ورود / ثبت نام
0
0

صفحه بندی Repeater در ASP.NET به زبان VB.NET

437 بازدید
صفحه بندی در Repeater

صفحه بندی در Repeater

صفحه بندی Repeater یکی از ابزار هایی است که باید برای هر Repeater ی که استفاده میکنیم قرار بدیم تتا کاربر را از load سنگین صفحه دور نگه داریم و نمایش اطلاعات را به صوررت صفحه بندی شده به کاربر نمایش دهیم در این مقاله می خواهیم یاد بگیریم گه چگونه در Repeater صفحه بندی کنیم، باما همراه باشید.

ساختار جدول

صفحه بندی Repeater ;کد زیر را در قسمت ASPX بنویسید.

 

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
<title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<table border="1">
<asp:Repeater ID="repeater1" runat="server">
<HeaderTemplate>
<font color="red"><b>Employee Details</b></font>
</HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<tr>
<td>
<font color="Green"><b>ID</b></font>
</td>
<td>
<font color="Green"><b>NAME</b></font>
</td>
<td>
<font color="Green"><b>SALARY</b></font>
</td>
<td>
<font color="Green"><b>ADDRESS</b></font>
</td>
<td>
<font color="Green"><b>DESIGNATION</b></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font color="#ff8000"><b>
<%#Eval("empid")%></b></font>
</td>
<td>
<font color="Fuchsia"><b>
<%#Eval("empname")%></b></font>
</td>
<td>
<font color="#663300"><b>
<%#Eval("empsal")%></b></font>
</td>
<td>
<font color="Purple"><b>
<%#Eval("empadd")%></b></font>
</td>
<td>
<font color="#808040"><b>
<%#Eval("empdes")%></b></font>
</td>
</tr>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>
</table>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td>
<asp:Label ID="lbl1" runat="server" BackColor="Yellow"BorderColor="Yellow" Font-Bold="True"
ForeColor="#FF3300"></asp:Label>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<asp:Button ID="btnPrevious" runat="server" Text="Previous" Width="60px"></asp:Button>
<asp:Button ID="btnNext" runat="server" Text="Next" Width="60px"></asp:Button>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>

 

 

;کد زیر را هم برای .vb فرم خود بنویسید

 

Imports System.Data

Imports System.Data.SqlClient
Partial Class _Default
Inherits System.Web.UI.Page
Dim strConnString As String = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings.Item("ConnectionString").ToString()
Dim con As New SqlConnection(strConnString)
Dim str As String
Dim com As SqlCommand
Dim sqlda As SqlDataAdapter
Dim ds As DataSet
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) HandlesMe.Load
If Not IsPostBack Then
bindrepeater()
End If
End Sub
Private Sub bindrepeater()
con.Open()
str = "select * from employee"
com = New SqlCommand(str, con)
sqlda = New SqlDataAdapter(com)
ds = New DataSet
sqlda.Fill(ds, "employee")
Dim Pds1 As New PagedDataSource()
Pds1.DataSource = ds.Tables(0).DefaultView
Pds1.AllowPaging = True
Pds1.PageSize = 3
Pds1.CurrentPageIndex = CurrentPage
lbl1.Text = "Showing Page: " & (CurrentPage + 1).ToString() & " of " & Pds1.PageCount.ToString()
btnPrevious.Enabled = Not Pds1.IsFirstPage
btnNext.Enabled = Not Pds1.IsLastPage
repeater1.DataSource = Pds1
repeater1.DataBind()
con.Close()
End Sub
Public Property CurrentPage() As Integer
Get
Dim s1 As Object = Me.ViewState("CurrentPage")
If s1 Is Nothing Then
Return 0
Else
Return CInt(s1)
End If
End Get
Set(ByVal value As Integer)
Me.ViewState("CurrentPage") = value
End Set
End Property
Protected Sub btnPrevious_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) HandlesbtnPrevious.Click
CurrentPage -= 1
bindrepeater()
End Sub
Protected Sub btnNext_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) HandlesbtnNext.Click
CurrentPage += 1
bindrepeater()
End Sub
End Class,

 

 

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.mspsoft.com/?p=13617
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
محمد نجفی
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد صفحه بندی Repeater در ASP.NET به زبان VB.NET

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.