ورود / ثبت نام
0
0

باز کردن GridView در یک Popup با استفاده از Bootstrap plugin

502 بازدید
Bootstrap plugin

Bootstrap plugin

در این مقاله با هم به سراغ نمایش یک Pop-up میرویم که به وسیله ی کلیک بر روی یک Link Button در داخل Grid اول ، در یک پنجره ی Bootstrap Modal ؛ Grid دوم به نمایش درخواهد آمد. با استفاده از  Bootstrap plugin طراحی سایت های Responsive کاری بسیار آسان است. در این مقاله من از کتابخانه ی jQuery و Bootstrap استفاده کرده ام.

پس زمینه

در کارهایم با موقعیتی که در بالا توضیح دادم مواجه شدم و پس از رفع مشکل تصمیم گرفتم که مقاله ی آن را برایتان قرار دهم.

Bootstrap plugin

بخش ورودی

گام اول

ویژوال استودیوی خود را باز کنید و یک وب سایت خالی بسازید و نامی مناسب مانند GridViewPopup برای آن انتخاب کنید.

گام دوم

در قسمت Solution Explorer پس از دریافت وب سایت خالی تان ، وی فرم ها را بیافزایید.

برای وب فرم ها

بر روی GridViewPopup راست کلیک کنید و گزینه ی Add New Item و سپس Web Form را انتخاب کنید. نام آن را GridviewPopup.aspx قرار دهید.

بخش طراحی

گام سوم

فایل GridViewPopup.aspx را باز کنید و مقداری کد برای طراحی برنامه بنویسید.

ابتدا jQuery plugin را در قسمت head اضافه کنید. در اینجا من از jquery-1.10.2.js plugin برای دستیابی به اهدافم استفاده میکنم.

چگونه آن را به صفحه مان اضافه کنیم ؟

در قسمت head صفحه تان :

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>

Bootstrap CSS plugin را اضافه کنید :

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"/>

آنگاه plugin زیر را برای theme انتخابی اضافه کنید :

<!-- Optional theme --> 
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css"/> 

پس از آن من Bootstrap plugin را برای کار با Bootstrap همانند زیر اضافه کردم :

<!-- Optional theme --> 
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css"/> 
After this I’ve added Bootstrap plugin for working with bootstrap- 
<!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script> 
Add control on your page and your page looks like below- 
div style="background-color:mediumaquamarine;"> 
      <asp:GridView ID="GridView1" AutoGenerateColumns="false" OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound" runat="server"> 
        <Columns> 
          <asp:BoundField DataField="Product_Name" HeaderText="Product_Name" /> 
          <asp:BoundField DataField="Quantity" HeaderText="Quantity" /> 
          <asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="Price" /> 
          <asp:TemplateField HeaderText="Show related"> 
            <ItemTemplate> 
              <asp:LinkButton ID="lnkdetail" href="#myModal" data-toggle="modal" runat="server">Show Data</asp:LinkButton> 
            </ItemTemplate> 
          </asp:TemplateField> 
        </Columns> 
      </asp:GridView> 
    </div> 

اکنون طراحی ما مشابه زیر خواهد بود :

Bootstrap plugin

حال یک GridView برای نمایش در Modal popup اضافه کنید :

<!-- this is bootstrp modal popup --> 
    <div id="myModal" class="modal fade"> 
      <div class="modal-dialog"> 
        <div class="modal-content"> 
          <div class="modal-header"> 
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button> 
            <h4 class="modal-title">Welcome in detail page</h4> 
          </div> 
          <div class="modal-body" style="overflow-y: scroll; max-height: 85%; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;"> 
            <asp:Label ID="lblmessage" runat="server" ClientIDMode="Static"></asp:Label> 
            <asp:GridView ID="GridView2" runat="server"></asp:GridView> 
          </div> 
          <div class="modal-footer"> 
            <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button> 
             
          </div> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 

در اینجا من از یک Div برای نمایش GridView در یک Popup استفاده کرده ام و ID آن همان myModal است و در قسمت url مربوط به Link Button من ID آن را صدا میزنم تا پنجره ی popup به نمایش در آید.

<asp:LinkButton ID="lnkdetail" href="#myModal" data-toggle="modal" runat="server">Show Data</asp:LinkButton>

حال صفحه ی شما مانند زیر خواهد بود :

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="GridviewPopup.aspx.cs" Inherits="GridviewPopup" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title></title> 
   <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script> 
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"/> 
 
  <!-- Optional theme --> 
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css"/> 
 
  <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
    <center> 
    <div style="background-color:mediumaquamarine;"> 
      <asp:GridView ID="GridView1" AutoGenerateColumns="false" OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound" runat="server"> 
        <Columns> 
          <asp:BoundField DataField="Product_Name" HeaderText="Product_Name" /> 
          <asp:BoundField DataField="Quantity" HeaderText="Quantity" /> 
          <asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="Price" /> 
          <asp:TemplateField HeaderText="Show related"> 
            <ItemTemplate> 
              <asp:LinkButton ID="lnkdetail" href="#myModal" data-toggle="modal" runat="server">Show Data</asp:LinkButton> 
            </ItemTemplate> 
          </asp:TemplateField> 
        </Columns> 
      </asp:GridView> 
    </div> 
    <!-- this is bootstrp modal popup --> 
    <div id="myModal" class="modal fade"> 
      <div class="modal-dialog"> 
        <div class="modal-content"> 
          <div class="modal-header"> 
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button> 
            <h4 class="modal-title">Welcome in detail page</h4> 
          </div> 
          <div class="modal-body" style="overflow-y: scroll; max-height: 85%; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;"> 
            <asp:Label ID="lblmessage" runat="server" ClientIDMode="Static"></asp:Label> 
            <asp:GridView ID="GridView2" runat="server"></asp:GridView> 
          </div> 
          <div class="modal-footer"> 
            <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button> 
             
          </div> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
    </center> 
    <!-- end --> 
  </form> 
</body> 
</html> 

در صفحه ی Code Behinde

فضای نام ها را به صفحه اضافه کنید :

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 

در اینجا من یک data table برای پر کردن GridView ایجاد کرده ام. حال صفحه به صورت زیر خواهد بود :

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class GridviewPopup : System.Web.UI.Page 
{ 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
    if (!IsPostBack) 
    { 
      BindGridView1(); 
    } 
  } 
 
  protected void BindGridView1() { 
    DataSet ds = new DataSet(); 
    DataTable dt; 
    DataRow dr; 
    DataColumn pName; 
    DataColumn pQty; 
    DataColumn pPrice; 
    int i = 0; 
    dt = new DataTable(); 
    pName = new DataColumn("Product_Name", Type.GetType("System.String")); 
    pQty = new DataColumn("Quantity", Type.GetType("System.Int32")); 
    pPrice = new DataColumn("Price", Type.GetType("System.Int32")); 
    dt.Columns.Add(pName); 
    dt.Columns.Add(pQty); 
    dt.Columns.Add(pPrice); 
    dr = dt.NewRow(); 
    dr["Product_Name"] = "Product 1"; 
    dr["Quantity"] = 2; 
    dr["Price"] = 200; 
    dt.Rows.Add(dr); 
    dr = dt.NewRow(); 
    dr["Product_Name"] = "Product 2"; 
    dr["Quantity"] = 5; 
    dr["Price"] = 480; 
    dt.Rows.Add(dr); 
    dr = dt.NewRow(); 
    dr["Product_Name"] = "Product 3"; 
    dr["Quantity"] = 8; 
    dr["Price"] = 100; 
    dt.Rows.Add(dr); 
    dr = dt.NewRow(); 
    dr["Product_Name"] = "Product 4"; 
    dr["Quantity"] = 2; 
    dr["Price"] = 500; 
    dt.Rows.Add(dr); 
    ds.Tables.Add(dt); 
    GridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 
    GridView1.DataBind(); 
  } 
//for pop-up gridview 
  protected void BindGrid2() { 
    DataSet ds = new DataSet(); 
    DataTable dt; 
    DataRow dr; 
    DataColumn pName; 
    DataColumn pQty; 
    DataColumn pPrice; 
    int i = 0; 
    dt = new DataTable(); 
    pName = new DataColumn("Product_Name", Type.GetType("System.String")); 
    pQty = new DataColumn("Quantity", Type.GetType("System.Int32")); 
    pPrice = new DataColumn("Price", Type.GetType("System.Int32")); 
    dt.Columns.Add(pName); 
    dt.Columns.Add(pQty); 
    dt.Columns.Add(pPrice); 
    dr = dt.NewRow(); 
    dr["Product_Name"] = "FMCG"; 
    dr["Quantity"] = 2; 
    dr["Price"] = 200; 
    dt.Rows.Add(dr); 
    dr = dt.NewRow(); 
    dr["Product_Name"] = "Cold Drink"; 
    dr["Quantity"] = 5; 
    dr["Price"] = 480; 
    dt.Rows.Add(dr); 
    dr = dt.NewRow(); 
    dr["Product_Name"] = "Biscuits"; 
    dr["Quantity"] = 8; 
    dr["Price"] = 100; 
    dt.Rows.Add(dr); 
    dr = dt.NewRow(); 
    dr["Product_Name"] = "Mixture"; 
    dr["Quantity"] = 2; 
    dr["Price"] = 500; 
    dt.Rows.Add(dr); 
    ds.Tables.Add(dt); 
    GridView2.DataSource = ds.Tables[0]; 
    GridView2.DataBind(); 
  } 
  protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e) 
  { 
    if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow) 
    { 
       
      string username = Convert.ToString(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "Product_Name")); 
      LinkButton lnkbtnresult = (LinkButton)e.Row.FindControl("lnkdetail");   
      BindGrid2(); 
    } 
  } 
} 

حال خروجی به شکل زیر خواهد بود :

Bootstrap pluginBootstrap plugin

امیدوارم از آن لذت برده باشید !
موفق باشید !

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=15903
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

2 نظر در مورد باز کردن GridView در یک Popup با استفاده از Bootstrap plugin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.