تحلیل داده
صفحه اصلی / آموزش طراحی وب / آموزش AngularJS / سورس پروژه رسم نمودار توسط AngularJS و WebApi در ASP.NET MVC

سورس پروژه رسم نمودار توسط AngularJS و WebApi در ASP.NET MVC

AngularJS و WebApi

در این پروژه رسم نمودار توسط Angularjs و WebApi را در ASP.NET MVC را آماده دانلود کردیم که به زبان سی شارپ و تکنولوژی Entity و Linq طراحی و برنامه نویسی شده است.بانک اطلاعاتی پروژه نیز SQLServer است که اسکریپت ساخت آن در ادامه قرار گرفته است.عملکرد پروژه کاملا داینامیک بوده و لیستی از اعضا را در در یک DropDown نمایش داده میدهد که با انتخاب هر یک از نام ها نمودار لیستی از نمرات آنها را به نمایش در می آورد که به صورت چارت وضعیت را گزارش میدهد.

آموزش استفاده از پروژه :

AngularJS و WebApi

در پروژه در پوشه Script فایلی قرار دارد که نیاز است یک بار پروژه را اجرا کنید تا پورت اجرایی localhost را شنایی کرده و در قسمت که در کد مشخص است قرار بدید.

angular.module('myModule', [])
.controller('myController', function ($scope, $http) {
$http.get('http://localhost:10632/api/student/getstudents').then(function (response) {
$scope.students = response.data;
$scope.studentId = $scope.students[0].StudentId;
$scope.studentChange($scope.students[0].StudentId);
});

$scope.studentChange = function (studentId) {
$http.get('http://localhost:10632/api/student/getstudentmarks', {
params: {
studentId: studentId
}
}).then(function (response) {

اسکریپت ساخت دیتابیس

USE [ChartAngularjs]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Studens](
	[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[Name] [nvarchar](50) NULL,
	[Hindi] [int] NULL,
	[Maths] [int] NULL,
	[English] [int] NULL,
	[Science] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK_Studens] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Studens] ON 

INSERT [dbo].[Studens] ([ID], [Name], [Hindi], [Maths], [English], [Science]) VALUES (1, N'مسعود شریفی پور', ۲۰, ۱۶, ۲۰, ۲۰)
INSERT [dbo].[Studens] ([ID], [Name], [Hindi], [Maths], [English], [Science]) VALUES (2, N'پویا قربانی', ۲۰, ۱۲, ۱۵, ۲۰)
INSERT [dbo].[Studens] ([ID], [Name], [Hindi], [Maths], [English], [Science]) VALUES (3, N'فاطمه ذکایی', ۲۰, ۲۰, ۲۰, ۲۰)
INSERT [dbo].[Studens] ([ID], [Name], [Hindi], [Maths], [English], [Science]) VALUES (4, N'زهره سلطانیان', ۲۰, ۲۰, ۲۰, ۲۰)
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Studens] OFF
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [ChartAngularjs] SET  READ_WRITE 
GO

جزئیات فایل

زبان پروژه : C# ASP.NET MVC AngularJS
بانک اطلاعاتی پروژه : SQLServer
حجم فایل پیوست : 10 MB

رمز فایل : www.mspsoft.ir , www.mspsoft.com
کانال ام اس پی سافت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *دوره های آنلاین ام اس پی سافت

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی

طراحی سیستم مدیریت مشتریان

طراحی سیستم مدیریت مشتریان

دوره طراحی وب سایت پورتال خبری

دوره طراحی وب سایت پورتال خبری

دوره طراحی حسابداری فروشگاه

دوره طراحی حسابداری فروشگاه