ورود / ثبت نام
0
0

زمانبندی اجرا پروژه با استفاده از MVC و AngularJS

443 بازدید
زمانبندی اجرا پروژه

زمانبندی اجرا پروژهدر این مقاله میخواهیم با هم روش ایجاد یک زمانبندی اجرای پروژه ی ساده از دیتابیس با استفاده از Stored Procedure با Pivot result را بیاموزیم.

همچنین در ادامه نمایش نتیجه در MVC با استفاده از AngularJS و WebAPI 2 بدون استفاده از Entity Framework را خواهیم دید.

برای درک بهتر نیز در ادامه ی مطلب سورس پروژه را برای دانلود قرار داده ایم. با ما همراه باشید …

در این مثال من از Entity Framework استفاده نکرده ام.

دلیل عدم استفاده از EF این است که برای استفاده از EF نیاز داریم که نتیجه را همراه با ستون هایی ثابت (ستون ها باید مشخص باشند) دریافت کنیم.

به عنوان مثال از قسمت Stored Procedure ما عموما نتیجه ی انتخابی مانند (“select column1,column2,column3 from table”) را خواهیم داشت.

اما در این مثال من از Pivot result استفاده میکنم و ستون ها به صورت داینامیکی بر اساس طول تاریخ نمایش داده میشوند و من از “exec sp_executesql @SQLquery” در SP خودم برای اجرای query های داینامیک استفاده میکنم.

به جای استفاده از Entity Framework در Web API من مستقیما به دیتابیس متصل میشوم و SP را اجرا میکنم تا نتیجه را بدست بیاورم.

از طریق کنترل AngularJS ام نیز متد Web API را فراخوانی میکنیم تا نتیجه بازگردانده شود.

زمانبندی اجرا پروژه

زمانبندی پروژه یکی از مهمترین بخش های برنامه ریزی یک پروژه است.

پروژه ممکن است از هر نوعی باشد ، به عنوان مثال برنامه ریزی برنامه نویسان پروژه های نرم افزاری ، برنامه ریزی محصولات و غیره.

برای یک مثال واقعی بیاید یک کمپانی تولید صندلی ماشین را در نظر بگیریم.

هر هفته آنها به عنوان مثال ۱۰۰ صندلی برای یک مدل ماشین تولید میکنند.

در این کارخانه همه چیزی بر اساس برنامه ریزی پیش میرود. مثلا از این هفته از دوشنبه ی این هفته تا جمعه ۱۰۰ عدد صندلی باید ساخته و ارسال شود.

اما بنا به دلایلی کارخانه تنها قادر به ساخت ۹۰ عدد صندلی بوده اند. برای ردگیری برنامه ی تولید با برنامه ی واقعی از یک نمودار زمانبندی محصولات استفاده میکنیم.

برنامه ی تولید شامل تاریخ شروع و تاریخ اتمام است ؛ زمانی که کار تولید محصول شروع میشود و زمانی که ساخت محصولات باید به اتمام برسد.

تاریخ واقعی ، تاریخ اصلی شروع و پایان تاریخ تولید محصولات است. تاریخ واقعی پس از اتمام تولید محصولات تعیین میشود.

اگر تاریخ واقعی برابر یا کمتر از تاریخ پایان بود ، واضح است که کار سر وقت یا زودتر از موعود انجام شده است و آماده ی ارسال به مشتری است.

اگر زمان واقعی از تاریخ پایانی گذشته باشد ، آنگاه خط تولید باید به دقت تحت نظارت باشد تا بار دیگر این تاخیر رفع شود.

در پروژه ممکن است ۲ تاریخ موجود باشد ، یکی تاریخ های شروع و پایان (این ها تاریخ هایی هستند که برای انجام کار درنظر گرفته شده اند.) و دیگری تاریخ واقعی شروع و پایان کار است (این ها تاریخ هایی هستند که کار واقعا شروع و پایان یافته اند.)

برای همه ی پروژه ها نیاز داریم که تاریخ های واقعی و زمانبندی شده را مقایسه کنیم.

بخش کد

۱- ایجاد دیتابیس و جدول

یک جدول با نام SCHED_Master تحت دیتابیس projectDB ایجاد میکنیم.

در زیر script برای ایجاد یک دیتابیس ، جدول و نمونه ی query های وارد شده آورده شده است.

این script را در SQL Server خود اجرا کنید. من از SQL Server 2012 استفاده کرده ام.

 Scheduling در وب چیست

--Script to create DB,Table and sample Insert data 
USE MASTER 
GO 
 
-- ۱) Check for the Database Exists .If the database is exist then drop and create new DB 
IF EXISTS (SELECT [name] FROM sys.databases WHERE [name] = 'projectDB' ) 
DROP DATABASE projectDB 
GO 
 
CREATE DATABASE projectDB 
GO 
 
USE projectDB 
GO 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[SCHED_Master]( 
  [ID] [int] NOT NULL, 
  [ProjectName] [varchar](100) NULL, 
  [ProjectType] int NULL, 
  [ProjectTypeName] [varchar](100) NULL, 
  [SCHED_ST_DT] [datetime] NULL, 
  [SCHED_ED_DT] [datetime] NULL,  
  [ACT_ST_DT] [datetime] NULL, 
  [ACT_ED_DT] [datetime] NULL, 
  [status] int null 
PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
  [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
-- Insert Query 

INSERT INTO [dbo].SCHED_Master 
      ([ID],[ProjectName],[ProjectType],[ProjectTypeName],[SCHED_ST_DT],[SCHED_ED_DT],[ACT_ST_DT],[ACT_ED_DT],[status]) 
   VALUES 
      (۱۰۰۱,'Project1',1,'Urgent','2015-06-01 00:00:00.000','2015-09-02 00:00:00.000' 
      ,'۲۰۱۵-۰۶-۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰','۲۰۱۵-۰۸-۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰',۱) 
 
 
INSERT INTO [dbo].SCHED_Master 
      ([ID],[ProjectName],[ProjectType],[ProjectTypeName],[SCHED_ST_DT],[SCHED_ED_DT],[ACT_ST_DT],[ACT_ED_DT],[status]) 
   VALUES 
      (۱۰۰۲,'Project1',2,'Important','2015-09-22 00:00:00.000','2015-12-22 00:00:00.000' 
      ,'۲۰۱۵-۰۹-۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰','۲۰۱۵-۱۲-۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰',۱) 
 
INSERT INTO [dbo].SCHED_Master 
      ([ID],[ProjectName],[ProjectType],[ProjectTypeName],[SCHED_ST_DT],[SCHED_ED_DT],[ACT_ST_DT],[ACT_ED_DT],[status]) 
   VALUES 
      (۱۰۰۳,'Project1',3,'Normal','2016-01-01 00:00:00.000','2016-03-24 00:00:00.000' 
      ,'۲۰۱۶-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰','۲۰۱۶-۰۳-۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰',۱) 
 
 
INSERT INTO [dbo].SCHED_Master 
      ([ID],[ProjectName],[ProjectType],[ProjectTypeName],[SCHED_ST_DT],[SCHED_ED_DT],[ACT_ST_DT],[ACT_ED_DT],[status]) 
   VALUES 
      (۱۰۰۴,'Project2',1,'Urgent','2015-07-01 00:00:00.000','2015-09-02 00:00:00.000' 
      ,'۲۰۱۵-۰۷-۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰','۲۰۱۵-۰۸-۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰',۱) 
 
 
INSERT INTO [dbo].SCHED_Master 
      ([ID],[ProjectName],[ProjectType],[ProjectTypeName],[SCHED_ST_DT],[SCHED_ED_DT],[ACT_ST_DT],[ACT_ED_DT],[status]) 
   VALUES 
      (۱۰۰۵,'Project2',2,'Important','2015-09-29 00:00:00.000','2015-12-22 00:00:00.000' 
      ,'۲۰۱۵-۰۹-۰۸ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰','۲۰۱۵-۱۲-۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰',۱) 
 
INSERT INTO [dbo].SCHED_Master 
      ([ID],[ProjectName],[ProjectType],[ProjectTypeName],[SCHED_ST_DT],[SCHED_ED_DT],[ACT_ST_DT],[ACT_ED_DT],[status]) 
   VALUES 
      (۱۰۰۶,'Project2',3,'Normal','2016-01-01 00:00:00.000','2016-03-04 00:00:00.000' 
      ,'۲۰۱۶-۰۱-۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰','۲۰۱۶-۰۲-۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰',۱) 
 
 
-- Select Query 
 
select ID,ProjectName,ProjectType,ProjectTypeName,SCHED_ST_DT,SCHED_ED_DT,ACT_ST_DT,ACT_ED_DT,status from SCHED_Master 

Query ها را وارد کنید

INSERT INTO[dbo].SCHED_Master([ID], [ProjectName], [ProjectType], [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], [status]) 
VALUES(1001, 'Project1', 1, 'Urgent', '2015-06-01 00:00:00.000', '2015-09-02 00:00:00.000', '2015-06-22 00:00:00.000', '2015-08-26 00:00:00.000', 1) 

INSERT INTO[dbo].SCHED_Master([ID], [ProjectName], [ProjectType], [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], [status]) 
VALUES(1002, 'Project1', 2, 'Important', '2015-09-22 00:00:00.000', '2015-12-22 00:00:00.000', '2015-09-19 00:00:00.000', '2015-12-29 00:00:00.000', 1) 
 
INSERT INTO[dbo].SCHED_Master([ID], [ProjectName], [ProjectType], [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], [status]) 
VALUES(1003, 'Project1', 3, 'Normal', '2016-01-01 00:00:00.000', '2016-03-24 00:00:00.000', '2016-01-01 00:00:00.000', '2016-03-14 00:00:00.000', 1) 
 
INSERT INTO[dbo].SCHED_Master([ID], [ProjectName], [ProjectType], [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], [status]) 
VALUES(1004, 'Project2', 1, 'Urgent', '2015-07-01 00:00:00.000', '2015-09-02 00:00:00.000', '2015-07-22 00:00:00.000', '2015-08-26 00:00:00.000', 1) 

INSERT INTO[dbo].SCHED_Master([ID], [ProjectName], [ProjectType], [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], [status]) 
VALUES(1005, 'Project2', 2, 'Important', '2015-09-29 00:00:00.000', '2015-12-22 00:00:00.000', '2015-09-08 00:00:00.000', '2015-12-14 00:00:00.000', 1) 
 
INSERT INTO[dbo].SCHED_Master([ID], [ProjectName], [ProjectType], [ProjectTypeName], [SCHED_ST_DT], [SCHED_ED_DT], [ACT_ST_DT], [ACT_ED_DT], [status]) 
VALUES(1006, 'Project2', 3, 'Normal', '2016-01-01 00:00:00.000', '2016-03-04 00:00:00.000', '2016-01-01 00:00:00.000', '2016-02-24 00:00:00.000', 1)  

Select Query

select ID,ProjectName,ProjectType,ProjectTypeName,SCHED_ST_DT,SCHED_ED_DT,ACT_ST_DT,ACT_ED_DT,status from SCHED_Master;

پس از ایجاد جدول ، یک Stored Procedure برای نمایش نتیجه ی زمانبندی پروژه با استفاده از Pivot query میسازیم.

من هر گام از روشم را توضیح میدهم تا درک آن برایتان واضح باشد و بتوانید برای خودتان با فرمت جدول خودتان هم ایجاد کنید.

گام اول

Procedure ای با یک پارامتر ایجاد کنید و متغیر ها را در داخل Procedure برای استفاده در SP مشخص کنید.

به یاد داشته باشید که من Formdate و Todate را Static در نظر گرفته ام.

میتوانید آن را به عنوان یک پارامتر از SP برای دریافت نتیجه های داینامیکی بر اساس طول تاریخ تغییر دهید.

گام دوم

ما تاریخ شروع و پایان پروژه را مشخص کرده ایم. حال باید نتیجه ی زمانبندی پروژه را با تاریخ های داده شده پیدا کنیم.

هدف اصلی از نمودار زمانبندی پروژه این است که طول تاریخ را به عنوان هفته ها ، ماه ها ، سال ها یا روز ها یا هر فرمتی از این قبیل به عنوان نتیجه ی دنباله دار داشته باشیم.

برای دریافت نتایج دنباله دار تعداد روز های یکشنبه را از تاریخ شروع تا تاریخ پایان را دریافت میکنیم.

نتیجه را به عنوان نمایش هفته ، نشان میدهم. پس در اینجا من از هر هفته برای تاریخ یکشنبه استفاده میکنم و همه تاریخ ها را در یک جدول برای نمایش نتایج ، ذخیره میکنم.

-- ۲.This Temp table is to created for get all the days between the start date and end date to display as the Column Header                            
 --۲.Start /////////////                                 
 IF OBJECT_ID('tempdb..#TEMP_EveryWk_Sndays') IS NOT NULL                                      
  DROP TABLE #TEMP_EveryWk_Sndays                                     
                                      
 DECLARE @TOTALCount INT                      
  Select @TOTALCount= DATEDIFF(dd,@FromDate,@ToDate);       
  WITH d AS                                     
      (                                    
       SELECT top (@TOTALCount) AllDays = DATEADD(DAY, ROW_NUMBER()                                     
        OVER (ORDER BY object_id), REPLACE(@FromDate,'-',''))                                    
       FROM sys.all_objects                        
      )                                    
                                       
     SELECT distinct DATEADD(DAY, 1 - DATEPART(WEEKDAY, AllDays), CAST(AllDays AS DATE))WkStartSundays ,1 as status                                
                                       
 into #TEMP_EveryWk_Sndays                                   
  FROM d                
  where              
    AllDays = @ToDate                    
  AND AllDays = @FromDate     
   
  -- test the sample temptable with select query 
 -- select * from #TEMP_EveryWk_Sndays 
  --///////////// End of 2.  

گام سوم

من جدول temp بالا را با جدول زمانبندی واقعی متحد میکنم تا بتوانیم تاریخ ها را مقایشه کنیم و نتیجه را تولید کنیم.

ابتدا نتیجه ی زمانبندی را چک میکنم و با استفاده از Union نتیجه را با نتیجه ی واقعی ترکیب میکنم و نتیجه ی نهایی را در جدول temp دیگری برای تولید pivot result وارد میکنیم.

 Scheduling در وب چیست

زمانبندی اجرا پروژه

یادداشت

برای تاریخ های واقعی در لیست Pivot نتایج را همانند زیر نشان خواهم داد :

“-۱” : برای تاریخ پایان هر دو نتیجه ی واقعی و زمانبندی شده. در برنامه ،من مقادیر تولید شده را چک میکنم ؛ اگر -۱ بود ، آنگاه متن “END” را با پس زمینه ای قرمز برای اخطار به کاربر به منظور تاریخ اتمام هر پروژه ، نمایش خواهم داد.

“۰” : اگر نتیجه ۰ بود ، به این معناست که روز ها در هیچ یک از روز های واقعی و زمانبندی شده وجود ندارد ، پس باید خالی باقی بماند.

“۱” : اگر نتیجه ۱ بود ، نشان دهنده ی تاریخ شروع و پایان روز های زمانبندی شده است.

من از رنگ آبی برای نمایش روز های زمانبندی شده استفاده میکنم.

“۲” : اگر نتیجه ۲ بود ، نشان دهنده ی تاریخ شروع و پایان روز های واقعی است.

من از رنگ سبز برای نمایش روز های واقعی استفاده میکنم.

این تنها یک نمونه Procedure است که یک نمونه برنامه برای زمانبندی پروژه ارائه میدهد.

میتوانید این جدول را بر اساسProcedure و برنامه بسته به نیاز های خودتان ، به سلیقه خودتان دربیاورید. میتوانید قوانین و وضعیت
های خودتان را برای نمایش نتیجه پیاده کنید.

-- ۳. This temp table is created toScedule details with result here i have used the Union , 
--the 1st query return the Schedule Project result and the 2nd query returns the Actual Project result both this query will be inserted to a Temp Table 
--۳.Start ///////////// 
IF OBJECT_ID('tempdb..#TEMP_results') IS NOT NULL                                      
DROP TABLE #TEMP_results   
SELECT ProjectName,viewtype,ProjectType,resultnew,YMWK 
INTO #TEMP_results 
FROM( 
SELECT                                 
A.ProjectName ProjectName  -- Our Project Name                     
,'۱-Scd' viewtype      -- Our View type first we display Schedule Data and then Actual                          
, A. ProjectType ProjectType -- Our Project type here you can use your own status as Urgent,normal and etc  
, Case when  cast(DATEPART( wk, max(A.SCHED_ED_DT)) as varchar(2)) = cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) then -1 else 
case when min(A.SCHED_ST_DT)= F.WkStartSundays AND max(A.SCHED_ED_DT) = F.WkStartSundays                             
then 1 else 0 end end resultnew -- perfectResult as i expect   
, RIGHT(YEAR(WkStartSundays), 2)+'-'+'W'+convert(varchar(2),Case when len(DATEPART( wk, WkStartSundays))='1' then '0'+                 
cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) else cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) END                
) as 'YMWK' -- Here we display Year/month and Week of our Schedule which will be displayed as the Column          
FROM  -- here you can youe your own table                              
SCHED_Master A (NOLOCK)     
LEFT OUTER JOIN  
#TEMP_EveryWk_Sndays F (NOLOCK) ON A.status= F.status                               
WHERE -- Here you can check your own where conditions    
A.ProjectName like '%' + @projectId                            
AND A.status=1                                      
AND A.ProjectType in (1,2,3)  
AND A.SCHED_ST_DT = @ToDate                      
AND A.SCHED_ED_DT = @FromDate  
GROUP BY                                
A.ProjectName                              
, A. ProjectType  
,A.SCHED_ED_DT           
,F.WkStartSundays 
UNION -- This query is to result the Actual result 
SELECT                                 
A.ProjectName ProjectName  -- Our Project Name                     
,'۲-Act' viewtype      -- Our View type first we display Schedule Data and then Actual                          
, A. ProjectType ProjectType -- Our Project type here you can use your own status as Urgent,normal and etc  
, Case when  cast(DATEPART( wk, max(A.ACT_ED_DT)) as varchar(2)) = cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) then -1 else 
case when min(A.ACT_ST_DT)= F.WkStartSundays AND max(A.ACT_ED_DT) = F.WkStartSundays                             
then 2 else 0 end end resultnew -- perfectResult as i expect  
, RIGHT(YEAR(WkStartSundays), 2)+'-'+'W'+convert(varchar(2),Case when len(DATEPART( wk, WkStartSundays))='1' then '0'+                 
cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) else cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) END                
) as 'YMWK' -- Here we display Year/month and Week of our Schedule which will be displayed as the Column          
FROM  -- here you can youe your own table                              
SCHED_Master A (NOLOCK)     
LEFT OUTER JOIN  
#TEMP_EveryWk_Sndays F (NOLOCK) ON A.status= F.status                               
WHERE -- Here you can check your own where conditions    
A.ProjectName like '%' + @projectId                            
AND A.status=1                                      
AND A.ProjectType in (1,2,3)  
AND A.ACT_ST_DT = @ToDate                      
AND A.ACT_ED_DT = @FromDate  
GROUP BY                                
A.ProjectName                              
, A. ProjectType  
,A.SCHED_ED_DT           
,F.WkStartSundays 
) q          
--۳.End ///////////// 

گام چهارم

در اینجا نتیجه ی نهایی را با استفاده از Pivot query از نتیجه ی نهایی از نتایج جدول temp نمایش میدهیم.

--۴.Start ///////////// 
  
 --here first we get all the YMWK which should be display in Columns we use this in our next pivot query 
select @MyColumns = STUFF((SELECT ',' + QUOTENAME(YMWK)  
          FROM #TEMP_results 
          GROUP BY YMWK 
          ORDER BY YMWK 
      FOR XML PATH(''), TYPE 
      ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')  
    ,۱,۱,'') 
 --here we use the above all YMWK to disoplay its result as column and row display 
set @SQLquery = N'SELECT ProjectName,viewtype,ProjectType,' + @MyColumns + N' from  
       ( 
         SELECT  
    ProjectName,  
    viewtype, 
    ProjectType, 
    YMWK, 
    resultnew as resultnew  
  FROM #TEMP_results 
      ) x 
      pivot  
      ( 
         sum(resultnew) 
        for YMWK in (' + @MyColumns + N') 
      ) p order by ProjectName, ProjectType,viewtype' 
 
exec sp_executesql @SQLquery;  
</pre>


در زیر نیز کد کامل مربوط به Stored Procedure آورده شده است:
<pre class="lang:mysql decode:true ">Alter PROCEDURE [dbo].[usp_ProjectSchedule_Select]                           
@projectId      VARCHAR(10) = ''                                  
                              
AS                                    
BEGIN                             
    
 -- ۱. Declared for setting the Schedule Start and End date 
 --۱.Start ///////////// 
 Declare  @FromDate     VARCHAR(20) = '2015-06-08'--DATEADD(mm,-12,getdate())                               
 Declare  @ToDate      VARCHAR(20) = '2016-05-06'--DATEADD(mm, 1, getdate())  
 -- used for the pivot table result 
 DECLARE @MyColumns AS NVARCHAR(MAX), 
  @SQLquery AS NVARCHAR(MAX)    
 --// End of 1. 
  
 -- ۲.This Temp table is to created for get all the days between the start date and end date to display as the Column Header                            
 --۲.Start /////////////                                 
 IF OBJECT_ID('tempdb..#TEMP_EveryWk_Sndays') IS NOT NULL                                      
  DROP TABLE #TEMP_EveryWk_Sndays                                     
                                      
 DECLARE @TOTALCount INT                      
  Select @TOTALCount= DATEDIFF(dd,@FromDate,@ToDate);       
  WITH d AS                                     
      (                                    
       SELECT top (@TOTALCount) AllDays = DATEADD(DAY, ROW_NUMBER()                                     
        OVER (ORDER BY object_id), REPLACE(@FromDate,'-',''))                                    
       FROM sys.all_objects                        
      )                                    
                                       
     SELECT distinct DATEADD(DAY, 1 - DATEPART(WEEKDAY, AllDays), CAST(AllDays AS DATE))WkStartSundays ,1 as status                                
                                       
 into #TEMP_EveryWk_Sndays                                   
  FROM d                
  where              
    AllDays = @ToDate                    
  AND AllDays = @FromDate     
   
  -- test the sample temptable with select query 
 -- select * from #TEMP_EveryWk_Sndays 
  --///////////// End of 2. 
   
  -- ۳. This temp table is created toScedule details with result here i have used the Union , 
  --the 1st query return the Schedule Project result and the 2nd query returns the Actual Project result both this query will be inserted to a Temp Table 
 --۳.Start ///////////// 
 IF OBJECT_ID('tempdb..#TEMP_results') IS NOT NULL                                      
  DROP TABLE #TEMP_results   
  
    SELECT ProjectName,viewtype,ProjectType,resultnew,YMWK 
    INTO #TEMP_results 
    FROM( 
        SELECT                                 
             A.ProjectName ProjectName  -- Our Project Name                     
            ,'۱-Scd' viewtype      -- Our View type first we display Schedule Data and then Actual                          
            , A. ProjectType ProjectType -- Our Project type here you can use your own status as Urgent,normal and etc  
            , Case when  cast(DATEPART( wk, max(A.SCHED_ED_DT)) as varchar(2)) = cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) then -1 else 
              case when min(A.SCHED_ST_DT)= F.WkStartSundays AND max(A.SCHED_ED_DT) = F.WkStartSundays                             
             then 1 else 0 end end resultnew -- perfectResult as i expect   
            , RIGHT(YEAR(WkStartSundays), 2)+'-'+'W'+convert(varchar(2),Case when len(DATEPART( wk, WkStartSundays))='1' then '0'+                 
             cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) else cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) END                
             ) as 'YMWK' -- Here we display Year/month and Week of our Schedule which will be displayed as the Column          
 
       FROM  -- here you can youe your own table                              
             SCHED_Master A (NOLOCK)     
                 LEFT OUTER JOIN  
             #TEMP_EveryWk_Sndays F (NOLOCK) ON A.status= F.status                               
                            
        WHERE -- Here you can check your own where conditions    
            A.ProjectName like '%' + @projectId                            
          AND A.status=1                                      
          AND A.ProjectType in (1,2,3)  
          AND A.SCHED_ST_DT = @ToDate                      
          AND A.SCHED_ED_DT = @FromDate  
        GROUP BY                                
            A.ProjectName                              
           , A. ProjectType  
           ,A.SCHED_ED_DT           
          ,F.WkStartSundays 
 
  UNION -- This query is to result the Actual result 
      SELECT                                 
             A.ProjectName ProjectName  -- Our Project Name                     
            ,'۲-Act' viewtype      -- Our View type first we display Schedule Data and then Actual                          
            , A. ProjectType ProjectType -- Our Project type here you can use your own status as Urgent,normal and etc  
            , Case when  cast(DATEPART( wk, max(A.ACT_ED_DT)) as varchar(2)) = cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) then -1 else 
              case when min(A.ACT_ST_DT)= F.WkStartSundays AND max(A.ACT_ED_DT) = F.WkStartSundays                             
              then 2 else 0 end end resultnew -- perfectResult as i expect  
             
            , RIGHT(YEAR(WkStartSundays), 2)+'-'+'W'+convert(varchar(2),Case when len(DATEPART( wk, WkStartSundays))='1' then '0'+                 
               cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) else cast(DATEPART( wk, WkStartSundays) as varchar(2)) END                
               ) as 'YMWK' -- Here we display Year/month and Week of our Schedule which will be displayed as the Column          
 
       FROM  -- here you can youe your own table                              
             SCHED_Master A (NOLOCK)     
                 LEFT OUTER JOIN  
             #TEMP_EveryWk_Sndays F (NOLOCK) ON A.status= F.status                               
                            
        WHERE -- Here you can check your own where conditions    
            A.ProjectName like '%' + @projectId                            
          AND A.status=1                                      
          AND A.ProjectType in (1,2,3)  
          AND A.ACT_ST_DT = @ToDate                      
          AND A.ACT_ED_DT = @FromDate  
        GROUP BY                                
            A.ProjectName                              
           , A. ProjectType  
           ,A.SCHED_ED_DT           
          ,F.WkStartSundays 
 
   ) q          
 
 --۳.End ///////////// 
 
 --۴.Start ///////////// 
  
 --here first we get all the YMWK which should be display in Columns we use this in our next pivot query 
select @MyColumns = STUFF((SELECT ',' + QUOTENAME(YMWK)  
          FROM #TEMP_results 
          GROUP BY YMWK 
          ORDER BY YMWK 
      FOR XML PATH(''), TYPE 
      ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')  
    ,۱,۱,'') 
 --here we use the above all YMWK to disoplay its result as column and row display 
set @SQLquery = N'SELECT ProjectName,viewtype,ProjectType,' + @MyColumns + N' from  
       ( 
         SELECT  
    ProjectName,  
    viewtype, 
    ProjectType, 
    YMWK, 
    resultnew as resultnew  
  FROM #TEMP_results 
      ) x 
      pivot  
      ( 
         sum(resultnew) 
        for YMWK in (' + @MyColumns + N') 
      ) p order by ProjectName, ProjectType,viewtype' 
 
exec sp_executesql @SQLquery; 
                   
END             

ایجاد برنامه وب MVC در ویژوال استودیوی ۲۰۱۵

پس از نصب ویژوال استودیوی ۲۰۱۵ بر روی Programes<- start کلیک کنید و سپس ویژوال استودیو را انتخاب کنید و بر روی Visual Studio 2015 RC کلیک کنید.

 پیاده سازی زمان بندی در MVC

به مسیر زیر بروید :

 • New -Project -Select Web -ASP.NET Web Application

مکانی برای ذخیره ی پروژه تان انتخاب کنید و نامی برای پروژه انتخاب کنید.

 پیاده سازی Scheduling در ASP.NET

زمانبندی اجرا پروژه

MVC را انتخاب کنید و در قسمت Add Folders and Core Refrences گزینه ی Web API را انتخاب کنید و بر روی OK کلیک کنید.

 پیاده سازی Scheduling در ASP.NET

روش افزودن کنترلر Web API

بر روی فولدر کنترلر راست کلیک کنید و سپس بر روی Add و Controller کلیک کنید.

زمانبندی

از آنجایی که خودمان کنترلر Web API مان را میسازیم ، کنترلر را انتخاب کنید و یک Empty Web API 2 Controller اضافه کنید.

نامی مناسب برای این کنترلر Web API انتخاب کنید و OK را کلیک کنید. در اینجا من از نام “ScheduleController” استفاده کرده ام.

 Scheduling در پروژه های تحت وب

زمانبندی اجرا پروژه

از آنجایی که خودمان Web API را ایجاد کرده ایم ، میتوانیم ببینیم که کنترلرمان از ApiController ارث بری کرده است.

 Scheduling در پروژه های تحت وب

همچنین همگی میدانیم که Web API یک HTTP Service آسان و راحت ساخت برای جستجوگر ها و موبایل ها است.

 • Web API شامل ۴ متد Get/Post/Put/Delete است.
 • Get : برای در خواست داده است (select).
 • Post : برای ایجاد داده است (insert).
 • Put : برای به روز رسانی داده ها است.
 • Delete : برای حذف داده ها است.

در این مثال از متد Get استفاده میکنیم زیرا نیازی داریم که زمانبندی های پروژه ها را از جایی بگیریم.

متد GET

در مثال این مقاله من تنها از متد Get استفاده کرده ام زیرا من تنها از یک Stored Procedure استفده میکنم.

از آنجایی که من از Entity Framework استفاده نکرده ام ، در این جا من به دیتابیس متصل شده ام و نتایجStored Procedure را از دیتابیس گرفته ام.

public class scheduleController: ApiController  
{ 
  // to Search Student Details and display the result 
  [HttpGet] 
  public DataTable projectScheduleSelect(string projectID)  
  { 
    string connStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["shanuConnectionString"].ConnectionString; 
    DataTable dt = new DataTable(); 
 
    SqlConnection objSqlConn = new SqlConnection(connStr); 
 
    objSqlConn.Open(); 
    SqlCommand command = new SqlCommand("usp_ProjectSchedule_Select", objSqlConn); 
    command.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
    command.Parameters.Add("@projectId", SqlDbType.VarChar).Value = projectID; 
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(command); 
 
    da.Fill(dt); 
 
    return dt; 
  } 
}  

در WebConfig منConnection string دیتابیس را تنظیم کرده ام. در متد Get مربوط به Web API من Connection string را خوانده ام و DB Connection را راه اندازی کرده ام. با استفاده از SQL Adapter نتایج را از Stored Procedure با پاس دادن آرگومان دریافت میکنیم و نتایج نهایی را در DataTable قرار میدهیم و DataTable را برمیگردانیم.

ایجاد کنترلر AngularJS

ابتدا یک فولدر جدید در داخل فولدر Script ایجاد کنیدو نام MyAngular را برای آن در نظر بگیرید.

 Scheduling در پروژه های تحت وب

زمانبندی اجرا پروژه

حال کنترلر Angular را در داخل این فولدر اضافه کنید.

بر روی فولدر MyAngular راست کلیک کنید و گزینه ی افزودنه را انتخاب کنید و Add New Item را انتخاب کنید .

سپس گزینه ی Web و پس از آن گزینه ی AngularJS Controller را انتخاب کنید و نامی مناسب برای کنترلر خود در نظر بگیرید.

من نام Controller.js را برای آن انتخاب کرده ام.

 Scheduling در وب چیست

زمانبندی اجرا پروژه

زمانی که کنترلر AngularJS ساخته شد میتوانیم ببینیم که به طور پیش فرض کنترلر دارای کد هایی با مدل تعیین شده ی از پیش تعیین شده است.

 Scheduling در وب چیست

من قطعه کد بالا را تغییر داده ام. مانند افزودن یک Module و Controller همانند زیر :

اگر بسته ی AngularJS وجود نداشت ، آن را به پروژه تان اضافه کنید.

بر روی پروژه ی MVC خود راست کلیک کنید و گزینه ی Manage NuGet Packegaes را انتخاب کنید. AngularJS را انتخاب کنید و آن را نصب کنید.

زمانبندی اجرا پروژه

حال میتوانیم همه ی بسته های AngularJS که نصب کرده ایم به همراه همه ی فایل ها را در فولدر script را ببینیم.

 Scheduling در MVC

در زیر روش ایجاد فایل AngularJS Script آورده شده است :

Modules.JS

در اینجا مراجع را به Angular.js JavaScript اضافه میکنیم و Angular Module ای با نام “RESTClientModule”.

reference path="../angular.js" /
/// reference path="../angular.min.js" /
/// reference path="../angular-animate.js" /
/// reference path="../angular-animate.min.js" /
var app; 
(function()  
{ 
  app = angular.module("RESTClientModule", ['ngAnimate']); 
})();  

کنترلر

در کنترلر AngularJS من همه ی منطق کار را انجام داده ام و داده را از Web API به صفحه ی MVC HTML برمیگردانیم.

ابتدا من همه ی متغیر های محلی را برای استفاده اعلام میکنم.

من تنها از یک متد “selectScheduleDetails” استفاده کرده ام. در آن ، متد Web API را با Project ID به عنوان یک پارامتر پاس میدهیم و نتیجه ای که در متغیر AngularJS ذخیره شده است را برای نمایش در صفحه ی MVC HTML برمیگردانیم.

در رویداد کلیک دکمه ی Search من همین متد را با پاس دادن Project ID به عنوان پارامتر جستجو ، پاس میدهم.

app.controller("AngularJs_studentsController", function($scope, $timeout, $rootScope, $window, $http) { 
  $scope.date = new Date(); 
  $scope.projectId = ""; 
  selectScheduleDetails($scope.projectId); 
 
  function selectScheduleDetails(projectId)  
  { 
    $http.get('/api/schedule/projectScheduleSelect/',  
    { 
      params: { 
        projectId: projectId 
      } 
    }).success(function(data)  
    { 
      $scope.Schedules = data; 
      if ($scope.Schedules.length 0) {} 
    }) 
      .error(function()  
      { 
      $scope.error = "An Error has occured while loading posts!"; 
    }); 
  } 
 
 
  //Search 
  $scope.searchScheduleDetails = function()  
  { 
 
    selectScheduleDetails($scope.projectId); 
  } 
 
});   

صفحه ی MVC HTML

تمام نتایج نهایی در صفحه ی HTML نمایش داده خواهد شد.

از آنجایی که در اینجا همه نتایج را به طور داینامیک دریافت میکنیم ، نمیتوانیم هیچ مقداری را از پیش در صفحه ی HTML مان تعیین کنیم.

قسمت Header جدول HTML و داده های ما باید به طور داینامیکی نولید شوند.

از آنجایی که احتیاج به نمایش داینامیکی Header و داده ها را داریم من از “ng-repeat” برای نمایش داینامیکی نتایج در Header استفاده میکنم تا از تکراری شدن نتیجه نیز جلوگیری شود.

من محدوده ی نتایج را به نمایش یک عنوان ۱ “limitTo” تنظیم کرده ام.

Scheduling

نکته :

من از {{key}} ابتدا برای نمایش Header و از {{val}} برای نمایش داده های نتیجه استفاده کرده ام.

همانطور که توضیح دادم شما عدد های -۱,۰,۱,۲ در نمایش داده ها در اختیار دارید.

نتیجه ی نهایی در جدول HTML یک نمودار زمانبندی پروژه گرافیکی است.

من از تگ span برای نمایش نتیجه به شیوه ی گرافیکی به عنوان یک نمودار از جدول با رنگ های مشخص شده استفاده میکنم.

table style=" background-color:#FFFFFF; border: solid 2px #6D7B8D; width: 99%;table-layout:fixed;" cellpadding="0" cellspacing="0"
tr style="height: 30px; background-color:#336699 ; color:#FFFFFF ;border: solid 1px #659EC7;" ng-repeat="item in Schedules | limitTo:1"
td width="80" align="center" ng-repeat="(key, val) in item | limitTo:1"
table
tr
td 
{{key}} 
/td
/tr
/table
/td
/tr
tr style="height: 30px; color:darkred ;border: solid 1px #659EC7;" ng-repeat="item in Schedules" 
td width="80" style="border: solid 1px #659EC7;table-layout:fixed;padding:0;" align="center" ng-repeat="(key, val) in item" 
table cellpadding="0" cellspacing="0"
tr
td align="center" width="60" style="padding:0;"
div ng-if="key == 'ProjectName' "
{{val}} 
/div
div ng-if="key == 'viewtype' "
{{val}} 
/div
div ng-if="key == 'ProjectType' " 
{{val}} 
/div
div ng-if="val == '0' key != 'ProjectType' " /div
div ng-if="val == '1' key != 'ProjectType'" 
span style="background-color: deepskyblue; width: 100%; float:left; display: inline;margin-right:76px;" /span
/div
div ng-if="val == '2' key != 'ProjectType'"
span style="background-color: limegreen; width: 100%; float:left; display: inline;margin-right:76px;"/span
/div
div ng-if="val == '-1' key != 'ProjectType'"
span style="background-color: red; width: 100%; float:left; display: inline;margin-right:48px;color:white"END/span
/div
/td
/tr
/table
/td
/tr/table

خروجی نهایی زمانبندی اجرا پروژه

خروجی نهایی همانند زیر خواهد بود. همانطور که قبلا گفتم همه ی نتایج نهایی از Stored Procedure با استفاده از وضعیت داده ها دریافت میشوند. من تگ span را در داخل جدول HTML برای نمایش نمودار زمانبندی قرار میدهم.

نتایج واقعی و زمانبندی شده را در داخل جدول HTML نمایش میدهم.

در اینجا میتوانیم ببینیم که برای هر پروژه، من نمودار زمانبندی را با رنگ آبی و تاریخ پایان زمانبندی را با رنگ قرمز و مشابه همان برای هر پروژه ی واقعی تاریخ شروع با رنگ سبز و تاریخ پایان با رنگ قرمز نمایش داده میشود.

در Stored Procedure من هر تاریخ شروع و پایان زمانبندی و واقعی را چک میکنم و نتیجه را به ترتیب هفته ای با وضعیت ۱ برای زمانبندی ها و ۲ برای واقعی ها نمایش میدهیم.

به عنوان مثال اگر نتیجه زیر را از پروژه ی ۱ در نظر بگیریم ، میتوانیم موارد زیر را که در جدول وارد کرده ایم ببینیم :

 • تاریخ شروع زمانبندی شده : ۲۰۱۵-۰۶-۰۱ (اگر ما هفته را چک کنیم تاریخ مورد نظر ما هفته ۲۴ خواهد بود)
 • تاریخ پایان زمانبندی شده : ۲۰۱۵-۰۹-۰۲ (اگر ما هفته را چک کنیم تاریخ مورد نظر ما هفته ۳۶ خواهد بود)
 • تاریخ شروع واقعی : ۲۰۱۵-۰۶-۲۲ (اگر ما هفته را چک کنیم تاریخ مورد نظر ما هفته ۲۷ خواهد بود)
 • تاریخ پایان واقعی : ۲۰۱۵-۰۸-۲۶ (اگر ما هفته را چک کنیم تاریخ مورد نظر ما هفته ۳۵ خواهد بود)

در قسمت Stored Procedure میتوانیم نتیجه ی بازه های زمانی هفته ها را مشاهده کنیم.

برای تاریخ های زمانبندی شده با ۱ و تاریخ های واقعی با ۲ نشان داده شده اند.

در صفحه ی MVC HTML من با استفاده از AngularJS ng-repeat و ng-if=”val==’1’1 من تمام نتایج را چک میکنم و همه را در یک نمودار در داخل جدول همانند زیر نمایش میدهم :

زمانبندی اجرا پروژه

زمانبندی اجرا پروژه

نکته : در فایل Webconfig میتوانید Connection را با توجه به نام Connection مربوط به SQL Server خودتان تغییر دهید.

امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.

نظرات و پیشنهاداتتان را با من در میان بگذارید.

موفق باشید!

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=15264
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
داریوش فرخی
داریوش فرخی هستم از سال 92 شروع به یادگیری برنامه نویسی و از سال 93 در بخش برنامه نویسی و تولید محتوای سایت mspsoft.com مشغول هستم. فعالیتم نیز بیشتر در زمینه های برنامه نویسی با سی شارپ و asp.net بوده است. اوقات فراغتم را هم غالبا با تماشای فیلم یا بازی های کامپیوتری پر میکنم .
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

4 نظر در مورد زمانبندی اجرا پروژه با استفاده از MVC و AngularJS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.