دوره های آموزشی سایت دانشجویار

سورس پروژه DatePicker شمسی به زبان جاوا

Loading...
DatePicker شمسی

در این مطلب که یک نمونه سورس به زبان جاوا است ، پروژه datePicker شمسی که به زبان جاوا نوشته شده است.که قابلیت های گرافیکی بسیار جالبی در آن پیاده سازی شده است.شما میتوانید از نمونه سورس در java و همچنین NetBeans استفاده کنید.

DatePicker شمسی


import com.ibm.icu.util.Calendar;
import com.ibm.icu.util.ULocale;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.Date;
import javax.swing.*;
public class datePicker {
private ULocale locale = new ULocale("fa_IR@calendar=persian");
private Calendar calendar = Calendar.getInstance(locale);
JLabel l = new JLabel("", JLabel.CENTER);
String day = "";
JDialog d;
private Date nowDate = null; //current date
JButton[] button = new JButton[49];
public datePicker(JFrame parent) {
d = new JDialog();
d.setModal(true);
String[] header = { "شنبه", "یکشنبه", "دوشنبه", "سه شنبه", "چهارشنبه", "پنجشنبه", "جمعه" };
JPanel p0 = new JPanel(new GridLayout(1, 20));
JPanel p1 = new JPanel(new GridLayout(7, 7));
p0.setPreferredSize(new Dimension(20, 20));
p1.setPreferredSize(new Dimension(430, 120));
p0.applyComponentOrientation(
ComponentOrientation.RIGHT_TO_LEFT);
p1.applyComponentOrientation(
ComponentOrientation.RIGHT_TO_LEFT);
for (int x = 0; x < button.length; x++) {
final int selection = x;
button[x] = new JButton();
button[x].setFocusPainted(false);
button[x].setBackground(Color.white);
button[x].addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
day = button[selection].getActionCommand();
d.dispose();
}
});
if (x < 7) {
p0.add(new JLabel(header[x],JLabel.CENTER));
}
p1.add(button[x]);
}
JPanel p2 = new JPanel(new GridLayout(1, 3));
JButton previous = new JButton();
previous.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/MainSource/images/back.png")));
previous.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
moveTo(calendar.MONTH, 1);
}
});
p2.add(previous);
p2.add(l);
JButton next = new JButton();
next.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/MainSource/images/next.png")));
next.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
moveTo(calendar.MONTH, -1);
}
});
p2.add(next);
d.add(p0, BorderLayout.NORTH);
d.add(p1, BorderLayout.CENTER);
d.add(p2, BorderLayout.SOUTH);
d.pack();
d.setLocationRelativeTo(parent);
Calendar now = Calendar.getInstance(locale); //
nowDate = new Date(now.getTimeInMillis());
d.setTitle("تقویم شمسی");
displayDate(now);
d.setVisible(true);
}

public String setPickedDate() {
if (day.equals(""))
return day;
int month= calendar.get(calendar.MONTH)+1;
int year = calendar.get(calendar.YEAR);
String date = l.getText()+"/"+day;
return date;
}

private void displayDate(Calendar now) {
int currentDay = now.get(calendar.DATE);
now.add(calendar.DAY_OF_MONTH, -(now.get(calendar.DATE) - 1)); //
int startIndex = now.get(calendar.DAY_OF_WEEK); //
int year = now.get(calendar.YEAR); //
int month = now.get(calendar.MONTH) + 1; //
int lastDay = this.getLastDayOfMonth(year, month); //
int endIndex = startIndex + lastDay - 1; //
int startday = 1;
for (int x = 0; x < button.length; x++)
button[x].setText("");
for (int i = 0; i < button.length; i++) {
Color temp = button[i].getBackground();
if (temp.equals(Color.BLUE)) {
button[i].setBackground(Color.white);
}
}

for (int i = startIndex; i < button.length; i++) {
if (i >= startIndex && i <= endIndex) {
button[i].setText("" + startday);
if (startday == currentDay) {
button[i].setBackground(Color.BLUE);
}

l.setText(Integer.toString(year) + "/" + Integer.toString(month));
startday++;
} else {
button[i].setText("");
}
}

}
private int getLastDayOfMonth(int year, int month) {
if (month == 1 ||
month == 2 ||
month == 3 ||
month == 4 ||
month == 5 ||
month == 6 ) {
return 31;
}
if (month == 7 ||
month == 8 ||
month == 9 ||
month == 10 ||
month == 11 ) {
return 30;
}
if (month == 12) {
if (isLeapYear(year)) {
return 29;
} else {
return 29;
}
}
return 0;
}
public boolean isLeapYear(int year) {
return (year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0);
}
private void moveTo(int type, int value) {
Calendar now = Calendar.getInstance(locale);
now.setTime(nowDate);
now.add(type, value);
nowDate = new Date(now.getTimeInMillis());
int month= now.get(calendar.MONTH)+1;
int year = now.get(calendar.YEAR);
displayDate(now);
}

public static void main(String[] args) {
try {
javax.swing.UIManager.setLookAndFeel("com.birosoft.liquid.LiquidLookAndFeel");

} catch (Exception e) {
}

}
}


اطلاعات دانلود
 • حجم فايل پيوست: 100 KB
 • پسورد: www.mspsoft.com

مطالب مرتبط
ديدگاه خود را ارسال کنيد


۴ دیدگاه رو شما می توانید ببینید
 1. این سورس که ۱۲ تا خطا داره قربان لطفا اصلاح کنید

 2. مرسی از سایت خوبتون

محبوب ترين ويدئو هاي انلاين
دوره برنامه نویسی فروشگاه اینترنتی
 • تعداد اعضا 80k
 • قيمت دوره۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • امتيازدهي
  1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5( 5٫00 از 1 رای )
  Loading...
دوره آموزشی سیستم ثبت سفارش آنلاین
 • تعداد اعضا 80k
 • قيمت دوره--
 • امتيازدهي
  1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5( 5٫00 از 1 رای )
  Loading...
دوره طراحی سیستم مدیریت مشتریان
 • تعداد اعضا 80k
 • قيمت دوره۶۵,۵۰۰ تومان
 • امتيازدهي
  1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5( 5٫00 از 1 رای )
  Loading...