ورود / ثبت نام
0
0

خواندن RSS Feed از وب سایت دیگر در ASP.NET

444 بازدید
RSS Feed

RSS Feed

اغلب اوقات این سوال براتون پیش اومده که چگونه RSS Feed ها را از یک وب سایت نمایش دهید و یا آنها را در سایت خود فراخوانی کنید..اکثر سایت ها RSS Feed های سایت های مختلف را در صفحات خود نمایش می دهند. در این مقاله نحوه انجان آن را به شما آموزش می دهیم.برای این آموزش من Community News RSS feeds یک سایت asp.net را تست می کنم.

در ابتدا Namespaces های زیر را وارد کنید.

سی شارپ:

using System;
using System.Net;
using System.Xml;
using System.Data;

VB.ET:

Imports System
Imports System.Net
Imports System.Xml
Imports System.Data

عملکرد های GetRSS

وظیفه GetRSS پیدا کردن و نمایش دادن  RSS feed روی وب سایت می باشد. ایده کلی این است که یک Web Request و یک Web Proxy برای وب سایت ایجاد شود. Web Response دریافت شده در نهایت با استفاده از XmlTextReader خوانده می شود.

کد زیر را به همین منظور نوشتم:

private void GetRSS()
{
  //Create a WebRequest
  WebRequest rssReq =
  WebRequest.Create("آدرس فید سایت");
  
  //Create a Proxy
  WebProxy px = new WebProxy("آدرس فید سایت", true);
 
  //Assign the proxy to the WebRequest
  rssReq.Proxy = px;
 
  //Set the timeout in Seconds for the WebRequest
  rssReq.Timeout = 5000;
  try
  {
    //Get the WebResponse
    WebResponse rep = rssReq.GetResponse();
 
    //Read the Response in a XMLTextReader
    XmlTextReader xtr = new XmlTextReader(rep.GetResponseStream());
 
    //Create a new DataSet
    DataSet ds = new DataSet();
 
    //Read the Response into the DataSet
    ds.ReadXml(xtr);
 
    //Bind the Results to the Repeater
    rssRepeater.DataSource = ds.Tables[2];
    rssRepeater.DataBind();
  }
  catch(Exception ex)
  {
    throw ex;
  }
} 

VB.NET:

Private Sub GetRSS()

 'Create a WebRequest
 Dim rssReq As WebRequest =
 WebRequest.Create("آدرس فید سایت")
 
 'Create a Proxy
 Dim px As New WebProxy("آدرس فید سایت", True)
 
 'Assign the proxy to the WebRequest
 rssReq.Proxy = px
 
 'Set the timeout in Seconds for the WebRequest
 rssReq.Timeout = 5000
 Try
  'Get the WebResponse
  Dim rep As WebResponse = rssReq.GetResponse()
 
  'Read the Response in a XMLTextReader
  Dim xtr As New XmlTextReader(rep.GetResponseStream())
 
  'Create a new DataSet
  Dim ds As New DataSet()
 
  'Read the Response into the DataSet
  ds.ReadXml(xtr)
 
  'Bind the Results to the Repeater
  rssRepeater.DataSource = ds.Tables(2)
  rssRepeater.DataBind()
 Catch ex As Exception
      Throw ex
 End Try
End Sub

نمایش RSS Feed های بازیابی شده:

برای نمایش اطلاعات از ASP.Net Repeater Control استفاده می کنیم.

<asp:Repeater ID = "rssRepeater" runat = "server">
<ItemTemplate>
 <table style="border:solid 1px black;width:500px;font-family:Arial">
    <tr>
      <td style=" font-weight:bold">
        <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server"
        NavigateUrl = '<%#Eval("link")%>'
        Text = '<%#Eval("title")%>'></asp:HyperLink>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td><hr /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="background-color:#C2D69B">
        <asp:Label ID="Label1" runat="server"
         Text='<%#Eval("description")%>'></asp:Label>
      </td>
    </tr>
 </table>
 <br />
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>

حال میتوانید پروژه را اجرا کنید.فایل نمونه نیز ضمیمه شده است.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=16584
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
محمد نجفی
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد خواندن RSS Feed از وب سایت دیگر در ASP.NET

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.