ورود / ثبت نام
0
0

نمایش چندین ستون داده در یک GridView BoundField در ASP.Net

703 بازدید
BoundField

BoundField

در این مقاله با هم به سراغ نمایش نمایش چندین ستون داده در یک GridView BoundField در ASP.Netخواهیم رفت. به صورت پیش فرض چنین امکانی در GridView قابل دسترسی نمی باشد با وجود اینکه میتوان از TemplateField یا رویدادRowDataBound استفاده کرد ، برای نمایش چندین ستون میتوان از BoundField در GridView نیز استفاده کرد.

قسمت HTML زیر شامل یک ASP.Net GridView با سه ستون BoundField میباشد. BoundField دوم دو مقدار داده ای را نمایش خواهد داد.

GridView نیز توسط رویداد RowDataBound طراحی شده است.

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" OnRowDataBound="OnRowDataBound">
  <Columns>
    <asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Customer Id" ItemStyle-Width="90" />
    <asp:BoundField DataField="" HeaderText="Name" ItemStyle-Width="120" />
    <asp:BoundField DataField="Country" HeaderText="Country" ItemStyle-Width="100" />
  </Columns>
</asp:GridView>

فضای نام ها

به فضای نام های زیر در سی شارپ و VB.Net احتیاج خواهید داشت :

سی شارپ

using System.Data;

VB.Net

Imports System.Data

پرکردن کنترل ASP.Net GridView

GridView توسط یک DataTable داینامیک که مقداری داده در آن موجود است ، در رویداد Page Load پر میشود.ستون های FirstName و LastName با هم ادغام خواهند شد و در BoundField ای با نام Name در GridView نمایش داده خواهند شد.

سی شارپ

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!this.IsPostBack)
  {
    DataTable dt = new DataTable();
    dt.Columns.AddRange(new DataColumn[4] { new DataColumn("Id"), new DataColumn("FirstName"), new DataColumn("LastName"), new DataColumn("Country") });
    dt.Rows.Add(1, "John", "Hammond", "United States");
    dt.Rows.Add(2, "Mudassar", "Khan", "India");
    dt.Rows.Add(3, "Suzanne", "Mathews", "France");
    dt.Rows.Add(4, "Robert", "Schidner", "Russia");
    GridView1.DataSource = dt;
    GridView1.DataBind();
  }
}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
  If Not Me.IsPostBack Then
    Dim dt As New DataTable()
    dt.Columns.AddRange(New DataColumn(3) {New DataColumn("Id"), New DataColumn("FirstName"), New DataColumn("LastName"), New DataColumn("Country")})
    dt.Rows.Add(1, "John", "Hammond", "United States")
    dt.Rows.Add(2, "Mudassar", "Khan", "India")
    dt.Rows.Add(3, "Suzanne", "Mathews", "France")
    dt.Rows.Add(4, "Robert", "Schidner", "Russia")
    GridView1.DataSource = dt
    GridView1.DataBind()
  End If
End Sub

نمایش چندین ستون داده در یک GridView BoundField در ASP.Net

در داخل قسمت رویداد RowDataBound مربوط به GridView ، مقادیر ستون های FirstName و LastName از شئ DataItem استخراج شده و در ستون دوم GridView با نام Name نمایش داده میشوند.

سی شارپ

protected void OnRowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
  if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
  {
    e.Row.Cells[1].Text = string.Format("{0} {1}", DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "FirstName"), DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "LastName"));
  }
}

VB.Net

Protected Sub OnRowDataBound(sender As Object, e As GridViewRowEventArgs)
  If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
    e.Row.Cells(1).Text = String.Format("{0} {1}", DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "FirstName"), DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "LastName"))
  End If
End Sub

موفق باشید !

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=18369
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد نمایش چندین ستون داده در یک GridView BoundField در ASP.Net

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.