ورود / ثبت نام
0
0

احراز هویت از طریق Google Plus در ASP.Net

818 بازدید
Google Plus

Google Plus

در این مقاله با هم خواهیم آموخت که چگونه احراز هویت از طریق Google Plus را با استفاده از Google Account API و زبان های C# و VB.Net پیاده سازی کنیم. همانطور که قطعا میدانید احراز هویت در پروژه به معنای تایید وجود داشتن یک کاربر و امکان ورود آن کاربر به برنامه یا سایت را برقرار میکند. اینبار به سراغ انجام این کار با اکانت Google Plus رفته ایم. با من همراه باشید …

Google Plus

دریافت Google Client ID و Client Secret:

برای استفاده از Google Account API برای ورود به سایت، باید یک اپلیکیشن در Google Console ایجاد کرده و Client ID و Client Secret دریافت نماییم.

بخش HTML:

در صفحه ورود، یک Button داریم که امکان ورود به سایت از طریق Google Account API را به کاربر می دهد، یک پنل با چند Lable و کنترل Image نیز برای نمایش جزییات پروفایل گوگل پلاس کاربر داریم.

همچنین پنل شامل Buttonای برای پاک کردن Session جاری و توکن دسترسی (Access token) مربوط به Google Plus Account API می باشد.

<asp:ButtonID="btnLogin"Text="ورودبهسایت"runat="server"OnClick="Login"/>
<asp:PanelID="pnlProfile"runat="server"Visible="false"Direction="RightToLeft">
<hr/>
<tablestyle="width: 416px">
<tr>
<tdclass="auto-style11">
            ID:
</td>
<tdclass="auto-style13">
<asp:LabelID="lblId"runat="server"></asp:Label>
</td>
<tdclass="auto-style9"rowspan="5">
<asp:ImageID="ProfileImage"runat="server"Height="50"Width="50"/>
</td>
</tr>
<tr>
<tdclass="auto-style12">
نام:
</td>
<tdclass="auto-style13">
<asp:LabelID="lblName"runat="server"Text=""></asp:Label>
</td>
</tr>
<tr>
<tdclass="auto-style5">
آدرسایمیل:
</td>
<tdclass="auto-style6"colspan="1">
<asp:LabelID="lblEmail"runat="server"Text=""></asp:Label>
</td>
</tr>
<tr>
<tdclass="auto-style12">
جنسیت:
</td>
<tdclass="auto-style13">
<asp:LabelID="lblGender"runat="server"></asp:Label>
</td>
</tr>
<tr>
<tdclass="auto-style11">
نوع:
</td>
<tdclass="auto-style10">
<asp:LabelID="lblType"runat="server"></asp:Label>
</td>
</tr>
<tr>
<tdclass="auto-style12"colspan="2">
</td>
<td>
<asp:ButtonID="Button2"runat="server"OnClick="Clear"Text="پاککردن"/>
</td>
</tr>
</table>
</asp:Panel>

فضاهای نام:

فضاهای نام زیر باید به پروژه اضافه شوند.

در C#:

using ASPSnippets.GoogleAPI;
using System.Web.Script.Serialization;

در VB.Net:

Imports ASPSnippets.GoogleAPI
Imports System.Web.Script.Serialization

توجه داشته باشید که باید فایل dll مربوط به ASPSnippets.GoogleAPI را باید به فولدر bin اضافه کرده و refrence آن را نیز به پروژه اضافه کنیم.

کلاس های داده:

برای نگه داری جزییات پروفایل کاربران که توسط Google API برگردانده می شود، باید کلاس های زیر را ایجاد کنیم. ساختار این کلاس ها دقیقا شبیه به رشته Json ای است که از Google API برگردانده می شود، بنابراین رشته json به سادگی به اشیای متناظر خود تبدیل (deserialize) می شود.

نکته: رشته json برگردانده شده شامل یک سری اطلاعات اضافی است که در این مقاله بحث نمی شود، اما می توانید با گسترش کلاس خود به سادگی این اطلاعات را نیز واکشی کنید.

کد C#:

public class GoogleProfile
{
  public string Id { get; set; }
  public string DisplayName { get; set; }
  public Image Image { get; set; }
  public List<Email> Emails { get; set; }
  public string Gender { get; set; }
  public string ObjectType { get; set; }
}
 
public class Email
{
  public string Value { get; set; }
  public string Type { get; set; }
}
 
public class Image
{
  public string Url { get; set; }
}

کد VB.Net:

Public Class GoogleProfile
  Public Property Id() As String
    Get
      Return m_Id
    End Get
    Set(value As String)
      m_Id = value
    End Set
  End Property
  Private m_Id As String
  Public Property DisplayName() As String
    Get
      Return m_DisplayName
    End Get
    Set(value As String)
      m_DisplayName = value
    End Set
  End Property
  Private m_DisplayName As String
  Public Property Image() As Image
    Get
      Return m_Image
    End Get
    Set(value As Image)
      m_Image = value
    End Set
  End Property
  Private m_Image As Image
  Public Property Emails() As List(Of Email)
    Get
      Return m_Emails
    End Get
    Set(value As List(Of Email))
      m_Emails = value
    End Set
  End Property
  Private m_Emails As List(Of Email)
  Public Property Gender() As String
    Get
      Return m_Gender
    End Get
    Set(value As String)
      m_Gender = value
    End Set
  End Property
  Private m_Gender As String
  Public Property ObjectType() As String
    Get
      Return m_ObjectType
    End Get
    Set(value As String)
      m_ObjectType = value
    End Set
  End Property
  Private m_ObjectType As String
End Class
 
Public Class Email
  Public Property Value() As String
    Get
      Return m_Value
    End Get
    Set(value As String)
      m_Value = value
    End Set
  End Property
  Private m_Value As String
  Public Property Type() As String
    Get
      Return m_Type
    End Get
    Set(value As String)
      m_Type = value
    End Set
  End Property
  Private m_Type As String
End Class
 
Public Class Image
  Public Property Url() As String
    Get
      Return m_Url
    End Get
    Set(value As String)
      m_Url = value
    End Set
  End Property
  Private m_Url As String
End Class

احراز هویت کاربر از طریق اکانت گوگل:

با کلیک روی دکمه “ورود”، کاربر به صفحه مجوزهای دسترسی گوگل (Google Authorization) هدایت می شود که کاربر امکان دسترسی اپلیکیشن به جزییات اکانت گوگل خود مانند ID پروفایل گوگل پلاس، تصویر پروفایل گوگل پلاس، نام، آدرس ایمیل و جنسیت خود را می دهد.

در این مثال، ما درخواست دسترسی به جزییات پروفایل و آدرس ایمیل کاربر را به ترتیب با ارسال پارامترهای profile و email داریم. کاربر می تواند اجازه دسترسی بدهد و یا آن را رد کند که در هر دو مورد، کاربر به صفحه ای برگردانده می شود که در زمان ساخت اپلیکیشن در Google Developer Console به عنوان RedirectUri تنظیم شده است.

کد C#:

protected void Login(object sender, EventArgs e)
{
  GoogleConnect.Authorize("profile", "email");
}

کد VB.Net:

Protected Sub Login(sender As Object, e As EventArgs)
  GoogleConnect.Authorize("profile", "email")
End Sub

Google Plus

واکشی جزییات پروفایل گوگل پلاس کاربر:

کد زیر، کد دسترسی یا همان توکن دسترسی را در Query String چک می کند و سپس با استفاده از این کد جزییات پروفایل گوگل پلاس کاربر مانند ID، تصویر، نام، آدرس ایمیل و جنسیت آن به صورت یک رشته Json از گوگل واکشی می شود.

سپس رشته json به اشیای کلاس GoogleProfile تبدیل (deserialize) می شود و جزییات در صفحه نمایش داده می شوند.

کد C#:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  GoogleConnect.ClientId = "<Google Client ID>";
  GoogleConnect.ClientSecret = "<Google Client Secret>";
  GoogleConnect.RedirectUri = Request.Url.AbsoluteUri.Split('?')[0];
 
  if (!string.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["code"]))
  {
    string code = Request.QueryString["code"];
    string json = GoogleConnect.Fetch("me", code);
    GoogleProfile profile = new JavaScriptSerializer().Deserialize<GoogleProfile>(json);
    lblId.Text = profile.Id;
    lblName.Text = profile.DisplayName;
    lblEmail.Text = profile.Emails.Find(email => email.Type == "account").Value;
    lblGender.Text = profile.Gender;
    lblType.Text = profile.ObjectType;
    ProfileImage.ImageUrl = profile.Image.Url;
    pnlProfile.Visible = true;
    btnLogin.Enabled = false;
  }
  if (Request.QueryString["error"] == "access_denied")
  {
    ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "alert", "alert('Access denied.')", true);
  }
}

کد VB.Net:

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
  GoogleConnect.ClientId = "<Google Client ID>"
  GoogleConnect.ClientSecret = "<Google Client Secret>"
  GoogleConnect.RedirectUri = Request.Url.AbsoluteUri.Split("?"c)(0)
 
  If Not String.IsNullOrEmpty(Request.QueryString("code")) Then
    Dim code As String = Request.QueryString("code")
    Dim json As String = GoogleConnect.Fetch("me", code)
    Dim profile As GoogleProfile = New JavaScriptSerializer().Deserialize(Of GoogleProfile)(json)
    lblId.Text = profile.Id
    lblName.Text = profile.DisplayName
    lblEmail.Text = profile.Emails.Find(Function(email) email.Type = "account").Value
    lblGender.Text = profile.Gender
    lblType.Text = profile.ObjectType
    ProfileImage.ImageUrl = profile.Image.Url
    pnlProfile.Visible = True
    btnLogin.Enabled = False
  End If
  If Request.QueryString("error") = "access_denied" Then
    ClientScript.RegisterClientScriptBlock(Me.GetType(), "alert", "alert('Access denied.')", True)
  End If
End Sub

Google Plus

پاک کردن توکن جاری:

متد Clear() در کلاس GoogleConnect توکن دسترسی جاری را پاک می کند. بنابراین زمانی که کاربری از وب سایت خارج می شود، این متد باید Session جاری را پاک کند.

کد C#:

protected void Clear(object sender, EventArgs e)
{
  GoogleConnect.Clear();
}

کد VB.Net:

Protected Sub Clear(sender As Object, e As EventArgs)
  GoogleConnect.Clear()
End Sub

خطاهای احتمالی:

لیست خطاهای احتمالی که ممکن است به دلیل استفاده از ASPSnippets.GoogleAPI در پروژه خود با آن مواجه شوید، در زیر آمده است:

Invalid_client (کلاینت نامعتبر)

Google Plus

دلیل این خطا مستقیما به Client ID و Client Secret مربوط می شود، بنابراین مطمئن شوید که Client ID و Client Secret معتبری تهیه کرده باشید.

Invalid_request (درخواست نامعتبر)

Google Plus

این خطا زمانی اتفاق می افتد که Client ID یا Client Secret و یا هر دو خالی باشند و یا تهیه نشده باشند.

Redirect_uri_mismatch (آدرس redirect اشتباه)

Google Plus

این خطا زمانی اتفاق می افتد که آدرس RedirectUri تنظیم شده در کد با آدرس RedirectUri داده شده در زمان تنظیم اپلیکیشن در Google Developer Console یکی نباشند.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=16148
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
فاطمه زکایی
فاطمه زکایی هستم. فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نرم افزار، مدت سه سال هست که در زمینه توسعه اپلیکیشن های تحت وب و اندروید و همچنین تولید محتوای تخصصی برنامه نویسی تحت وب و اندروید در مجموعه mspsoft در خدمت شما هستم.
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد احراز هویت از طریق Google Plus در ASP.Net

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.