تحلیل داده
صفحه اصلی / آموزش طراحی وب / آموزش ASP.NET / آموزش استفاده از Quartz.NET Scheduler از طریق وب سرویس

آموزش استفاده از Quartz.NET Scheduler از طریق وب سرویس

Quartz.NET

کار کردن با Quartz.Net به نظر می رسد که یک موتور کاملی برای زمان بندی و پردازش کارهاست. در این مقاله تصمیم گرفتیم کاربرد Quartz.Net را از طریق یک سری متدها با استفاده از وب سرویس هایی که به آن امکان استفاده در Excel، SharePoint، یک برنامه دسکتاپ یا وب را می دهند، نمایش دهیم. در این مقاله نشان می دهیم که چگونه Quartz.Net را از طریق یک وب سرویس ارائه دهیم.

 1. معماری
 • وب سرویس Scheduler (Scheduler.asmx) روی یک سرور میزبانی می شود.
 • در حال حاضر سه App Server داریم که در حال اجرای Quartz.Net به عنوان یک سرویس ویندوز هستند. نام این سه اپ سرور، “Alpha”، “Beta” و “Gamma” هستند. یک استثنای فایروال برای پورت ۵۵۵ برای Quartz.Net اضافه کردیم تا به پورت ۵۵۵ گوش دهد.
 • تگ ها: خب جالب شد، حالا می پرسید که تگ چیست؟ تگ ها روش شناسایی ماست که اپ سرور quartz ما قابلیت اجرای چه نوع کارهای زمان بندی شده ای را دارد. برای مثال، Alpha فقط برای زمان بندی کارهای مخصوص PowerShell مجهز شده است، درحالی که Beta می تواند کارهای VBA را زمان بندی نماید و Gamma قادر به زمان بندی هر کاری است که نیاز به پردازش cmd دارد. شما می توانید این مقیاس را بزگتر کرده و شامل .NET، Python یا حتی نسخه های متفاوت یک پردازش گردانید.
 • XML: پیکربندی XML ای که مشاهده می کنید، روند از کاربر به وب سرور توضیحات و شرح کار است. به عنوان مثال درخواست برای زمان بندی کار X در حالی که زمان بندی، اولویت و… را مشخص می کند.

Quartz.NET

Quartz.NET

 1. Business Logic

لطفا Business Logic زیر برای متدهایی که در امضای وب سرویس بالا دیدید را مشاهده نمایید.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.Specialized;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using Quartz;
using Quartz.Impl;
using Quartz.Impl.Matchers;
using Rte.Model.Entities;

namespace Scheduler.Business
{
  public class Scheduler
  {
    public readonly IScheduler Instance;
    public string Address { get; private set; }
    public string JobName { get; set; }
    public string JobGroup { get; set; }
    public int Priority { get; set; }
    public string CronExpression { get; set; }

    private readonly ISchedulerFactory _schedulerFactory;

    public Scheduler(string server, int port, string scheduler)
    {
      Address = string.Format("tcp://{0}:{1}/{2}", server, port, scheduler);
      _schedulerFactory = new StdSchedulerFactory(GetProperties(Address));

      try
      {
        Instance = _schedulerFactory.GetScheduler();

        if (!Instance.IsStarted)
          Instance.Start();
      }
      catch (SchedulerException ex)
      {
        throw new Exception(string.Format("Failed: {0}", ex.Message));
      }
    }

    private static NameValueCollection GetProperties(string address)
    {
      var properties = new NameValueCollection();
      properties["quartz.scheduler.instanceName"] = "ServerScheduler";
      properties["quartz.scheduler.proxy"] = "true";
      properties["quartz.threadPool.threadCount"] = "0";
      properties["quartz.scheduler.proxy.address"] = address;
      return properties;
    }

    public IScheduler GetScheduler()
    {
      return Instance;
    }

    public List<GroupStatus> GetGroups()
    {
      var results = new List<GroupStatus>();
      foreach (var gp in Instance.GetJobGroupNames())
      {
        results.Add(new GroupStatus()
          {
            Group = gp,
            IsJobGroupPaused = Instance.IsJobGroupPaused(gp),
            IsTriggerGroupPaused = Instance.IsTriggerGroupPaused(gp)
          });
      }
      return results;
    }

    public JobSchedule GetSchedule()
    {
      var jobKey = new JobKey(JobName, JobGroup);

      var trigger = Instance.GetTriggersOfJob(jobKey).FirstOrDefault();

      var js = new JobSchedule();

      if (trigger != null)
      {
        js.Name = trigger.Key.Name;
        js.Group = trigger.Key.Group;
        js.Description = trigger.Description;
        js.Priority = trigger.Priority;
        js.TriggerType = trigger.GetType().Name;
        js.TriggerState = Instance.GetTriggerState(trigger.Key).ToString();

        DateTimeOffset? startTime = trigger.StartTimeUtc;
        js.StartTime = TimeZone.CurrentTimeZone.ToLocalTime(startTime.Value.DateTime);

        var nextFireTime = trigger.GetNextFireTimeUtc();
        if (nextFireTime.HasValue)
        {
          js.NextFire = TimeZone.CurrentTimeZone.ToLocalTime(nextFireTime.Value.DateTime);
        }

        var previousFireTime = trigger.GetPreviousFireTimeUtc();
        if (previousFireTime.HasValue)
        {
          js.LastFire = TimeZone.CurrentTimeZone.ToLocalTime(previousFireTime.Value.DateTime);
        }
      }

      return js;
    }

    public List<JobSchedule> GetSchedules()
    {
      var jcs = new List<JobSchedule>();

      foreach (var group in Instance.GetJobGroupNames())
      {
        var groupMatcher = GroupMatcher<JobKey>.GroupContains(group);
        var jobKeys = Instance.GetJobKeys(groupMatcher);

        foreach (var jobKey in jobKeys)
        {
          var triggers = Instance.GetTriggersOfJob(jobKey);
          foreach (var trigger in triggers)
          {
            var js = new JobSchedule();
            js.Name = jobKey.Name;
            js.Group = jobKey.Group;
            js.TriggerType = trigger.GetType().Name;
            js.TriggerState = Instance.GetTriggerState(trigger.Key).ToString();
            js.Priority = trigger.Priority;

            DateTimeOffset? startTime = trigger.StartTimeUtc;
            js.StartTime = TimeZone.CurrentTimeZone.ToLocalTime(startTime.Value.DateTime);

            DateTimeOffset? nextFireTime = trigger.GetNextFireTimeUtc();
            if (nextFireTime.HasValue)
            {
              js.NextFire = TimeZone.CurrentTimeZone.ToLocalTime
                     (nextFireTime.Value.DateTime);
            }

            DateTimeOffset? previousFireTime = trigger.GetPreviousFireTimeUtc();
            if (previousFireTime.HasValue)
            {
              js.LastFire = TimeZone.CurrentTimeZone.ToLocalTime
                     (previousFireTime.Value.DateTime);
            }

            jcs.Add(js);
          }
        }
      }
      return jcs;
    }

    public List<JobSchedule> GetSchedules(string groupName)
    {
      var jcs = new List<JobSchedule>();

      var groupMatcher = GroupMatcher<JobKey>.GroupContains(groupName);
      var jobKeys = Instance.GetJobKeys(groupMatcher);

      foreach (var jobKey in jobKeys)
      {
        var triggers = Instance.GetTriggersOfJob(jobKey);
        foreach (var trigger in triggers)
        {
          var js = new JobSchedule();
          js.Name = jobKey.Name;
          js.Description = trigger.Description;
          js.Group = jobKey.Group;
          js.TriggerType = trigger.GetType().Name;
          js.TriggerState = Instance.GetTriggerState(trigger.Key).ToString();
          js.Priority = trigger.Priority;

          DateTimeOffset? startTime = trigger.StartTimeUtc;
          js.StartTime = TimeZone.CurrentTimeZone.ToLocalTime(startTime.Value.DateTime);

          DateTimeOffset? nextFireTime = trigger.GetNextFireTimeUtc();
          if (nextFireTime.HasValue)
          {
            js.NextFire = TimeZone.CurrentTimeZone.ToLocalTime(nextFireTime.Value.DateTime);
          }

          DateTimeOffset? previousFireTime = trigger.GetPreviousFireTimeUtc();
          if (previousFireTime.HasValue)
          {
            js.LastFire = TimeZone.CurrentTimeZone.ToLocalTime
                   (previousFireTime.Value.DateTime);
          }

          jcs.Add(js);
        }
      }
      return jcs;
    }

    public string GetMetaData()
    {
      var metaData = Instance.GetMetaData();

      return string.Format(
        "{0}Name: '{1}'{0}Version: 
        '{۲}'{۰}ThreadPoolSize: '{3}'{0}IsRemote: '{4}'{0}JobStoreName: '{5}'
        {۰}SupportsPersistance: '{6}'{0}IsClustered: '{7}'",
        Environment.NewLine, metaData.SchedulerName, metaData.Version, metaData.ThreadPoolSize,
        metaData.SchedulerRemote, metaData.JobStoreType.Name, 
        metaData.JobStoreSupportsPersistence,
        metaData.JobStoreClustered);
    }

    public bool UnscheduleJob()
    {
      var jobKey = new JobKey(JobName, JobGroup);

      if (Instance.CheckExists(jobKey))
      {
        return Instance.UnscheduleJob(new TriggerKey(JobName, JobGroup));
      }
      return false;
    }

    public bool UnscheduleAll()
    {
      foreach (var group in Instance.GetTriggerGroupNames())
      {
        var groupMatcher = GroupMatcher<JobKey>.GroupContains(group);
        var jobKeys = Instance.GetJobKeys(groupMatcher);

        foreach (var triggers in jobKeys.Select(jobKey => Instance.GetTriggersOfJob(jobKey)))
        {
          return Instance.UnscheduleJobs(triggers.Select(t => t.Key).ToList());
        }
      }
      return false;
    }

    public void DeleteAll()
    {
      Instance.Clear();
    }

    public void RescheduleJob()
    {
      // Build new trigger
      var trigger = (ICronTrigger)TriggerBuilder.Create()
        .WithIdentity(JobName, JobGroup)
        .WithCronSchedule(CronExpression)
        .WithPriority(Priority)
        //.StartAt(StartAt.ToUniversalTime())
        .Build();

      Instance.RescheduleJob(new TriggerKey(JobName, JobGroup), trigger);
    }
  }
}

امیدوارم این پست برای شما مفید واقع شده باشد.رمز فایل : www.mspsoft.ir , www.mspsoft.com
کانال ام اس پی سافت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *دوره های آنلاین ام اس پی سافت

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی

طراحی سیستم مدیریت مشتریان

طراحی سیستم مدیریت مشتریان

دوره طراحی وب سایت پورتال خبری

دوره طراحی وب سایت پورتال خبری

دوره طراحی حسابداری فروشگاه

دوره طراحی حسابداری فروشگاه