ورود / ثبت نام
0
0

استفاده از Generic Handler با استفاده از JQuery و Ajax در ASP.NET

866 بازدید
Generic Handler

Generic Handler

Generic Handler ها که معمولا با فرمت ( ASHX ) شناخته میشوند , Handler هایی برای پردازش درخواست ها , و در صورت نیاز برگشت نتیجه هستند.  JSON Generic HTTP Handler یکی نوع از این Generic Handler هاست .بطور مثال : اینگونه فرض کنید که ما با استفاده از AJAX  در JQUERY قابل استفاده است از بانک اطلاعاتی خود یکسری رکورد هارا خوانده و در قالب JSON نمایش میدهیم بدون اینکه هیچ رفرشی یا postback در سایت صورت گیرد.

انتظار میرود که تا حدودی با مفهوم Generic و JSON آشنا باشید.

 

برای شروع کار یک دیتابس به شکل زیر ایجاد میکنیم که شامل جدول customers میباشد‌:

 

Generic Handler

 

یک سری اطلاعات پیش فرض در جدول وارد میکنیم:

Generic Handler

 

حالا به پروژه خود یکی Generic Handler  اضافه میکنیم که دارای فرمت ASHX میباشد.

Generic Handler

 

Generic Handler

حال میخواهیم که  JSON Generic HTTP Handler  را درست کنیم که اطلاعات جدول customers را بخواند و در قالب یک فایل JSON نمایش دهد

JSON Generic HTTP Handler از ما ۲ پارامتر را به صورت QueryString میپذیرد

 1. customerId – که اگر یک مقدار خاص داشته باشد اطلاعات رافقط برای آن مشتری خاص نمایش میدهد.
 2. callback – این پارامتر مقدار بازگشتی تابع را نگه داری میکند که از سمت کاربر اجرا میشود , زمانی که اطلاعا با استفاده از AJAX یا JQUERY با استفاده از JSON Generic HTTP Handler تقاضا میشود .

کد C# برای این کار به این صورت است :


 
using System;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Collections.Generic;
using System.Web.Script.Serialization;
 
public class Handler : IHttpHandler
{
  public void ProcessRequest(HttpContext context)
  {
    string callback = context.Request.QueryString["callback"];
    int customerId = 0;
    int.TryParse(context.Request.QueryString["customerId"], out customerId);
    string json = this.GetCustomersJSON(customerId);
    if (!string.IsNullOrEmpty(callback))
    {
      json = string.Format("{0}({1});", callback, json);
    }
    
    context.Response.ContentType = "text/json";
    context.Response.Write(json);
  }
 
  private string GetCustomersJSON(int customerId)
  {
    List<object> customers = new List<object>();
    using (SqlConnection conn = new SqlConnection())
    {
      conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
      {
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM Customers WHERE CustomerId = @CustomerId OR @CustomerId = 0";
        cmd.Parameters.AddWithValue("@CustomerId", customerId);
        cmd.Connection = conn;
        conn.Open();
        using (SqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader())
        {
          while (sdr.Read())
          {
            customers.Add(new
            {
              CustomerId = sdr["CustomerId"],
              Name = sdr["Name"],
              Country = sdr["Country"]
            });
          }
        }
        conn.Close();
      }
      return (new JavaScriptSerializer().Serialize(customers));
    }
  }
 
  public bool IsReusable
  {
    get
    {
      return false;
    }
  }
}

قطعه کد VB.NET برای این کار :

 


 
Imports System
Imports System.Web
Imports System.Data
Imports System.Configuration
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Web.Script.Serialization
 
Public Class Handler : Implements IHttpHandler
  
  Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest
    Dim callback As String = context.Request.QueryString("callback")
    Dim customerId As Integer = 0
    Integer.TryParse(context.Request.QueryString("customerId"), customerId)
    Dim json As String = Me.GetCustomersJSON(customerId)
    If Not String.IsNullOrEmpty(callback) Then
      json = String.Format("{0}({1});", callback, json)
    End If
 
    context.Response.ContentType = "text/json"
    context.Response.Write(json)
  End Sub
 
  
  Private Function GetCustomersJSON(customerId As Integer) As String
    Dim customers As New List(Of Object)()
    Using conn As New SqlConnection()
      conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings("constr").ConnectionString
      Using cmd As New SqlCommand()
        cmd.CommandText = "SELECT * FROM Customers WHERE CustomerId = @CustomerId OR @CustomerId = 0"
        cmd.Parameters.AddWithValue("@CustomerId", customerId)
        cmd.Connection = conn
        conn.Open()
        Using sdr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader()
          While sdr.Read()
            customers.Add(New With { _
             .CustomerId = sdr("CustomerId"), _
             .Name = sdr("Name"), _
             .Country = sdr("Country") _
            })
          End While
        End Using
        conn.Close()
      End Using
      Return (New JavaScriptSerializer().Serialize(customers))
    End Using
  End Function
  
  Public ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable
    Get
      Return False
    End Get
  End Property
 
End Class

 

مرحله آخر فراخوانی استفاده از این  JSON Generic HTTP Handler است که در سایت نمایش داده شود.

برای این کار یک دکمه یا Button از نوع HTML ( دقت کنید که از نوع دکمه های ASP نباشد) به سایت اضافه میکنیم  همچنین یک textbox از نوع html به سایت اضافه میکنیم .

یک جدول هم ایجاد میکنیم که با فراخوانی و اجرای درخواست داده ها در جدول نمایش داده شود .

قطعه کد این قسمت به این صورت میشود :
  $(function () {
    GetCustomers();
    $("#btnSearch").click(function () {
      GetCustomers();
    });
  });
  function GetCustomers() {
    var table = $("#tblCustomers");
    var customerId = $.trim($("#txtCustomerId").val());
    $.getJSON('<%=ResolveUrl("~/Handler.ashx")%>' + '?customerId=' + customerId + '&callback=?', function (result) {
      table.find("tr:not(:first)").remove();
      $.each(result, function (i, customer) {
        var row = table[0].insertRow(-1);
        $(row).append("
<td />
");
        $(row).find("td").eq(0).html(customer.CustomerId);
        $(row).append("
<td />
");
        $(row).find("td").eq(1).html(customer.Name);
        $(row).append("
<td />
");
        $(row).find("td").eq(2).html(customer.Country);
      });
    });
  }

CustomerId:
<input type="text" id="txtCustomerId" />
<input type="button" id="btnSearch" value="Search" />

<hr />


<table id="tblCustomers" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  
<tr>
    
<th style="width: 90px">
      Customer Id
    </th>


<th style="width: 120px">
      Name
    </th>


<th style="width: 90px">
      Country
    </th>

  </tr>

</table>


آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=21919
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
کیوان غلامی
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد استفاده از Generic Handler با استفاده از JQuery و Ajax در ASP.NET

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.