ورود / ثبت نام
0
0

وارد کردن مخاطبین از حساب Gmail به بانک اطلاعاتی در ASP.Net

540 بازدید
Gmail

Gmail

در این مقاله نشان می دهیم که چگونه با استفاده از ASPSnippets.GoogleAPI تصویر پروفایل و آدرس ایمیل مخاطبین خود در Gmail را وارد ASP.Net کنیم.

مخاطبین Gmail  باید از طریق پروتکل OAUTH2 فراخوانی شوند.

دریافت Google Client ID و Client Secret:

برای استفاده از  Google Account API برای واکشی مخاطبین Gmail، باید یک اپلیکیشن در Google Console ایجاد کرده و Client ID و Client Secret دریافت نماییم.

بخش HTML:

در این بخش، یک Button داریم که امکان احراز هویت کاربر از طریق Google Account API را به ما می دهد، یک پنل شامل  یک Grid View برای نمایش مخاطبین بازیابی شده به همراه عکس پروفایل و آدرس ایمیل آن ها داریم.

<asp:Button ID="btnLogin" Text="ورود" runat="server" OnClick="Login" />
<asp:Panel ID="pnlProfile" runat="server" Visible="false">
<hr />
<asp:GridView ID="gvContacts" runat="server" AutoGenerateColumns="false">
  <Columns>
    <asp:TemplateField HeaderText="عکس پروفایل" HeaderStyle-Width="60">
      <ItemTemplate>
        <asp:Image ID="Image1" ImageUrl='<%# Eval("PhotoUrl") %>' runat="server" onerror="this.src='default.png';" />
      </ItemTemplate>
    </asp:TemplateField>
    <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="نام" HeaderStyle-Width="100" />
    <asp:BoundField DataField="Email" HeaderText="آدرس ایمیل" HeaderStyle-Width="100" />
  </Columns>
</asp:GridView>
</asp:Panel>

فضاهای نام:

فضاهای نام زیر باید به پروژه اضافه شوند.

در C#:

using System.Data;
using ASPSnippets.GoogleAPI;
using System.Web.Script.Serialization;

در VB.Net:

using System.Data;

Imports ASPSnippets.GoogleAPI

Imports System.Web.Script.Serialization

توجه داشته باشید که باید فایل dll مربوط به ASPSnippets.GoogleAPI را باید به فولدر bin اضافه کرده و refrence آن را نیز به پروژه اضافه کنیم.

کلاس های داده:

برای نگه داری جزئیات مخاطبینی که بعد از احراز هویت از طریق Google API برگردانده می شود، باید کلاس زیر را ایجاد کنیم.

ساختار این کلاس دقیقا شبیه به رشته Json ای است که از Google API برگردانده می شود، بنابراین رشته json به سادگی به اشیای متناظر خود تبدیل (deserialize) می شود.

کد C#:

public class GoogleContacts
{
  public Feed Feed { get; set; }
}
 
public class Feed
{
  public GoogleTitle Title { get; set; }
  public List<Contact> Entry { get; set; }
}
 
public class GoogleTitle
{
  public string T { get; set; }
}
 
public class Contact
{
  public GoogleTitle Title { get; set; }
  public List<Email> GdEmail { get; set; }
  public List<Link> Link { get; set; }
}
public class Email
{
  public string Address { get; set; }
  public bool Primary { get; set; }
}
 
public class Link
{
  public string Rel { get; set; }
  public string Type { get; set; }
  public string Href { get; set; }
}

کد VB.Net:

 

 

Public Class GoogleContacts

    Public Property Feed() As Feed

        Get

            Return m_Feed

        End Get

        Set(value As Feed)

            m_Feed = Value

        End Set

    End Property

    Private m_Feed As Feed

End ClassPublic Class Feed

    Public Property Title() As GoogleTitle

        Get

            Return m_Title

        End Get

        Set(value As GoogleTitle)

            m_Title = Value

        End Set

    End Property

    Private m_Title As GoogleTitle

    Public Property Entry() As List(Of Contact)

        Get

            Return m_Entry

        End Get

        Set(value As List(Of Contact))

            m_Entry = Value

        End Set

    End Property

    Private m_Entry As List(Of Contact)

End ClassPublic Class GoogleTitle

    Public Property T() As String

        Get

            Return m_T

        End Get

        Set(value As String)

            m_T = Value

        End Set

    End Property

    Private m_T As String

End ClassPublic Class Contact

    Public Property Title() As GoogleTitle

        Get

            Return m_Title

        End Get

        Set(value As GoogleTitle)

            m_Title = Value

        End Set

    End Property

    Private m_Title As GoogleTitle

    Public Property GdEmail() As List(Of Email)

        Get

            Return m_GdEmail

        End Get

        Set(value As List(Of Email))

            m_GdEmail = Value

        End Set

    End Property

    Private m_GdEmail As List(Of Email)

    Public Property Link() As List(Of Link)

        Get

            Return m_Link

        End Get

        Set(value As List(Of Link))

            m_Link = Value

        End Set

    End Property

    Private m_Link As List(Of Link)

End ClassPublic Class Email

    Public Property Address() As String

        Get

            Return m_Address

        End Get

        Set(value As String)

            m_Address = Value

        End Set

    End Property

    Private m_Address As String

    Public Property Primary() As Boolean

        Get

           Return m_Primary

        End Get

        Set(value As Boolean)

            m_Primary = Value

        End Set

    End Property

    Private m_Primary As Boolean

End ClassPublic Class Link

    Public Property Rel() As String

        Get

            Return m_Rel

        End Get

        Set(value As String)

            m_Rel = Value

        End Set

    End Property

    Private m_Rel As String

    Public Property Type() As String

        Get

            Return m_Type

        End Get

        Set(value As String)

            m_Type = Value

        End Set

    End Property

    Private m_Type As String

    Public Property Href() As String

        Get

            Return m_Href

        End Get

        Set(value As String)

            m_Href = Value

        End Set

    End Property

    Private m_Href As String

End Class

احراز هویت کاربر از طریق اکانت گوگل:

با کلیک روی دکمه “ورود”، کاربر به صفحه مجوزهای دسترسی گوگل (Google Authorization) هدایت می شود که کاربر امکان دسترسی اپلیکیشن به جزئیات مخاطبین Gmail خود را می دهد

در این مثال، ما درخواست دسترسی به جزییات مخاطبین Gmail را با ارسال http://www.google.com/m8/feeds داریم. کاربر می تواند اجازه دسترسی بدهد و یا آن را رد کند که در هر دو مورد، کاربر به صفحه ای برگردانده می شود که در زمان ساخت اپلیکیشن در Google Developer Console به عنوان RedirectUri تنظیم شده است.

کد C#:

protected void Login(object sender, EventArgs e)
{
  GoogleConnect.Authorize(Server.UrlEncode("https://www.google.com/m8/feeds/"));
}

کد VB.Net:

Protected Sub Login(sender As Object, e As EventArgs)

    GoogleConnect.Authorize(Server.UrlEncode("https://www.google.com/m8/feeds/"))

End Sub

Gmail

فراخوانی  مخاطبین حساب Gmail کاربر و نمایش آن در صفحه:

اولین کاری که باید انجام دهیم این است که Client ID و Client Secret را برای کلاس GoogleConnect تنظیم کنیم و همچنین API را نیز روی Contacts تنظیم کنیم چرا که ما می خواهیم مخاطبین را واکشی نماییم.

کد زیر در Query string به دنبال کد دسترسی (توکن دسترسی) می گردد و سپس این کد دسترسی به همراه پارامتر maxRecords که حداکثر تعداد مخاطبینی را که قرار است از Google API واکشی شود مشخص می کند، به تابع Fetch در کلاس GoogleConnect ارسال می شود.

تابع Fetch مخاطبین حساب Gamil را به صورت رشته JSON برمی گرداند که سپس به اشیای کلاس GoogleContacts تبدیل (deserialize) می شود.

سپس حلقه ای اجرا می شود که نام، آدرس ایمیل و آدرس محل ذخیره عکس پروفایل را در DataTable کپی می کند که درنهایت به Grid View متصل (Bind) می شود.

اگر مخاطبی عکس پروفایل نداشت، تصویر پیش فرضی به جای آن نمایش داده می شود.

کد C#:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  GoogleConnect.ClientId = " <Google Client ID>";
  GoogleConnect.ClientSecret = " <Google Client Secret>";
  GoogleConnect.RedirectUri = Request.Url.AbsoluteUri.Split('?')[0];
  GoogleConnect.API = EnumAPI.Contacts;
  if (!string.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["code"]))
  {
    string code = Request.QueryString["code"];
    string json = GoogleConnect.Fetch("me", code, 10);
    GoogleContacts profile = new JavaScriptSerializer().Deserialize<GoogleContacts>(json);
    DataTable dt = new DataTable();
    dt.Columns.AddRange(new DataColumn[3] { new DataColumn("Name", typeof(string)),
            new DataColumn("Email", typeof(string)),
            new DataColumn("PhotoUrl",typeof(string)) });
 
    foreach (Contact contact in profile.Feed.Entry)
    {
      string name = contact.Title.T;
      string email = contact.GdEmail.Find(p => p.Primary).Address;
      Link photo = contact.Link.Find(p => p.Rel.EndsWith("#photo"));
      string photoUrl = GoogleConnect.GetPhotoUrl(photo != null ? photo.Href : "~/default.png");
      dt.Rows.Add(name, email, photoUrl);
      gvContacts.DataSource = dt;
      gvContacts.DataBind();
    }
    pnlProfile.Visible = true;
    btnLogin.Enabled = false;
  }
  if (Request.QueryString["error"] == "access_denied")
  {
    ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "alert", "alert('Access denied.')", true);
  }
}

کد VB.Net:

 

 

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load

    GoogleConnect.ClientId = " <Google Client ID>"

    GoogleConnect.ClientSecret = " <Google Client Secret>"

    GoogleConnect.RedirectUri = Request.Url.AbsoluteUri.Split("?"c)(0)

    GoogleConnect.API = EnumAPI.Contacts

    If Not String.IsNullOrEmpty(Request.QueryString("code")) Then

        Dim code As String = Request.QueryString("code")

        Dim json As String = GoogleConnect.Fetch("me", code, 10)

        Dim profile As GoogleContacts = New JavaScriptSerializer().Deserialize(Of GoogleContacts)(json)

        Dim dt As New DataTable()

        dt.Columns.AddRange(New DataColumn(2) {New DataColumn("Name", GetType(String)), New DataColumn("Email",GetType(String)), New DataColumn("PhotoUrl", GetType(String))})        For Each contact As Contact In profile.Feed.Entry

            Dim name As String = contact.Title.T

            Dim email As String = contact.GdEmail.Find(Function(p) p.Primary).Address

            Dim photo As Link = contact.Link.Find(Function(p) p.Rel.EndsWith("#photo"))

            Dim photoUrl As String = GoogleConnect.GetPhotoUrl(If(photo IsNot Nothing, photo.Href, "~/default.png"))

            dt.Rows.Add(name, email, photoUrl)

            gvContacts.DataSource = dt

            gvContacts.DataBind()

        Next

        pnlProfile.Visible = True

        btnLogin.Enabled = False

    End If

    If Request.QueryString("error") = "access_denied" Then

        ClientScript.RegisterClientScriptBlock(Me.[GetType](), "alert", "alert('Access denied.')", True)

    End If

End Sub

Gmail

خطاهای احتمالی:

اگر زمان استفاده از ASPSnippets.GoogleAPI در پروژه خود با خطاهایی از جانب Google API برخورد کردید، لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:

خطاهای احتمالی

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=17283
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
فاطمه زکایی
فاطمه زکایی هستم. فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نرم افزار، مدت سه سال هست که در زمینه توسعه اپلیکیشن های تحت وب و اندروید و همچنین تولید محتوای تخصصی برنامه نویسی تحت وب و اندروید در مجموعه mspsoft در خدمت شما هستم.
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

1 نظر در مورد وارد کردن مخاطبین از حساب Gmail به بانک اطلاعاتی در ASP.Net

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.