ورود / ثبت نام
0
0

چگونه کلمه عبور یک زمانه در PHP بسازیم ؟

597 بازدید
کلمه عبور یک زمانه

کلمه عبور یک زمانه

یک کلمه عبور یک زمانه (OTP) یک روش بسیار معروف برای انجام معاملات آنلاین است. از آن برای بانکداری روزمره و معاملات پولی استفاده میشود. روند زیر توسط OTP استفاده میشود :

چک کردن ایمیل , شماره تلفن و آیدی کاربری

شما قادر به تعویض یا راه اندازی مجدد اطلاعات پروفایل کاربر میباشید.

معاملات روزمره قابل تصدیق هستند.

چک کردن اعتبار ایمیل و شماره تلفن

ساخت کلمه عبور یک زمانه (OTP) در PHP

گام ۱ :

فایل otppass.php را با استفاده از کد زیر بسازید.


<?php
/**** ANANT ONE-TIME PASSWORD EXAMPLE ****/

session_start(); //STARTING THE SESSION AND THE

session_set_cookie_params(360);//SESSION EXPIRES IN 6 MINUTES

// USERNAME AND PASSWORD ARRAYS

$user = array(
'user1' => annat,
'scott' => tiger,
‘anat’ => xxxxxxx,
);

$phone = array(
'user1' => '+5353535333,
'scott' => '+44243535353,
anat’ => '+23554444444,
);

// Login information for anant NG - SMS Gateway
$anant_user = "admin";
$anant_password = "abc123";
$anant_url = "http://127.0.0.1:9501/api?";


// Functions used to send the SMS message
function httpRequest($url){
$pattern = "/http...([0-9a-zA-Z-.]*).([0-9]*).(.*)/";
preg_match($pattern,$url,$args);
$in = "";
$fp = fsockopen("$args[1]", $args[2], $errno, $errstr, 30);
if (!$fp) {
return("$errstr ($errno)");
} else {
$out = "GET /$args[3] HTTP/1.1\r\n";
$out .= "Host: $args[1]:$args[2]\r\n";
$out .= "User-agent: anant PHP client\r\n";
$out .= "Accept: */*\r\n";
$out .= "Connection: Close\r\n\r\n";

fwrite($fp, $out);
while (!feof($fp)) {
$in.=fgets($fp, 128);
}
}
fclose($fp);
return($in);
}

function anantSend($phone, $msg, $debug=false){
global $anant_user,$anant_password,$anant_url;
$url = 'username='.$anant_user;
$url.= '&password='.$anant_password;
$url.= '&action=sendmessage';
$url.= '&messagetype=SMS:TEXT';
$url.= '&recipient='.urlencode($phone);
$url.= '&messagedata='.urlencode($msg);

$urltouse = $anant_url.$url;
//if ($debug) { echo "Request: <br>$urltouse<br><br>"; }

//Open the URL to send the message
$response = httpRequest($urltouse);
if ($debug) {
echo "Response: <br><pre>".
str_replace(array("<",">"),array("<",">"),$response).
"</pre><br>"; }
return($response);
}


//FUNCTION TO GENERATE ONE-TIME PASSWORD
function anantOTP($length = 8, $chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890')
{
$chars_length = (strlen($chars) - 1);
$string = $chars{rand(0, $chars_length)};
for ($i = 1; $i < $length; $i = strlen($string))
{
$r = $chars{rand(0, $chars_length)};
if ($r != $string{$i - 1}) $string .= $r;
}
return $string;}


//IF DEBUG VARIABLE IS TRUE, THE RESPONSE OF THE HTTP REQUEST WILL BE WRITTEN TO THE SCREEN
$debug = false;

// IF NOT POSTED ANYTHING YET, THE LOGIN PAGE IS LOADING
if (emptyempty($_POST)){
$i=0;
echo('
<html>
<body>
<h1>One Time Password Form</h1>
<form method="POST">
<table border=1>
<tr>
<td>Username:</td>
<td><input type="text" name="username"></td>
</tr>
<tr>
<td>Password</td>
<td><input type="password" name="password"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td><input type=submit name=submit value="Get Otp" OnClick="anantSend(this.form);"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>');}

//IF OTP HAS POSTED YET, anantOTP FUNCTION WILL GENERATE ONE
if (emptyempty($_POST['otphtml'])){
$_SESSION['otp']=anantOTP();


// CHECKING USER CREDENTIALS
if ($password!=$user[$username] || ((emptyempty($_POST['username']) && (!emptyempty($_POST['password'])))) || (emptyempty($_POST['password']) && (!emptyempty($_POST['username']))))
echo ('Please enter a valid username or password!');
elseif ((!emptyempty($_POST['submit'])) && (emptyempty($_POST['password'])) && (emptyempty($_POST['username'])))
echo ('No username or password entered');

elseif($password=$user[$username]){

//SENDING THE PASSWORD AND LOADING THE OTP-VERIFYING PAGE
anantSend($phone[$_POST['username']],'Dear '.$username.'! Your One-Time password is: '.$_SESSION['otp'],$debug);
echo (' <html>
<body>
<h1>Please enter your One-Time password to enter the site!</h1>
<form method="POST">
<table border=1>
<tr>
<td>Your One-time password:</td>
<td><input type="text" name="otphtml"></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td><input type=submit name=submit value="Confirm OTP"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>');
}}
else{

//IF AN OTP HAS ALREADY SENT, CHECKING ITS VALIDITY AND REDIRECTING TO THE PROTECTED CONTENT
$otp1=$_POST['otphtml'];
include('protectedcontent.php');}

?>

گام ۲ :

فایل دیگری بنام protectedcontent.php بسازید.


<?php

&nbsp;

if ($_SESSION['otp']==$otp1){

echo('<html>

<body><h2>You\'ve been successfully verified your One-Time Password</h2></body>

</html>');}

&nbsp;

else { echo('<html>

<body><h2>Wrong Password!</h2></body>

</html>');}

&nbsp;

?>

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=13710
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد چگونه کلمه عبور یک زمانه در PHP بسازیم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.