ورود / ثبت نام
0
0

نمودار گانت استایل در GridView با استفاده از سی شارپ

728 بازدید
نمودار گانت استایل

نمودار گانت استایل

در این مقاله آموزش می دهیم که چگونه یک نمودار گانت استایل در DataGridView بسازیم تا نتایج جدول زمانی پروژه را در آن نمایش دهیم. تمام منطق کار برای نمایش نتیجه در SQL Server Stored Procedure می باشد. برای نمایش نتیجه از Pivot query در Stored Procedure استفاده کرده ایم. جزییات مربوط به نوشتن Procedure را می توانیم در قسمت بعدی مشاهده کنیم.

نمودار گانت استایل

بخش کد:

جدولی با نام SCHED_Master در دیتابیس projectDB‘ ایجاد می کنیم. اسکریپت مربوط به ایجاد دیتابیس، جدول و کوئری insert نمونه در زیر آورده شده است که می توانید در SQL Server خود از آن استفاده کنید.

ایجاد دیتابیس و جدول:

USE MASTER GO Check for the Database Exists.If the database is exist then 
drop 
and create new DB IF EXISTS  
( 
  SELECT 
  [name] 
  FROM 
  sys.databases 
  WHERE 
  [name] = 'projectDB' 
) 
DROP 
DATABASE projectDB GO CREATE DATABASE projectDB GO USE projectDB GO CREATE TABLE [dbo].[SCHED_Master] 
( 
  [ID] [int] NOT NULL, 
  [ProjectName] [varchar](100) NULL, 
  [ProjectType] int NULL, 
  [ProjectTypeName] [varchar](100) NULL, 
  [SCHED_ST_DT] [datetime] NULL, 
  [SCHED_ED_DT] [datetime] NULL, 
  [ACT_ST_DT] [datetime] NULL, 
  [ACT_ED_DT] [datetime] NULL, 
  [status] int null PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC) WITH ( 
  PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
  IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
 ALLOW_PAGE_LOCKS = ON 
) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY]

کوئری Insert:

INSERT INTO [dbo].SCHED_Master  
( 
  [ID], [ProjectName], [ProjectType], 
  [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], 
  [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], 
  [status] 
) 
VALUES 
( 
  ۱۰۰۱, 'Project-1', 1, 'Urgent', '2015-06-01 00:00:00.000', 
  '۲۰۱۵-۰۹-۰۲ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', '۲۰۱۵-۰۶-۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', 
  '۲۰۱۵-۰۸-۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', ۱ 
)  
INSERT INTO [dbo].SCHED_Master  
( 
  [ID], [ProjectName], [ProjectType], 
  [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], 
  [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], 
  [status] 
) 
VALUES 
( 
  ۱۰۰۲, 'Project-1', 2, 'Important', 
  '۲۰۱۵-۰۶-۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', '۲۰۱۵-۸-۰۲ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', 
  '۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', '۲۰۱۵-۸-۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', 
  ۱ 
)  
INSERT INTO [dbo].SCHED_Master  
( 
  [ID], [ProjectName], [ProjectType], 
  [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], 
  [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], 
  [status] 
) 
VALUES 
( 
  ۱۰۰۳, 'Project-1', 3, 'Normal', '2015-06-28 00:00:00.000', 
  '۲۰۱۵-۰۹-۰۳ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', '۲۰۱۵-۰۷-۰۲ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', 
  '۲۰۱۵-۰۸-۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', ۱ 
)  
INSERT INTO [dbo].SCHED_Master  
( 
  [ID], [ProjectName], [ProjectType], 
  [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], 
  [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], 
  [status] 
) 
VALUES 
( 
  ۱۰۰۴, 'Project-2', 1, 'Urgent', '2015-06-28 00:00:00.000', 
  '۲۰۱۵-۰۸-۰۲ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', '۲۰۱۵-۰۷-۰۲ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', 
  '۲۰۱۵-۰۸-۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', ۱ 
)  
INSERT INTO [dbo].SCHED_Master  
( 
  [ID], [ProjectName], [ProjectType], 
  [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], 
  [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], 
  [status] 
) 
VALUES 
( 
  ۱۰۰۵, 'Project-2', 2, 'Important', 
  '۲۰۱۵-۰۷-۰۹ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', '۲۰۱۵-۱۲-۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', 
  '۲۰۱۵-۰۶-۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', '۲۰۱۵-۱۲-۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', 
  ۱ 
)  
INSERT INTO [dbo].SCHED_Master  
( 
  [ID], [ProjectName], [ProjectType], 
  [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], 
  [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], 
  [status] 
) 
VALUES 
( 
  ۱۰۰۶, 'Project-2', 3, 'Normal', '2015-06-01 00:00:00.000', 
  '۲۰۱۵-۰۸-۰۴ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', '۲۰۱۵-۰۶-۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', 
  '۲۰۱۵-۰۸-۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰', ۱ 
)

کوئری select نیز به شکل زیر است:

select ID,ProjectName,ProjectType,ProjectTypeName,SCHED_ST_DT,SCHED_ED_DT,ACT_ST_DT,
ACT_ED_DT,status
 from SCHED_Master

بعد از ایجاد جدول، برای نمایش جدول زمانی پروژه با استفاده از Pivot query، باید یک Stored Procedure ایجاد کنیم.

در این قسمت، ایجاد یک Procedure را به صورت گام به گام جلو می بریم تا شما نیز با توجه به فرمت جدول خود بتوانید آن را ایجاد کنید.

گام اول:

Procedure را با پارامترهای آن ایجاد می کنیم و متغیرهای مورد نیاز را در آن تعریف می کنیم تا در Stored Procedure از آن استفاده کنیم.

توجه داشته باشید که در اینجا دو متغیر FromDate و ToDate را به صورت استاتیک تعریف کردیم. می توانید آن را به عنوان پارامتر از SP تغییر دهید تا نتایج داینامیک را به عنوان هر بازه تاریخی دریافت نمایید.

Alter PROCEDURE [dbo].[usp_ProjectSchedule_Select] @projectId VARCHAR(10) = '' AS BEGIN -- 1. Declared for setting the Schedule Start and End date 
--۱.Start ///////////// 
Declare @FromDate VARCHAR(20) = '2015-06-08' --DATEADD(mm,-12,getdate()) 
Declare @ToDate VARCHAR(20) = '2016-05-06' --DATEADD(mm, 1, getdate()) 
-- used for the pivot table result 
DECLARE @MyColumns AS NVARCHAR(MAX), 
@SQLquery AS NVARCHAR(MAX)

گام دوم:

در مرحله قبل پروژه خود را از یک تاریخ شروع تا تاریخ پایانی تعریف کردیم. حال باید نتیجه جدول زمانی پروژه خود را از تاریخ مشخصی جستجو کنیم. هدف اصلی نمودار Project Schedule، نمایش بازه زمانی به عنوان هفته، ماه، سال یا روز هر یک از فرمت ها با نتایج پیوسته در بازه مشخص است. برای رسیدن به نتایج پیوسته باید روزها را بگیریم با این فرض که یکشنبه ها روز شروع و پایان بازه باشند. در اینجا می خواهیم نتایج را به صورت هفتگی نمایش دهیم. بنابراین از تاریخ یکشنبه هر هفته استفاده کردیم و تمام تاریخ ها را برای نمایش نتایج در جدول temp ذخیره کردیم.

این جدول برای دریافت تمام روزهای بین تاریخ شروع و پایان ایجاد شده که این روزها به عنوان ستون جدول نمایش داده می شوند.

Start IF OBJECT_ID('tempdb..#TEMP_EveryWk_Sndays') IS NOT NULL 
DROP 
TABLE #TEMP_EveryWk_Sndays 
DECLARE @TOTALCount INT 
Select 
@TOTALCount = DATEDIFF(dd, @FromDate, @ToDate); 
WITH d AS  
( 
SELECT 
  top (@TOTALCount) AllDays = DATEADD( 
  DAY, 
ROW_NUMBER() OVER  
( 
  ORDER BY 
  object_id 
), 
REPLACE(@FromDate, '-', '') 
) 
FROM 
  sys.all_objects 
) 
SELECT 
  distinct DATEADD 
  ( 
    DAY, 
    ۱ - DATEPART(WEEKDAY, AllDays), 
    CAST(AllDays AS DATE) 
) WkStartSundays, 
۱ as status into #TEMP_EveryWk_Sndays 
FROM 
d 
where 
AllDays <= @ToDate  
 AND AllDays >= @FromDate -- test the sample temptable with select query 
 -- select * from #TEMP_EveryWk_Sndays 
 --///////////// End of 2. 

گام سوم:

این جدول temp را با جدول واقعی جدول زمانی join می کنیم تا تاریخ ها را مقایسه کرده و نتایج را تولید کند. ابتدا نتایج جدول زمانی را چک می کنیم و با استفاده از اجتماع، نتایج را با Actual resultادغام می کنیم و نتایج نهایی را در یک جدول temp دیگر وارد می کنیم تا نتایج pivot خود را تولید کنیم.

نمودار گانت استایل

توجه داشته باشید که برای داده های واقعی در لیست pivot نتایج را به صورت زیر نمایش داده ایم:

“۱-” : برای تاریخ پایان هر دو نتیجهSchedule و Actual. در این برنامه مقدار حاصل را بررسی می کنیم، اگر “۱-” بود متن آن را با پس زمینه قرمز “پایان” نشان می دهیم که نشان دهنده پایان هر پروژه می باشد.

“۰” : اگر مقدار حاصل صفر باشد، یعنی این روزها در هیچ Schedule یا روزهای Actualنیست و باید خالی گذاشته شوند.

“۱”: اگر مقدار “۱” باشد، شروع Schedule و پایان روزها را نشان می دهد که از رنگ آبی برای نمایش روزهای Schedule استفاده کردیم.

“۲”: اگر مقدار “۲” باشد، شروع Actual و پایان روزها را نشان می دهد که از رنگ سبز برای نمایش روزهای Actual استفاده کردیم.

این فقط یک Procedure نمونه است که یک برنامه برای زمان بندی پروژه را نمایش می دهد، شما می توانید این جدول، Procedure و برنامه را برای نیاز خود سفارشی کنید و قوانین خود را برای نمایش نتایج روی آن اعمال نمایید.

این جدول temp برای زمان بندی جزییات با استفاده از نتایج، ایجاد شده است، در اینجا از اجتماع استفاده کردیم.

کوئری اول نتایج Schedule Project را برمی گرداند و کوئری دوم نتایج Actual Project. هر دوی این کوئری ها در یک جدول موقتی Temp وارد می شوند.

 

--۳.Start ///////////// 
IF OBJECT_ID('tempdb..#TEMP_results') IS NOT NULL 
DROP 
TABLE #TEMP_results 
SELECT 
ProjectName, 
viewtype, 
ProjectType, 
resultnew, 
YMWK INTO #TEMP_results 
FROM 
( 
SELECT 
A.ProjectName ProjectName -- Our Project Name 
, 
'۱-Scd' viewtype -- Our View type first we display Schedule Data and then Actual 
, 
A.ProjectType ProjectType -- Our Project type here you can use your own status as Urgent,normal and etc 
, 
Case when cast( 
DATEPART( 
wk, 
max(A.SCHED_ED_DT) 
) as varchar(2) 
) = cast( 
DATEPART(wk, WkStartSundays) as varchar(2) 
) then -1 else case when min(A.SCHED_ST_DT)<= F.WkStartSundays  
   AND max(A.SCHED_ED_DT) >= F.WkStartSundays then 1 else 0 end end resultnew -- perfectResult as i expect  
   ,  
   RIGHT( 
    YEAR(WkStartSundays),  
    ۲ 
   )+ '-' + 'W' + convert( 
    varchar(2),  
    Case when len( 
     DATEPART(wk, WkStartSundays) 
    )= '۱' then '0' + cast( 
     DATEPART(wk, WkStartSundays) as varchar(2) 
    ) else cast( 
     DATEPART(wk, WkStartSundays) as varchar(2) 
    ) END 
   ) as 'YMWK' -- Here we display Year/month and Week of our Schedule which will be displayed as the Column  
  FROM  
   -- here you can youe your own table  
   SCHED_Master A (NOLOCK)  
   LEFT OUTER JOIN #TEMP_EveryWk_Sndays F (NOLOCK) ON A.status= F.status  
  WHERE  
   -- Here you can check your own where conditions  
   A.ProjectName like '%' + @projectId  
   AND A.status = 1  
   AND A.ProjectType in (1, 2, 3)  
   AND A.SCHED_ST_DT <= @ToDate  
   AND A.SCHED_ED_DT >= @FromDate  
  GROUP BY  
   A.ProjectName,  
   A.ProjectType,  
   A.SCHED_ED_DT,  
   F.WkStartSundays  
  UNION  
   -- This query is to result the Actual result 
  SELECT  
   A.ProjectName ProjectName -- Our Project Name  
   ,  
   '۲-Act' viewtype -- Our View type first we display Schedule Data and then Actual  
   ,  
   A.ProjectType ProjectType -- Our Project type here you can use your own status as Urgent,normal and etc  
   ,  
   Case when cast( 
    DATEPART( 
     wk,  
     max(A.ACT_ED_DT) 
    ) as varchar(2) 
   ) = cast( 
    DATEPART(wk, WkStartSundays) as varchar(2) 
   ) then -1 else case when min(A.ACT_ST_DT)<= F.WkStartSundays  
   AND max(A.ACT_ED_DT) >= F.WkStartSundays then 2 else 0 end end resultnew -- perfectResult as i expect  
   ,  
   RIGHT( 
    YEAR(WkStartSundays),  
    ۲ 
   )+ '-' + 'W' + convert( 
    varchar(2),  
    Case when len( 
     DATEPART(wk, WkStartSundays) 
    )= '۱' then '0' + cast( 
     DATEPART(wk, WkStartSundays) as varchar(2) 
    ) else cast( 
     DATEPART(wk, WkStartSundays) as varchar(2) 
    ) END 
   ) as 'YMWK' -- Here we display Year/month and Week of our Schedule which will be displayed as the Column  
  FROM  
   -- here you can youe your own table  
   SCHED_Master A (NOLOCK)  
   LEFT OUTER JOIN #TEMP_EveryWk_Sndays F (NOLOCK) ON A.status= F.status  
  WHERE  
   -- Here you can check your own where conditions  
   A.ProjectName like '%' + @projectId  
   AND A.status = 1  
   AND A.ProjectType in (1, 2, 3)  
   AND A.ACT_ST_DT <= @ToDate  
   AND A.ACT_ED_DT >= @FromDate  
  GROUP BY  
   A.ProjectName,  
   A.ProjectType,  
   A.SCHED_ED_DT,  
   F.WkStartSundays 
 ) q --3.End /////////////

گام چهارم:

در این مرحله، نتایج نهایی را با استفاده از pivot query از نتایج نهایی حاصل از جدول temp نمایش می دهیم.

--۴.Start ///////////// 
--here first we get all the YMWK which should be display in Columns we use this in our next pivot query 
select 
@MyColumns = STUFF( 
( 
SELECT 
  ',' + QUOTENAME(YMWK) 
FROM 
#TEMP_results 
GROUP BY 
YMWK 
ORDER BY 
YMWK FOR XML PATH(''), 
TYPE 
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 
۱, 
۱, 
'' 
) --here we use the above all YMWK to disoplay its result as column and row display 
set 
  @SQLquery = N 'SELECT ProjectName,viewtype,ProjectType,' + @MyColumns + N ' from 
( 
SELECT 
  ProjectName, 
  viewtype, 
  ProjectType, 
  YMWK, 
  resultnew as resultnew 
  FROM #TEMP_results 
) x 
pivot 
( 
  sum(resultnew) 
  for YMWK in (' + @MyColumns + N ') 
) p order by ProjectName, ProjectType,viewtype' exec sp_executesql @SQLquery;

کد کامل شده Stored Procedure به شکل زیر می باشد:

CREATE PROCEDURE [dbo].[usp_ProjectSchedule_Select]                           
@projectId      VARCHAR(10) = ''                                  
                              
AS                                    
BEGIN                             
    
 -- ۱. Declared for setting the Schedule Start and End date 
 --۱.Start ///////////// 
 Declare  @FromDate     VARCHAR(20) = '2015-06-08'--DATEADD(mm,-12,getdate())                               
 Declare  @ToDate      VARCHAR(20) = '2016-05-06'--DATEADD(mm, 1, getdate())  
 -- used for the pivot table result 
 DECLARE @MyColumns AS NVARCHAR(MAX), 
  @SQLquery AS NVARCHAR(MAX)    
 --// End of 1. 
  
 -- ۲.This Temp table is to created for get all the days between the start date and end date to display as the Column Header                            
 --۲.Start /////////////                                 
 IF OBJECT_ID('tempdb..#TEMP_EveryWk_Sndays') IS NOT NULL                                      
  DROP TABLE #TEMP_EveryWk_Sndays                                     
                                      
 DECLARE @TOTALCount INT                      
  Select @TOTALCount= DATEDIFF(dd,@FromDate,@ToDate);       
  WITH d AS                                     
      (                                    
       SELECT top (@TOTALCount) AllDays = DATEADD(DAY, ROW_NUMBER()                                     
        OVER (ORDER BY object_id), REPLACE(@FromDate,'-',''))                                    
       FROM sys.all_objects                        
      )                                    
                                       
     SELECT distinct DATEADD(DAY, 1 - DATEPART(WEEKDAY, AllDays), CAST(AllDays AS DATE))WkStartSundays ,1 as status                                
                                       
 into #TEMP_EveryWk_Sndays                                   
  FROM d                
  where              
    AllDays <= @ToDate                    
  AND AllDays >= @FromDate     
   
  -- test the sample temptable with select query 
 -- select * from #TEMP_EveryWk_Sndays 
  --///////////// End of 2. 
   
  -- ۳. This temp table is created toScedule details with result here i have used the Union , 
  --the 1st query return the Schedule Project result and the 2nd query returns the Actual Project result both this query will be inserted to a Temp Table 
 --۳.Start ///////////// 
 IF OBJECT_ID('tempdb..#TEMP_results') IS NOT NULL                                      
  DROP TABLE #TEMP_results   
  
    SELECT ProjectName,viewtype,ProjectType,resultnew,YMWK 
    INTO #TEMP_results 
    FROM( 
        SELECT                                 
             A.ProjectName ProjectName  -- Our Project Name                     
            ,'۱-Scd' viewtype      -- Our View type first we display Schedule Data and then Actual                          
            , A. ProjectType ProjectType -- Our Project type here you can use your own status as Urgent,normal and etc  
            , Case when  cast(DATEPART( wk, max(A.SCHED_ED_DT)) as varchar(2)) = cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) then -1 else 
              case when min(A.SCHED_ST_DT)<= F.WkStartSundays AND max(A.SCHED_ED_DT) >= F.WkStartSundays                             
             then 1 else 0 end end resultnew -- perfectResult as i expect   
            , RIGHT(YEAR(WkStartSundays), 2)+'-'+'W'+convert(varchar(2),Case when len(DATEPART( wk, WkStartSundays))='1' then '0'+                 
             cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) else cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) END                
             ) as 'YMWK' -- Here we display Year/month and Week of our Schedule which will be displayed as the Column          
 
       FROM  -- here you can youe your own table                              
             SCHED_Master A (NOLOCK)     
                 LEFT OUTER JOIN  
             #TEMP_EveryWk_Sndays F (NOLOCK) ON A.status= F.status                               
                            
        WHERE -- Here you can check your own where conditions    
            A.ProjectName like '%' + @projectId                            
          AND A.status=1                                      
          AND A.ProjectType in (1,2,3)  
          AND A.SCHED_ST_DT <= @ToDate                      
          AND A.SCHED_ED_DT >= @FromDate  
        GROUP BY                                
            A.ProjectName                              
           , A. ProjectType  
           ,A.SCHED_ED_DT           
          ,F.WkStartSundays 
 
  UNION -- This query is to result the Actual result 
      SELECT                                 
             A.ProjectName ProjectName  -- Our Project Name                     
            ,'۲-Act' viewtype      -- Our View type first we display Schedule Data and then Actual                          
            , A. ProjectType ProjectType -- Our Project type here you can use your own status as Urgent,normal and etc  
            , Case when  cast(DATEPART( wk, max(A.ACT_ED_DT)) as varchar(2)) = cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) then -1 else 
              case when min(A.ACT_ST_DT)<= F.WkStartSundays AND max(A.ACT_ED_DT) >= F.WkStartSundays                             
              then 2 else 0 end end resultnew -- perfectResult as i expect  
             
            , RIGHT(YEAR(WkStartSundays), 2)+'-'+'W'+convert(varchar(2),Case when len(DATEPART( wk, WkStartSundays))='1' then '0'+                 
               cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) else cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) END                
               ) as 'YMWK' -- Here we display Year/month and Week of our Schedule which will be displayed as the Column          
 
       FROM  -- here you can youe your own table                              
             SCHED_Master A (NOLOCK)     
                 LEFT OUTER JOIN  
             #TEMP_EveryWk_Sndays F (NOLOCK) ON A.status= F.status                               
                            
        WHERE -- Here you can check your own where conditions    
            A.ProjectName like '%' + @projectId                            
          AND A.status=1                                      
          AND A.ProjectType in (1,2,3)  
          AND A.ACT_ST_DT <= @ToDate                      
          AND A.ACT_ED_DT >= @FromDate  
        GROUP BY                                
            A.ProjectName                              
           , A. ProjectType  
           ,A.SCHED_ED_DT           
          ,F.WkStartSundays 
 
   ) q          
 
 --۳.End ///////////// 
 
 --۴.Start ///////////// 
  
 --here first we get all the YMWK which should be display in Columns we use this in our next pivot query 
select @MyColumns = STUFF((SELECT ',' + QUOTENAME(YMWK)  
          FROM #TEMP_results 
          GROUP BY YMWK 
          ORDER BY YMWK 
      FOR XML PATH(''), TYPE 
      ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')  
    ,۱,۱,'') 
 --here we use the above all YMWK to disoplay its result as column and row display 
set @SQLquery = N'SELECT ProjectName as Project,viewtype as ViewType,ProjectType as PrpjectType,' + @MyColumns + N' from  
       ( 
         SELECT  
    ProjectName,  
    viewtype, 
    ProjectType, 
    YMWK, 
    resultnew as resultnew  
  FROM #TEMP_results 
      ) x 
      pivot  
      ( 
         sum(resultnew) 
        for YMWK in (' + @MyColumns + N') 
      ) p order by ProjectName, ProjectType,viewtype' 
 
exec sp_executesql @SQLquery; 
                   
END 

اگر Procedure خود را اجرا کنیم، خروجی نهایی آن به شکل زیر خواهد بود. همانطور که مشاهده می کنید، نتایج هفتگی را با استفاده از pivot query نمایش دادیم.

نمودار گانت استایل

ایجاد یک برنامه Windows Form در ویژوال استودیو:

همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است، یک پروژه از نوع Windows Form Application ایجاد می کنیم، نام مناسب و محل ذخیره سازی آن را انتخاب می کنیم.

نمودار گانت استایل

فرم خود را طراحی می کنیم. در این فرم از یک Textbox برای جستجوی جزییات بر اساس نام پروژه ها و یک button برای اتصال (bind) نتایج استفاده کرده ایم.

توجه داشته باشید که از DataGridView helper class برای ایجاد DataGridView در زمان اجرا به جای ایجاد در زمان طراحی استفاده کرده ایم.

Form Load:

در Form Load، DataGridView را مقداردهی اولیه کرده و با استفاده از helper class به کنترل پنل اضافه می کنیم. بعد از مقداردهی آن، داده ها را به Grid متصل می کنیم.

private void shanuDatagridViewPaint_Load(object sender, EventArgs e)  
{ 
  MasterGrid_Initialize(); 
  bindData(); 
} 

مقداردهی Grid:

با استفاده از helper class، GridView را در زمان اجرا ایجاد خواهیم کرد. تمام پارامترها مانند رنگ پس زمینه Grid، عرض و ارتفاع آن و تمام ویژگی ها را برای ایجاد در زمان اجرا را به صورت زیر ارسال می کنیم:

public void MasterGrid_Initialize() 
{ 
  //First generate the grid Layout Design 
  Helper.ShanuDGVHelper.Layouts(Master_shanuDGV, Color.White, Color.WhiteSmoke, Color.WhiteSmoke, false, Color.WhiteSmoke, true, Color.FromArgb(112, 128, 144), false, false, false, Color.White, 40, 20, "small"); 
  //Set Height,width and add panel to your selected control 
  Helper.ShanuDGVHelper.Generategrid(Master_shanuDGV, pnlGrid, 1000, 600, 10, 10); 
  Master_shanuDGV.CellFormatting += new DataGridViewCellFormattingEventHandler(MasterDGVs_CellFormatting); 
}

همانطور که مشاهده می کنید، بعد از مقداردهی DataGridView از رویداد CellFormatting استفاده کرده ایم.

رویداد CellFormatting :

در این رویداد، نتیجه هر سلول را چک خواهیم کرد و با توجه به مقدار حاصل رنگ پس زمینه آن را انتخاب خواهیم کرد تا نمودار گانت خود را درون DataGridView نمایش دهیم. همچنین آنها را از لحاظ نوع پروژه هم چک خواهیم کرد و به آنها دو نوعactual و schedule با رنگ های متمایز می دهیم تا نتیجه را به صورت گرافیکی تری مشاهده کنیم.

void MasterDGVs_CellFormatting(object sender, DataGridViewCellFormattingEventArgs e) 
{ 
  try { 
    ProjectType = ds.Tables[0].Rows[e.RowIndex]["PrpjectType"].ToString(); 
    if (e.ColumnIndex > 2)  
    { 
      Color color1 = Color.FromArgb(116, 176, 30); //Green 
      Color color2 = Color.FromArgb(0, 76, 153); //Blue 
      if (e.Value.ToString() == "0")  
      { 
        e.Value = ""; 
      } 
      if (ProjectType == "1")  
      { 
        color1 = Color.FromArgb(116, 176, 30); //Green 
        color2 = Color.FromArgb(0, 76, 153); //Blue 
      } else if (ProjectType == "2")  
      { 
        color1 = Color.FromArgb(218, 165, 32); //golden rod 
        color2 = Color.FromArgb(255, 215, 0); //GOLD  
      } else if (ProjectType == "3")  
      { 
        color1 = Color.FromArgb(147, 112, 219); //medium purple 
        color2 = Color.FromArgb(255, 105, 180); //hot pink 
      } 
      switch (e.Value.ToString())  
      { 
        case "-1": 
          e.CellStyle.BackColor = Color.FromArgb(255, 69, 0); // Orange 
          e.CellStyle.SelectionBackColor = Color.FromArgb(255, 69, 0); // Orange 
          e.CellStyle.ForeColor = Color.White; 
          e.CellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter; 
          e.Value = "END"; 
          break; 
        case "2": 
          e.CellStyle.BackColor = color1; 
          e.CellStyle.SelectionBackColor = color1; 
          e.Value = ""; 
          break; 
        case "1": 
          e.CellStyle.BackColor = color2; 
          e.CellStyle.SelectionBackColor = color2; 
          e.Value = ""; 
          break; 
      } 
    } 
  } catch (Exception ex) {} 
}

کلیک دکمه جستجو:

در رویداد کلیک دکمه و رویدادForm Load، متد bindData() را برای اتصال داده ها به DataGridView فراخوانی می کنیم.

نمودار گانت استایل

private void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  bindData(); 
}

متد bindData():

در این متد، نامstored procedure و پارامترها را به کلاس Business Logic ارسال می کنیم. از کلاس Business logic نام stored procedure و پارامترها به کلاس DAL ارسال می شود که این کلاس به دیتابیس متصل می شود، نتایج را دریافت می کند و آن را به صورت یک DataSet برمی گرداند. DataSet نتیجه نهایی از BL در فرم دریافت شده و نتایج را به DatagridView متصل می کند.

private void bindData()  
{ 
  try { 
    // Bind data to DGV. 
    SortedDictionary < string, string > sd = new SortedDictionary < string, string > () {}; 
    sd.Add("@projectId", txtProjectID.Text.Trim()); 
    ds = new ShanuProjectScheduleBizClass().SelectList(sd); 
    Master_shanuDGV.DataSource = null; 
    if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)  
    { 
      Master_shanuDGV.DataSource = ds.Tables[0]; 
    } 
  } catch (Exception ex) {} 
} 

نکته: شما حتی می توانید این برنامه را طوری گسترش دهید که با استفاده از رویداد DatagridviewCell painting خروجی به صورت بسیار گرافیکی تر از این نمایش دهد. می توانید فرمت دلخواه خود را با استفاده از این رویداد رسم نمایید.

نکته ای درباره Connection string:

می توانید “DBConnection.txt” را در فولدر bin پیدا کنید، آن را مطابق تنظیمات SQL Server خود تغییر دهید.

تغییر Connection String در کد:

نمودار گانت استایل

“BizBase.cs” را درون فولدر Helper/Biz می توانید پیدا کنید. Connection String را به رشته اتصال SQL Server محلی خود تغییر دهید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=16051
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد نمودار گانت استایل در GridView با استفاده از سی شارپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.