <input class="form-control" type="text" formControlName="name"> </div> <span class="text-danger" *ngIf="name.invalid && formDir.submitted"> 
Name is required. 
</span> </div> 
  <div class="form-group row"> <label class="control-label col-md-12" for="Gender">Gender</label> 
    <div class="col-md-4"> <select class="form-control" data-val="true" formControlName="gender"> 
<option value="">-- Select Gender --</option> 
<option value="Male">Male</option> 
<option value="Female">Female</option> 
</select> </div> <span class="text-danger" *ngIf="gender.invalid && formDir.submitted"> 
Gender is required 
</span> </div> 
  <div class="form-group row"> <label class="control-label col-md-12" for="Department">Department</label> 
    <div class="col-md-4"> <input class="form-control" type="text" formControlName="department"> </div> <span class="text-danger" *ngIf="department.invalid && formDir.submitted"> 
Department is required 
</span> </div> 
  <div class="form-group row"> <label class="control-label col-md-12" for="City">City</label> 
    <div class="col-md-4"> <select class="form-control" data-val="true" formControlName="city"> 
<option value="">--Select City--</option> 
<option *ngFor="let city of cityList" 
value={{city.cityName}}> 
{{city.cityName}} 
</option> 
</select> </div> <span class="text-danger" *ngIf="city.invalid && formDir.submitted"> 
City is required 
</span> </div> 
  <div class="form-group"> <button type="submit" class="btn btn-default">Save</button> <button class="btn" (click)="cancel()">Cancel</button> </div> 
</form>  

فایل fetch-employee.component.ts را باز کنید و کد زیر را در آن قرار دهید.

import { 
  Component, 
  Inject 
} from '@angular/core'; 
import { 
  Http, 
  Headers 
} from '@angular/http'; 
import { 
  Router, 
  ActivatedRoute 
} from '@angular/router'; 
import { 
  EmpserviceService 
} from '../../services/empservice.service' 
@Component({ 
  selector: 'app-fetch-employee', 
  templateUrl: './fetch-employee.component.html', 
  styleUrls: ['./fetch-employee.component.css'] 
}) 
export class FetchEmployeeComponent { 
  public empList: EmployeeData[]; 
  constructor(public http: Http, private _router: Router, private _employeeService: EmpserviceService) { 
    this.getEmployees(); 
  } 
  getEmployees() { 
    this._employeeService.getEmployees().subscribe(data => this.empList = data) 
  } 
  delete(employeeID) { 
    var ans = confirm("Do you want to delete customer with Id: " + employeeID); 
    if (ans) { 
      this._employeeService.deleteEmployee(employeeID).subscribe((data) => { 
        this.getEmployees(); 
      }, error => console.error(error)) 
    } 
  } 
} 
interface EmployeeData { 
  employeeId: number; 
  name: string; 
  gender: string; 
  city: string; 
  department: string; 
} 
} 

تعیین مسیر و منوی جهت‏ یابی برای برنامه‏ ی خود

حالا، مسیر کامپوننت خود را در فایل app.module.ts اضافه کنید. فایل app.module.ts را باز کنید و کد زیر را در آن قرار دهید.

import { 
  NgModule 
} from '@angular/core'; 
import { 
  EmpserviceService 
} from './services/empservice.service' 
import { 
  CommonModule 
} from '@angular/common'; 
import { 
  FormsModule, 
  ReactiveFormsModule 
} from '@angular/forms'; 
import { 
  HttpModule 
} from '@angular/http'; 
import { 
  RouterModule 
} from '@angular/router'; 
import { 
  AddEmployeeComponent 
} from './components/add-employee/add-employee.component'; 
import { 
  FetchEmployeeComponent 
} from './components/fetch-employee/fetch-employee.component'; 
import { 
  HomeComponent 
} from './home/home.component'; 
import { 
  NavMenuComponent 
} from './nav-menu/nav-menu.component'; 
import { 
  AppComponent 
} from './app.component'; 
import { 
  BrowserModule 
} from '@angular/platform-browser'; 
@NgModule({ 
  declarations: [ 
    AppComponent, 
    NavMenuComponent, 
    HomeComponent, 
    AddEmployeeComponent, 
    FetchEmployeeComponent 
  ], 
  imports: [ 
    BrowserModule.withServerTransition({ 
      appId: 'ng-cli-universal' 
    }), 
    CommonModule, 
    HttpModule, 
    FormsModule, 
    ReactiveFormsModule, 
    RouterModule.forRoot([{ 
      path: '', 
      component: HomeComponent, 
      pathMatch: 'full' 
    }, { 
      path: 'home', 
      component: HomeComponent 
    }, { 
      path: 'fetch-employee', 
      component: FetchEmployeeComponent 
    }, { 
      path: 'add-employee', 
      component: AddEmployeeComponent 
    }, { 
      path: 'employee/edit/:id', 
      component: AddEmployeeComponent 
    }, { 
      path: '**', 
      redirectTo: 'home' 
    }]) 
  ], 
  providers: [EmpserviceService], 
  bootstrap: [AppComponent] 
}) 
export class AppModule {} 

در اینجا، ما همچنین تمام کامپوننت ‏های خود را وارد کرده و مسیر را برای برنامه ‏ی خود بصورت زیر تعیین کرده ‏ایم.

 •  home – که به کامپوننت home تغییر مسیر خواهد داد
 •  fetch-employee – برای نمایش تمام داده ‏های کارمند با استفاده از کامپوننت fetch-employee
 •  add-employee – برای افزودن رکورد کارمند جدیدبا استفاده از کامپوننت add-employee
 • employee/edit/:id – برای تصحیح رکورد کارمند موجود با استفاده از کامپوننت add-employee
 • آخرین کار تعریف منوی جهت‏ یابی برای برنامه ‏مان است. فایل /app/components/navmenu/navmenu.component.html را باز کنید و کد زیر را در آن قرار دهید.
<div class='main-nav'> 
  <div class='navbar navbar-inverse'> 
    <div class='navbar-header'> <button type='button' class='navbar-toggle' data-toggle='collapse' data-target='.navbar-collapse' [attr.aria-expanded]='isExpanded' (click)='toggle()'> 
<span class='sr-only'>Toggle navigation</span> 
<span class='icon-bar'></span> 
<span class='icon-bar'></span> 
<span class='icon-bar'></span> 
</button> <a class='navbar-brand' [routerLink]='["/"]'>EFNgApp</a> </div> 
    <div class='clearfix'></div> 
    <div class='navbar-collapse collapse' [ngClass]='{ "in": isExpanded }'> 
      <ul class='nav navbar-nav'> 
        <li [routerLinkActive]='["link-active"]' [routerLinkActiveOptions]='{ exact: true }'> <a [routerLink]='["/"]' (click)='collapse()'> 
<span class='glyphicon glyphicon-home'></span> Home 
</a> </li> 
        <li [routerLinkActive]='["link-active"]'> <a [routerLink]='["/add-employee"]' (click)='collapse()'> 
<span class='glyphicon glyphicon-education'></span> Add Employee 
</a> </li> 
        <li [routerLinkActive]='["link-active"]'> <a [routerLink]='["/fetch-employee"]' (click)='collapse()'> 
<span class='glyphicon glyphicon-th-list'></span> Fetch Employee 
</a> </li> 
      </ul> 
    </div> 
  </div> 
</div> 
انگولار 5 با 2.1.NET Core

انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

انگولار 5 با 2.1.NET Core

انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

انگولار 5 با 2.1.NET Core

انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core

برنامه‏ ی خود را اجرا کنید
کلید F5 را برای راه اندازی برنامه فشار دهید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=33628
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
زهره سلطانیان
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد اضافه ویرایش حذف در انگولار ۵ با ۲.۱.NET Core با استفاده از Entitiframework

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.