ورود / ثبت نام
0
0

کار با بانک اطلاعاتی در .NET Core با انگولار و EntitiFramework

248 بازدید
انگولار و EntitiFramework

به سراغ بخش شیرینی از آموزش .NET Core رفتیم بخشی جدا که میخواهیم با انگولار و EntitiFramework آن را جذاب تر هم بکنیم.در این مقاله یک پروژه آموزشی را که چهار عملیات اصلی را بر روی بانک اطلاعاتی SQL Server ثبت میکنند را باهم جلو ببریم و یک پروژه کاربردی را بسازیم.همراه ما باشید

قبل از ادامه ‏ی کار، لطفا مقالات قبلی برای آپدیت کردن نسخه ‏ی .NET Core جهت استفاده از انگولار که در ادامه می‏ آید را مطالعه کنید.

 شروع کار با انگولار و EntitiFramework

 • شروع کار ویژوال استودیو ۲۰۱۷ را باز کنید.
 • “پروژه‏ ی جدید” (“New Project”) را انتخاب کنید.
 •  از قالب وب .NET Core و سپس ASP.NET Core Web Application را انتخاب کنید.
 •  یک نام پروژه تعیین کنید.
 •  محل پروژه برای ذخیره کردن را تعیین کرده و OK کنید.
انگولار و EntitiFramework

انگولار و EntitiFramework

انگولار را از قالب‏های داده شده انتخاب کنید.

نسخه ‏ی .NET Core را انتخاب و OK کنید.

انگولار و EntitiFramework

انگولار و EntitiFramework

در این جا ساختار پروژه‏ ی شما نشان داده شده است.

انگولار و EntitiFramework

انگولار و EntitiFramework

در این جا نمودار ساختار طرح جدول پایگاه داده‏ نشان داده شده است.

انگولار و EntitiFramework

انگولار و EntitiFramework

حال بیایید روی بخش عملکردی کار کنیم. اول از همه، یک رشته‏ ی اتصال در appsettings.json اضافه کنید.حالا به Tools >> NuGet Package Manager >> Package Manager Console بروید.

انگولار و EntitiFramework

انگولار و EntitiFramework

فرمان Scaffold DB Context را اضافه کرده و رشته ‏ی اتصال پایگاه داده، نام دایرکتوری خروجی، و نام جدول را مشخص کنید.

انگولار و EntitiFramework

انگولار و EntitiFramework

تا زمانیکه فرمان اجرا شود صبر کنید. هنگامی که انجام شد، در پوشه ‏ی Models چک کنید.

انگولار و EntitiFramework

انگولار و EntitiFramework

همانطور که می‏توانید ببینید، ۳ کلاس اضافه شده‏ اند که تمامی کلاس‏ های مدل و متن در پوشه ‏ی Models را دارا هستند.
اولین مورد پیش از ادامه ‏ی کار، به کلاس dbcontext رفته و این خط کد که دارای رشته ‏ی اتصال hardcoded است را کامنت کنید.

protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder) 
{ 
  //if (!optionsBuilder.IsConfigured) 
  //{ 
  //#warning To protect potentially sensitive information in your connection string, you should move it out of source code. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723263 for guidance on storing connection strings. 
  //optionsBuilder.UseSqlServer(@"Server=localhost;Database=NORTHWND;Trusted_Connection=True;"); 
  // } 
} 

حالا به کلاس Startup.cs رفته و خط زیر را برای رشته ‏ی اتصال و مرتب کردن داده‏ های JSON اضافه کنید.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) { 
  // Add framework services. 
  services.AddDbContext < NORTHWNDContext > (options => options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("NORTHWNDConnString"))); 
  services.AddScoped < EmployeeDAL > (); 
  services.AddMvc().AddJsonOptions(x => x.SerializerSettings.ReferenceLoopHandling = Newtonsoft.Json.ReferenceLoopHandling.Ignore); 
} 

حالا یک کلاس لایه‏ ی دسترسی به پایگاه داده در پوشه ‏ی Models اضافه کنید.

EmployeeDAL.cs

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
namespace secondsample.Models { 
  public class EmployeeDAL { 
    private readonly NORTHWNDContext _context; 
    public EmployeeDAL(NORTHWNDContext context) { 
      _context = context; 
    } 
    /// <summary> 
    /// gets all employees list 
    /// </summary> 
    /// <returns></returns> 
    public async Task < IEnumerable < Employees >> GetAllEmployees() { 
      try { 
        return await _context.Employees.ToListAsync(); 
      } catch { 
        throw; 
      } 
    } 
    /// <summary> 
    /// add new employee 
    /// </summary> 
    /// <param name="employee"></param> 
    /// <returns></returns> 
    public int AddEmployee(Employees employee) { 
      try { 
        _context.Employees.Add(employee); 
        _context.SaveChanges(); 
        return 1; 
      } catch { 
        throw; 
      } 
    } 
    /// <summary> 
    /// update an existing employee 
    /// </summary> 
    /// <param name="employee"></param> 
    /// <returns></returns> 
    public int UpdateEmployee(Employees employee) { 
      try { 
        _context.Entry(employee).State = EntityState.Modified; 
        _context.SaveChanges(); 
        return 1; 
      } catch { 
        throw; 
      } 
    } 
    /// <summary> 
    /// get an employee detail 
    /// </summary> 
    /// <param name="EmployeeID"></param> 
    /// <returns></returns> 
    public Employees GetEmployee(int EmployeeID) { 
      try { 
        Employees employee = _context.Employees.Find(EmployeeID); 
        return employee; 
      } catch { 
        throw; 
      } 
    } 
    /// <summary> 
    /// Delete an employee 
    /// </summary> 
    /// <param name="EmployeeID"></param> 
    /// <returns></returns> 
    public int DeleteEmployee(int EmployeeID) { 
      try { 
        Employees employee = _context.Employees.Find(EmployeeID); 
        _context.Employees.Remove(employee); 
        _context.SaveChanges(); 
        return 1; 
      } catch { 
        throw; 
      } 
    } 
  } 
} 

یک Controller جدید در پوشه‏ ی Controller اضافه کرده و تمامی توابع API و Routes (مسیرها) را ایجاد کنید.

EmployeeController.cs

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using secondsample.Models; 
namespace secondsample.Controllers { 
  [Route("api/Employees")] 
  public class EmployeeController: Controller { 
    private readonly EmployeeDAL _employeeDAL; 
    public EmployeeController(EmployeeDAL employeeDAL) { 
        _employeeDAL = employeeDAL; 
      } 
      [HttpGet] 
      [Route("GetEmployees")] 
    public async Task < IEnumerable < Employees >> GetEmployees() { 
        return await _employeeDAL.GetAllEmployees(); 
      } 
      [HttpPost] 
      [Route("AddEmployee")] 
    public int AddEmployee([FromBody] Employees employee) { 
        return _employeeDAL.AddEmployee(employee); 
      } 
      [HttpGet] 
      [Route("GetEmployeeDetail/{employeeID}")] 
    public Employees GetEmployeeDetail(int employeeID) { 
        return _employeeDAL.GetEmployee(employeeID); 
      } 
      [HttpPut] 
      [Route("EditEmployee")] 
    public int EditEmployee([FromBody] Employees employee) { 
        return _employeeDAL.UpdateEmployee(employee); 
      } 
      [HttpDelete] 
      [Route("DeleteEmployee/{EmployeeID}")] 
    public int DeleteEmployee(int EmployeeID) { 
      return _employeeDAL.DeleteEmployee(EmployeeID); 
    } 
  } 
} 

کار ما با کلاس لایه ‏ی پایگاه داده و API Controller تمام شده، حال بیایید روی بخش انگولار کار کنیم.یک پوشه‏ ی سرویس ‏های جدید در پوشه ‏ی برنامه (app) که در دایرکتوری ClientApp قرار دارد اضافه کرده، یک فایل TypeScriptجدید افزوده، و کدی که در ادامه می ‏آید را اضافه کنید.

employeeservices.ts

import { 
  Injectable, 
  Inject 
} from '@angular/core'; 
import { 
  Http, 
  Response 
} from '@angular/http'; 
import { 
  Observable 
} from 'rxjs/Observable'; 
import { 
  Router 
} from '@angular/router'; 
import 'rxjs/add/operator/map'; 
import 'rxjs/add/operator/catch'; 
import 'rxjs/add/observable/throw'; 
@Injectable() 
export class EmployeeService { 
  myAppUrl: string = ""; 
  constructor(private _http: Http, @Inject('BASE_URL') baseUrl: string) { 
    this.myAppUrl = baseUrl; 
  } 
  getEmployees() { 
    return this._http.get(this.myAppUrl + 'api/Employees/GetEmployees').map((response: Response) => response.json()).catch(this.errorHandler); 
  } 
  getEmployeeById(EmployeeID: number) { 
    return this._http.get(this.myAppUrl + "api/Employees/GetEmployeeDetail/" + EmployeeID).map((response: Response) => response.json()).catch(this.errorHandler) 
  } 
  deleteEmployee(EmployeeID: number) { 
    return this._http.delete(this.myAppUrl + "api/Employees/DeleteEmployee/" + EmployeeID).map((response: Response) => response.json()).catch(this.errorHandler); 
  } 
  updateEmployee(employee: any) { 
    return this._http.put(this.myAppUrl + 'api/Employees/EditEmployee', employee).map((response: Response) => response.json()).catch(this.errorHandler); 
  } 
  saveEmployee(employee: any) { 
    return this._http.post(this.myAppUrl + 'api/Employees/AddEmployee', employee).map((response: Response) => response.json()).catch(this.errorHandler) 
  } 
  errorHandler(error: Response) { 
    console.log(error); 
    return Observable.throw(error.json().error || 'Server error'); 
  } 
} 

دو پوشه‏ ی جدید در پوشه ‏ی کامپوننت‏ ها اضافه کنید – employeedata و addemployee و کامپوننت ‏های TS و فایل‏های HTML را در آن پوشه ‏ها اضافه کنید.

employeedata.component.ts

import { 
  Component, 
  Inject 
} from '@angular/core'; 
import { 
  Http, 
  Headers 
} from '@angular/http'; 
import { 
  EmployeeService 
} from '../../services/employeeservice' 
import { 
  Router, 
  ActivatedRoute 
} from '@angular/router'; 
@Component({ 
  selector: 'employeedata', 
  templateUrl: './employeedata.component.html' 
}) 
export class EmployeeDataComponent { 
  public employeelist: EmployeeList[]; 
  constructor(public http: Http, private _router: Router, private _employeeService: EmployeeService) { 
    this.getEmployees(); 
  } 
  getEmployees() { 
    this._employeeService.getEmployees().subscribe(data => this.employeelist = data) 
    console.log(this.employeelist); 
  } 
  deleteEmployee(employeeId: number) { 
    var ans = confirm("Do you want to delete employee with Id: " + employeeId); 
    if (ans) { 
      this._employeeService.deleteEmployee(employeeId).subscribe((data) => { 
        this.getEmployees(); 
      }, error => console.error(error)) 
    } 
  } 
} 
interface EmployeeList { 
  EmployeeID: number; 
  LastName: string; 
  FirstName: string; 
  Title: string; 
  Address: string; 
  City: string; 
  Region: string; 
  PostalCode: string; 
  Country: string; 
  Notes: string; 
} 

employeedata.component.html

<h1>Employee Data</h1> 
<p>This component demonstrates fetching Employee data from the server.</p> 
<p *ngIf="!employeelist"><em>Loading...</em></p> 
<p> <a [routerLink]="['/add-employee']">Create New</a> </p> 
<table class='table table-bordered' *ngIf="employeelist"> 
  <thead style="background-color:green;font-weight:bold;color:white;"> 
    <tr> 
      <th>EmployeeID</th> 
      <th>Name</th> 
      <th>Title</th> 
      <th>City</th> 
      <th>Region</th> 
      <th>Zip</th> 
      <th>Country</th> 
      <th>Notes</th> 
      <th>Actions</th> 
    </tr> 
  </thead> 
  <tbody> 
    <tr *ngFor="let emp of employeelist"> 
      <td>{{ emp.employeeId }}</td> 
      <td>{{ emp.lastName }}, {{ emp.firstName }}</td> 
      <td>{{ emp.title }}</td> 
      <td>{{ emp.city }}</td> 
      <td>{{ emp.region }}</td> 
      <td>{{ emp.postalCode }}</td> 
      <td>{{ emp.country }}</td> 
      <td>{{ emp.notes }}</td> 
      <td> <a [routerLink]="['/employee/edit/', emp.employeeId]">Edit</a> | <a [routerLink]="" (click)="deleteEmployee(emp.employeeId)">Delete</a> </td> 
    </tr> 
  </tbody> 
</table> 

addemployee.component.ts

import { 
  Component, 
  OnInit 
} from '@angular/core'; 
import { 
  Http, 
  Headers 
} from '@angular/http'; 
import { 
  NgForm, 
  FormBuilder, 
  FormGroup, 
  Validators, 
  FormControl 
} from '@angular/forms'; 
import { 
  Router, 
  ActivatedRoute 
} from '@angular/router'; 
import { 
  EmployeeDataComponent 
} from '../employeedata/employeedata.component'; 
import { 
  EmployeeService 
} from '../../services/employeeservice'; 
@Component({ 
  templateUrl: './addemployee.component.html' 
}) 
export class AddEmployee implements OnInit { 
  employeeForm: FormGroup; 
  title: string = "Create"; 
  employeeId: number; 
  errorMessage: any; 
  constructor(private _fb: FormBuilder, private _avRoute: ActivatedRoute, private _employeeService: EmployeeService, private _router: Router) { 
    if (this._avRoute.snapshot.params["employeeID"]) { 
      this.employeeId = this._avRoute.snapshot.params["employeeID"]; 
      //alert(this.employeeId); 
    } 
    this.employeeForm = this._fb.group({ 
      employeeId: 0, 
      firstName: ['', [Validators.required]], 
      lastName: ['', [Validators.required]], 
      title: ['', [Validators.required]], 
      city: ['', [Validators.required]], 
      region: ['', [Validators.required]], 
      postalCode: ['', [Validators.required]], 
      country: ['', [Validators.required]], 
      notes: ['', [Validators.required]], 
      titleOfCourtesy: ['', []], 
      birthDate: ['', []], 
      hireDate: ['', []], 
      address: ['', []], 
      homePhone: ['', []], 
      extension: ['', []], 
      photo: ['', []], 
      reportsTo: ['', []], 
      photoPath: ['', []], 
      salary: ['', []], 
      reportsToNavigation: ['', []], 
      employeeTerritories: ['', []], 
      inverseReportsToNavigation: ['', []] 
    }) 
  } 
  ngOnInit() { 
    if (this.employeeId > 0) { 
      this.title = "Edit"; 
      this._employeeService.getEmployeeById(this.employeeId).subscribe(resp => this.employeeForm.setValue(resp), error => this.errorMessage = error); 
    } 
  } 
  save() { 
    if (!this.employeeForm.valid) { 
      return; 
    } 
    if (this.title == "Create") { 
      this._employeeService.saveEmployee(this.employeeForm.value).subscribe((data) => { 
        this._router.navigate(['/employee-data']); 
      }, error => this.errorMessage = error) 
    } else if (this.title == "Edit") { 
      this._employeeService.updateEmployee(this.employeeForm.value).subscribe((data) => { 
        this._router.navigate(['/employee-data']); 
      }, error => this.errorMessage = error) 
    } 
  } 
  cancel() { 
    this._router.navigate(['/employee-data']); 
  } 
  get firstName() { 
    return this.employeeForm.get('firstName'); 
  } 
  get lastName() { 
    return this.employeeForm.get('lastName'); 
  } 
  get title1() { 
    return this.employeeForm.get('title'); 
  } 
  get city() { 
    return this.employeeForm.get('city'); 
  } 
  get region() { 
    return this.employeeForm.get('region'); 
  } 
  get postalCode() { 
    return this.employeeForm.get('postalCode'); 
  } 
  get country() { 
    return this.employeeForm.get('country'); 
  } 
  get notes() { 
    return this.employeeForm.get('notes'); 
  } 
  get titleOfCourtesy() { 
    return this.employeeForm.get('titleOfCourtesy'); 
  } 
  get birthDate() { 
    return this.employeeForm.get('birthDate'); 
  } 
  get hireDate() { 
    return this.employeeForm.get('hireDate'); 
  } 
  get address() { 
    return this.employeeForm.get('address'); 
  } 
  get homePhone() { 
    return this.employeeForm.get('homePhone'); 
  } 
  get extension() { 
    return this.employeeForm.get('extension'); 
  } 
  get photo() { 
    return this.employeeForm.get('photo'); 
  } 
  get reportsTo() { 
    return this.employeeForm.get('reportsTo'); 
  } 
  get photoPath() { 
    return this.employeeForm.get('photoPath'); 
  } 
  get salary() { 
    return this.employeeForm.get('salary'); 
  } 
  get reportsToNavigation() { 
    return this.employeeForm.get('reportsToNavigation'); 
  } 
  get employeeTerritories() { 
    return this.employeeForm.get('employeeTerritories'); 
  } 
  get inverseReportsToNavigation() { 
    return this.employeeForm.get('inverseReportsToNavigation'); 
  } 
} 

addemployee.component.html

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 
<head> 
  <meta charset="utf-8" /> 
  <title></title> 
</head> 
 
<body> 
  <h1>{{title}}</h1> 
  <h3>Employee</h3> 
  <hr /> 
  <form [formGroup]="employeeForm" (ngSubmit)="save()" #formDir="ngForm" novalidate> 
    <div class="form-group row"> <label class=" control-label col-md-12" for="FirstName">First Name</label> 
      <div class="col-md-4"> <input class="form-control" type="text" formControlName="firstName"> </div> <span class="text-danger" *ngIf="employeeForm.hasError('required', 'firstName') && formDir.submitted"> 
First Name is required. 
</span> </div> 
    <div class="form-group row"> <label class=" control-label col-md-12" for="LastName">Last Name</label> 
      <div class="col-md-4"> <input class="form-control" type="text" formControlName="lastName"> </div> <span class="text-danger" *ngIf="employeeForm.hasError('required', 'lastName') && formDir.submitted"> 
Last Name is required. 
</span> </div> 
    <div class="form-group row"> <label class="control-label col-md-12" for="Title">Title</label> 
      <div class="col-md-4"> <input class="form-control" type="text" formControlName="title"> </div> <span class="text-danger" *ngIf="employeeForm.hasError('required', 'title') && formDir.submitted"> 
Title is required 
</span> </div> 
    <div class="form-group row"> <label class="control-label col-md-12" for="City">City</label> 
      <div class="col-md-4"> <input class="form-control" type="text" formControlName="city"> </div> <span class="text-danger" *ngIf="employeeForm.hasError('required', 'city') && formDir.submitted"> 
City is required 
</span> </div> 
    <div class="form-group row"> <label class="control-label col-md-12" for="Region">Region</label> 
      <div class="col-md-4"> <input class="form-control" type="text" formControlName="region"> </div> <span class="text-danger" *ngIf="employeeForm.hasError('required', 'region') && formDir.submitted"> 
Region is required 
</span> </div> 
    <div class="form-group row"> <label class="control-label col-md-12" for="postalCode">Zip</label> 
      <div class="col-md-4"> <input class="form-control" type="text" formControlName="postalCode"> </div> <span class="text-danger" *ngIf="employeeForm.hasError('required', 'postalCode') && formDir.submitted"> 
Zip is required 
</span> </div> 
    <div class="form-group row"> <label class="control-label col-md-12" for="Country">Country</label> 
      <div class="col-md-4"> <input class="form-control" type="text" formControlName="country"> </div> <span class="text-danger" *ngIf="employeeForm.hasError('required', 'country') && formDir.submitted"> 
Country is required 
</span> </div> 
    <div class="form-group row"> <label class="control-label col-md-12" for="Notes">Notes</label> 
      <div class="col-md-4"> <textarea class="form-control" type="text" formControlName="notes"></textarea> </div> <span class="text-danger" *ngIf="employeeForm.hasError('required', 'notes') && formDir.submitted"> 
Notes is required 
</span> </div> 
    <div class="form-group"> <button type="submit" class="btn btn-default">Save</button> <button class="btn" (click)="cancel()">Cancel</button> </div> 
  </form> 
</body> 
 
</html> 

app.shared.module.ts

import { 
  NgModule 
} from '@angular/core'; 
import { 
  EmployeeService 
} from './services/employeeservice' 
import { 
  CommonModule 
} from '@angular/common'; 
import { 
  FormsModule, 
  ReactiveFormsModule 
} from '@angular/forms'; 
import { 
  HttpModule 
} from '@angular/http'; 
import { 
  RouterModule 
} from '@angular/router'; 
import { 
  AppComponent 
} from './components/app/app.component'; 
import { 
  NavMenuComponent 
} from './components/navmenu/navmenu.component'; 
import { 
  HomeComponent 
} from './components/home/home.component'; 
import { 
  FetchDataComponent 
} from './components/fetchdata/fetchdata.component'; 
import { 
  CounterComponent 
} from './components/counter/counter.component'; 
import { 
  EmployeeDataComponent 
} from './components/employeedata/employeedata.component'; 
import { 
  AddEmployee 
} from './components/addemployee/addemployee.component'; 
@NgModule({ 
  declarations: [ 
    AppComponent, 
    NavMenuComponent, 
    CounterComponent, 
    FetchDataComponent, 
    EmployeeDataComponent, 
    HomeComponent, 
    AddEmployee 
  ], 
  imports: [ 
    CommonModule, 
    HttpModule, 
    FormsModule, 
    ReactiveFormsModule, 
    RouterModule.forRoot([{ 
      path: '', 
      redirectTo: 'home', 
      pathMatch: 'full' 
    }, { 
      path: 'home', 
      component: HomeComponent 
    }, { 
      path: 'counter', 
      component: CounterComponent 
    }, { 
      path: 'fetch-data', 
      component: FetchDataComponent 
    }, { 
      path: 'employee-data', 
      component: EmployeeDataComponent 
    }, { 
      path: 'add-employee', 
      component: AddEmployee 
    }, { 
      path: 'employee/edit/:employeeID', 
      component: AddEmployee 
    }, { 
      path: '**', 
      redirectTo: 'home' 
    }]) 
  ], 
  providers: [EmployeeService] 
}) 
export class AppModuleShared {} 

در آخر، اگر می‏خواهید یک تب navigation جدید اضافه کنید، پس به پوشه ‏ی برنامه بروید و navmenu >> navmenu.component.html و هر نامی که می‏خواهید اضافه کنید.

<div class='main-nav'> 
  <div class='navbar navbar-inverse'> 
    <div class='navbar-header'> <button type='button' class='navbar-toggle' data-toggle='collapse' data-target='.navbar-collapse'> 
<span class='sr-only'>Toggle navigation</span> 
<span class='icon-bar'></span> 
<span class='icon-bar'></span> 
<span class='icon-bar'></span> 
</button> <a class='navbar-brand' [routerLink]="['/home']">CRUD Operations in .NET Core with Angular Sample by Raj</a> </div> 
    <div class='clearfix'></div> 
    <div class='navbar-collapse collapse'> 
      <ul class='nav navbar-nav'> 
        <li [routerLinkActive]="['link-active']"> <a [routerLink]="['/home']"> 
<span class='glyphicon glyphicon-home'></span> Home 
</a> </li> 
        <li [routerLinkActive]="['link-active']"> <a [routerLink]="['/employee-data']"> 
<span class='glyphicon glyphicon-th-list'></span> Employees 
</a> </li> 
      </ul> 
    </div> 
  </div> 
</div> 

پس کار ما در اینجا تمام است. حالا بیایید پروژه را اجرا کنیم تا خروجی را ببینیم.

انگولار و EntitiFramework

انگولار و EntitiFramework

همانطور که می‏توانید ببینید هنگامی که روی تب Employee کلیک شود، سپس داده ‏ها در گرید (grid) بارگذاری می‏شود، به این معنی است که داده ‏های ما صحیح است و عملکرد کار می‏کند. حال، بیایید روی لینک Edit کلیک کنیم تا رکورد موجود را تصحیح کنیم.

انگولار و EntitiFramework

انگولار و EntitiFramework

می‏توانید هر اطلاعاتی را که مایل به تصحیح آن هستید را تصحیح کنید و روی دکمه‏ ی ذخیره کلیک کنید. حالا بیایید یک رکورد جدید ایجاد کنیم.

انگولار و EntitiFramework

انگولار و EntitiFramework

می‏توانید هر رکورد موجودی را حذف کرده و روی لینک Delete کلیک کنید.

نمی‏خواهم این مقاله را بیشتر از این بزرگ کنم، پس در اینجا آن را جمع ‏بندی می‏کنم. سورس کد را به زودی آپلود و لینک آن را به اشتراک خواهم گذاشت.

نتیجه گیری

در این مقاله، یاد گرفتیم که چگونه عملکرد CRUD را با .NET Core انگولار و EntitiFramework با پایگاه داده‏ی SQL Server بسازیم.

 • پسورد: www.mspsoft.com
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=33460
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
زهره سلطانیان
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد کار با بانک اطلاعاتی در .NET Core با انگولار و EntitiFramework

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.