راهنمایی دانلود فایل ها لطفا با دقت بخوانید

1-دوستان اعضا برای دانلود فایل ها ابتدا از صفحه اصلی سایت سمته چپ، پایین وارد سایت شوید

2-دوستان اعضایی که لینک دانلود برایشان نمایان نیست از مرور گر موزیلا استفاده کنند

3-لینک تمامی مطالب تست شده اگر مشکلی وجود داشت در ساعت دیگر اقدادم به دانلود کنید

4-در وارد کردن پسور (پسورد در انتهای فایل زیپ دانلود شده موجود هستش)دقت کنید

×

در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ | دسته بندی: آموزش برنامه نویسی،آموزش سی پلاس پلاس

c++ اموزش c++ محاسبات و تصمیم گیری (قسمت هفتم)

محاسبات

اکثر برنامه‌ها محاسبات ریاضی انجام می‌دهند. عملگرهای ریاضی در جدول شکل ۹-۲ لیست شده‌اند. توجه کنید که تمام نمادهای بکار رفته در جبر در C++ بکار گرفته نمی‌شوند. علامت  ستاره (*) نشاندهنده ضرب و علامت درصد (%) نشاندهنده باقیمانده است. اکثر عملگرهای حسابی (در جدول ۹-۲) از نوع عملگرهای باینری هستند چرا که هر عملگر مابین دو عملوند قرار می‌گیرد. برای مثال، عبارت حسابی number1 + number2 شامل عملگر باینری + و دو عملوند number1 و number2 می‌باشد.

عملیات ‍C++ عملگر محاسباتی عبارت جبری عبارتC++
جمع + f + 7 f + 7
تفریق - p – c p – c
ضرب * bm b * m
تقسیم / x / y یا  یا x / y
باقیمانده % r mod s r % s

شکل ۹-۲ | عملگرهای محاسباتی.


قوانین تقدم عملگر

C++ عملگرها را در عبارات محاسباتی با توالی که قانون تقدم عملگرها تعیین می‌کند بکار می‌برد. این قوانین شبیه قوانین موجود در جبر هستند:

۱-   عملگرهایی که در درون جفت پرانتز قرار دارند دارای اولویت اول هستند. بنابر این برنامه‌نویس با استفاده از پرانتز می‌تواند ترتیب اجرای محاسبات را در دست بگیرد. پرانتزها دارای بالاترین سطح تقدم می‌باشند. در مواردی که پرانتزها به صورت تودرتو (آشیانه‌ای) قرار گرفته‌باشند، عملگر پرانتزی که در داخلی‌ترین سطح قرار دارد ابتدا انجام می‌گیرد، همانند

((a + b) + C)

عملگر قرار گرفته در جفت پرانتز داخلی ابتدا بکار گرفته می‌شود.

۲-  عملگرهای ضرب و تقسیم و باقیمانده در مرحله بعدی بکار گرفته می‌شوند. اگر عبارتی شامل چندین عملگر ضرب، تقسیم و باقیمانده باشد، عملگرها از سمت چپ به راست اجرا خواهند شد. ضرب، تقسیم و باقیمانده دارای اولویت هم سطح یا برابر هستند.

۳- عملگرهای جمع و تفریق در آخرین مرحله به کار می‌روند. اگر عبارتی شامل چندین عملگر تفریق و جمع باشد، عملگرها به ترتیب از سمت چپ به راست اجرا خواهند شد. عملگرهای جمع و تفریق دارای اولویت هم سطح هستند.

وجود قوانین تقدم عملگرها، زبان C++ قادر می‌سازد تا عملگرها را با ترتیب صحیح بکار گیرد. در جدول شکل ۱۰-۲ خلاصه‌ای از قوانین تقدم عملگرها آورده شده است. این جدول با معرفی عملگرهای دیگر C++ در فصل‌های بعدی تکمیل‌تر خواهد شد. جدول کامل تقدم عملگرها در پیوست کتاب موجود است.

عملگر(ها) عملیات ترتیب ارزیابی (تقدم)
( ) پرانتز اولویت اول. اگر پرانتزها به صورت تودرتو باشند، عبارتی که در درون داخلی‌ترین پرانتز قرار دارد ابتدا محاسبه می‌شود. اگر چندین جفت پرانتز در یک خط قرار گرفته باشند (تودرتو نباشند) ترتیب اجرا از سمت چپ به راست خواهد بود.
*, / , % ضرب و تقسیم و باقیمانده اولویت دوم. اگر چند مورد از چنین عملگرهای وجود داشته باشد، ترتیب اجرا از سمت چپ به راست خواهد بود.
+, - جمع و تفریق اولویت آخر. اگر چندین عملگر جمع و تفریق وجود داشته باشد ترتیب اجرا از سمت چپ به سمت راست خواهد بود.

شکل ۱۰-۲ | تقدم عملگرهای محاسباتی.

عبارات ساده جبری و C++

حال اجازه دهید تا به چند عبارت محاسباتی نگاهی بیاندازیم تا بخوبی با قوانین تقدم عملگرهای محاسباتی آشنا شوید. در هر مثالی که ذکر می‌شود عبارت جبری و معادل C++ آن عبارت نیز آورده شده است. مثال زیر یک عبارت ریاضی را نشان می‌دهد که منظور از آن به دست آوردن میانگین پنج عدد است:

:جبری

m = (a + b + c + d + e) / 5;: C++

وجود پرانتز در این عبارت ضروری است چرا که عملگر تقسیم تقدم بالاتری نسبت به عملگر جمع دارد، در نتیجه مقدار داخلی پرانتز بر ۵ تقسیم می‌شود. اگر پرانتز در این عبارت حذف شود، منظور محاسبه a + b + c + d + e / 5 خواهد بود که معادل عبارت زیر است:

عبارت زیر نشاندهنده یک معادله است:

y = mx + b :جبری

y = m * x + b; : C++

وجود پرانتز در این عبارت نیاز نیست، چرا که عملگر ضرب تقدم بالاتری نسبت به عملگر جمع دارد و در ابتدا انجام می‌شود. عمل تخصیص در آخرین مرحله صورت می‌گیرد چرا که به نسبت عمل ضرب و جمع از اولویت پایین‌تری برخوردار است.

مثالی که در زیر آورده شده حاوی عملگرهای توان، ضرب، تقسیم اعشاری، جمع و تفریق است:

z = pr%q + w / x – y : جبری

:  C++

دایره‌های حاوی اعداد نشاندهنده ترتیب اجرای عملگرها هستند. عملگر ضرب در اولویت اول قرار دارد و عملگرهای باقیمانده و تقسیم در اولویت‌های بعدی و به ترتیب از سمت چپ به راست اجرا می‌شوند و پس از آنها عملگرهای جمع و تفریق به ترتیب اجرا شده و در پایان عمل تخصیص صورت می‌گیرد.

توجه کنید که در این جدول در مورد پرانتزهای تودرتو مطالبی بیان شده است، اما تمام عبارات محاسباتی که دارای چندین جفت پرانتز هستند، ممکن است حاوی پرانتزهای تودرتو نباشد. برای مثال، اگر چه عبارت زیر

a * (b + c) + c * (d + e)

شامل دو جفت پرانتز است، اما هیچ کدامیک از آنها پرانتز تودرتو نمی‌باشند. در چنین حالتی هر دو آنها دارای سطح یکسان می‌باشند.

ارزیابی معادله درجه دوم

برای درک بهتر قوانین تقدم عملگرها به مثال زیر که یک چند جمله‌ای درجه دوم است توجه کنید:

 

دایره‌های حاوی اعداد نشاندهنده ترتیب اجرای عملگرها هستند. در C++ عملگر محاسباتی برای انجام عمل توان وجود ندارد، از اینرو عبارت x2 را بصورت x * x نشان داده‌ایم. بزودی در مورد تابع استاندارد کتابخانه‌ای pow (توان) صحبت خواهیم کرد.

۷-۲ تصمیم‌گیری: عملگرهای مقایسه‌ای و رابطه‌ای

در این قسمت به معرفی ساختارif در C++ می‌پردازیم که بر مبنای برقرار بودن یا نبودن برخی از شرط‌ها اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند. عبارت موجود در یک ساختارif ، شرط نامیده می‌شود. اگر شرط مورد قبول واقع شود (شرط true باشد) عباراتی که در داخل بدنه ساختار if قرار گرفته‌اند اجرا می‌شوند و اگر شرط مورد قبول واقع نشود عبارات داخل بدنه اجرا نخواهند شد. برای آشنائی شما با چنین ساختاری به بررسی یک مثال خواهیم پرداخت.

شرط‌های که در ساختار if بکار می‌روند می‌توانند از عملگرهای مقایسه‌ای و رابطه‌ای که در جدول شکل ۱۲-۲ آورده شده‌اند، استفاده کنند. تمام عملگرهای رابطه‌ای دارای اولویت یکسان بوده و از سمت چپ به راست ارزیابی می‌شوند. عملگرهای مقایسه‌ای به نسبت عملگرهای رابطه‌ای از اولویت پایین‌تری برخوردار هستند و آنها هم از سمت چپ به راست ارزیابی می‌شوند.

Y = 2 * 5 * 5 + 3 * 5 + 7;   گام اول

سمت چپ‌ترین ضرب ۲ * ۵=  ۱۰

Y =  ۱۰ * ۵ + ۳ * ۵ + ۷; گام دوم

سمت چپ‌ترین ضرب                         ۱۰ * ۵ =  ۵۰
Y = 50 + 3 * 5 + 7;   گام سوم

ضرب قبل از جمع ۳ * ۵ =  ۱۵

Y = 50 + 15 + 7; گام چهارم

سمت چپ‌ترین جمع                   ۵۰ + ۱۵ =  ۶۵
Y = 65 + 7;    گام پنجم

آخرین جمع ۶۵ + ۷ =  ۷۲

Y = 72; گام ششم

شکل ۱۱-۲ | ترتیب اجرای عملگرهای محاسباتی در یک چند جمله‌ای درجه دوم.

عملگرهای مقایسه‌ای یا رابطه‌ای استاندارد در جبر عملگرهای مقایسه‌ای یا رابطه‌ای درC++ مثال در C++ مفهوم شرط
عملگرهای مقایسه‌ای      
= == x ==y x با y برابر است.
!= x!=y x با y برابر نیست.
عملگرهای رابطه‌ای      
> > x>y x از y بزرگتر است.
< < x<y x از y کوچکتر است.
>= x>=y x بزرگتر یا مساوی y است.
<= x<=y x کوچکتر یا مساوی y است.

شکل ۱۲-۲ | عملگرهای مقایسه‌ای و رابطه‌ای.

برنامه زیر از شش عبارت  if برای مقایسه بین دو عدد ورودی از سوی کاربر استفاده می‌کند. اگر شرط موجود در هر کدامیک از عبارات if برقرار باشد (true)، خروجی مرتبط با آن عبارت به اجرا درخواهد آمد. برنامه شکل ۱۳-۲ نشاندهنده برنامه و کادرهای ورودی و خروجی از اجرای نمونه برنامه است.

 

cpp ch2 13 اموزش c++ محاسبات و تصمیم گیری (قسمت هفتم)

شکل ۱۳-۲ | عملگرهای رابطه‌ای و مقایسه‌ای.

در خطوط ۶-۸

using std::cout; // program uses cout

using std::cin;  // program uses cin

using std::endl; // program uses endl

از عبارات using استفاده شده است که نیاز به تکرار پیشوند std:: را برطرف می‌کند. پس از بکارگیری عبارات using، می‌توانیم cout را بجای std::cout، cin را بجای std::cin و endl را بجای std::endl در مابقی برنامه بنویسیم.]توجه: از این نقطه به بعد در کتاب، در هر مثال از یک یا چند عبارت using استفاده شده است.[

در خطوط ۱۳-۱۴

int number1; // first integer to compare

int number2; // second integer to compare

متغیرهای مورد نیاز برنامه اعلان شده‌اند. بخاطر دارید که متغیرها می‌توانند در یک خط یا چند خط اعلان شوند.

برنامه در خط ۱۷ از روش آبشاری برای دریافت داده به منظور دریافت دو عدد صحیح استفاده کرده است. بخاطر دارید که امکان نوشتن cin را به توجه به خط ۷ فراهم آورده‌ایم (بجای std::cin). اولین مقدار قرائت شده و در متغیر number1 قرار داده می‌شود و سپس مقدار دوم قرائت شده و در متغیر number2 ذخیره می‌گردد.

ساختار  if در خطوط ۱۹-۲۰

if ( number1 == number2 )

cout << number1 << ” == ” << number2 << endl;

مبادرت به مقایسه متغیرهای number1 و number2 برای تست برابر بودن می‌کند. اگر مقادیر برابر باشند، عبارت موجود در خط ۲۰ جمله مبنی بر اینکه اعداد با هم برابر هستند به نمایش در می‌آورد. اگر شرطی در یک یا چند ساختار if که در خطوط ۲۳, ۲۶, ۲۹,۳۲ و ۳۶ قرار دارند برقرار شود، عبارت متناظر توسط cout در خروجی به نمایش در می‌آید.

دقت کنید که هر ساختار if در برنامه شکل ۱۳-۲ دارای یک عبارت در بدنه خود بوده و بدنه تمام ساختارها بفرم دندانه‌دار نوشته شده‌اند. با دندانه‌دار نوشتن ساختار هر if وضوح و خوانائی برنامه را افزایش داده‌ایم. در فصل چهارم نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان در ساختارهای if از چند عبارت استفاده کرد ( به کمک جفت کاراکتر { } ).

به نحوه استفاده از فاصله‌ها در برنامه شکل ۱۳-۲ دقت کنید. در عبارات C++، کاراکترهای white-space همانند تب‌ها، خطوط جدید توسط کامپایلر در نظر گرفته نمی‌شوند. (اگر در درون رشته بکار گرفته شوند در نظر گرفته خواهند شد.) از اینرو، امکان دارد عبارات بر روی چند خط تقسیم شده و برطبق نظر برنامه‌نویس از هم فاصله پیدا کنند. جدا کردن هویت‌ها یا مشخصه‌ها، رشته‌ها (همانند “hello” ) و ثابت‌ها (همانند عدد ۱۰۰۰ ) بر روی چند خط خطای نحوی خواهد بود.

در جدول شکل ۱۴-۲ تقدم عملگرهای معرفی شده در این فصل بطور یکجا آورده شده‌اند. اولویت عملگرها از بالا به پایین کاهش می‌یابد. دقت کنید که تمام این عملگرها بجر از عملگر تخصیص =، از سمت چپ به راست ارزیابی می‌شوند.

عملگر شرکت‌پذیری نوع
( ) چپ به راست پرانتز
*  /  % چپ به راست ضرب، تقسیم،باقیمانده
+  - چپ به راست جمع، تفریق
<<   >> چپ به راست ورود و خروج داده
<  <=  >  >= چپ به راست رابطه‌ای
==  != چپ به راست مقایسه‌ای
= راست به چپ تخصیصی

شکل ۱۴-۲ تقدم عملگرهای معرفی شده تا بدین مرحله.


نویسنده:
وبسایت:

مشخصات

  رمز فایل: www.mspsoft.com (به کوچک بودن حروف دقت کنید) www.mspsoft.ir

دانلود


بهتره که از مرورگر موزیلا استفاده کنید !


دیدگاه ها و نقطه نظرات

 1. علیرضا نوشته است:

  سلام
  لطفا یوزرنیم وپسورد مشاوراملاک
  ممنون میشم

  [پاسخ]

 2. رضا نوشته است:

  لطفاً یوزر و پسورد مشاوراملاک را برام ایمیل کنید وهم اینکه پروژه شطرنح به زبان اسمبلی را برام ایمیل کنید بی نهایت ممنون میشم چون برای پروژه پایان ترم واقعاًلازم دارم یا اینکه برای بدست آوردنش مراراهنمائی کنید .با تشکر

  [پاسخ]

 3. رضا نوشته است:

  ببخشید یادم رفت عذرخواهی میکنم ا اربابت پروژه هاتون ازتون که درسایت میگذارین تشکرمیکنم واقعاًعالی اند اگه بازهم بازهم باشه بذارین ممنونم میشم چون به درد بخورن .

  [پاسخ]

 4. مسعود نوشته است:

  خواهش میکنم شما لطف دارید.بانک اطلاعاتی در پوشه پروژه موجود است میتونید از اون طریق بدست بیارید

  [پاسخ]

 5. سعید نوشته است:

  salam
  bbakhshid rajebe proje amlak k gozashtin to sourcesh d tarif nashode aslan!
  mamnoon misham y tozihi bdin…

  [پاسخ]

 6. سعید نوشته است:

  db tarif nashode .

  [پاسخ]

 7. مسعود نوشته است:

  نام کاربری برای مدیر:۱
  رمز عبور:۱

  [پاسخ]

 8. esmaell نوشته است:

  با سلام من زمانی که پروژه را دانلود می کنم تاحدود۱۵درصد آن می رود بعد خطا می ده دلیل آن چیست آیا می شود برنامه را برایم ایمیل کنیدبا تشکر

  [پاسخ]

 9. مسعود نوشته است:

  سلام اسماعیل جون من تست کردم هیچ مشکلی نداشت شما با بک نرم افزار دیگه دانلود کن ببین میشه اگه نشد من در خدمتم

  [پاسخ]

 10. افشین نوشته است:

  سلام من پروژه را دانلود کردم ولی می خوام از فشرده سازی در پسورد می خواد و ای پسوردو من می دمwww.mspsoft.ir
  ولی قبول می کنه مشکل چیه؟

  [پاسخ]

 11. مسعود نوشته است:

  ولی قبول می کنه مشکل چیه؟ یا قبول نمی کنه ؟
  دوست عزیز به کوچک بودن حروف دقت کن.. تست کردم مشکلی نداشت.

  http://www.mspsoft.ir

  [پاسخ]

 12. کوروش نوشته است:

  لطفا username و password را برایم ایمیل کنید.

  [پاسخ]

 13. مسعود نوشته است:

  اقا کوروش اگه نظرات رو چک میکردین نام کاربری و کلمه عبور رو بدست میاوردین

  نام کاربری برای مدیر:۱
  رمز عبور:۱

  [پاسخ]

 14. ابوالفضل نوشته است:

  چطوری میشه از این استفاده کرد
  مثا من ان را دانلود کردم حالا قدم به قدم باید چی کار کنم

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷م, ۱۳۹۰ ۷:۲۰ ق.ظ:

  سلام با تشکر از نظر شما؟
  ابتدا سورس نرم افزار را با ویژوال استدیو باز کنید
  در صورت نیاز بانک اطلاعاتی را اتچ کنید.
  کامپوننت ها را رجیستر کرده.
  دیگه فکر نکنم اگه این کارو انجام بدین تو اجرا برنامه به مشکل بر بخورید.

  [پاسخ]

 15. احمد نوشته است:

  نمیشه برنامه را کامل بگذارید تا دیگرون از اون استفاده کنن احتیاجی ب
  ه نرمافزار ویز.ال نبتاشه
  در ضمن این راهنمای را که گفتید به صورت تصویری نیز نمیگذارید

  [پاسخ]

 16. ابوالفضل نوشته است:

  میگم این کارهای را که گفتید میتوانیذد به شکل تصویر (عکس) نیز اموزش یدهید

  در ضمن از دوستان تقاضا دارم این برنامه را به صورت سیتاپ در اورده تا مردم استفاده کنن منجمله من چ
  ۰۹۱۹۵۶۴۵۳۵۸

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷م, ۱۳۹۰ ۶:۰۱ ب.ظ:

  دوست عزیز این برنامه یک پروژه سورس باز هستش؟و شما هر کاری میتنید میتونید انجام بدین

  [پاسخ]

 17. ابوالفضل نوشته است:

  لطفا جواب ایمیلهاتون را بدید و شماره تلفن تون را هم بگذارید
  و از حق هم نگذریم این سایت سایت پرمحتوا و قدرتمندی هست
  من که فکر کردم عجب ادم خلاقی هست طرف

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷م, ۱۳۹۰ ۶:۰۴ ب.ظ:

  نظره لطف شماست دوست عزیز

  [پاسخ]

 18. ابوالفضل نوشته است:

  نمیشه ایتن برنامه رو به صورت setup برام بگذارید چون من از برنامه نویسی سر در نمیاورم

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷م, ۱۳۹۰ ۶:۳۹ ب.ظ:

  پس واسه چی میخواین؟واسه کار؟

  [پاسخ]

 19. ابوالفضل نوشته است:

  هم اره
  ای دی یاهو من هست
  abc09195645358@yahoo.com
  الان چت کنیم

  [پاسخ]

 20. ابوالفضل نوشته است:

  من SETUP برنامه را میخواهم لطفا!!

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸م, ۱۳۹۰ ۸:۱۱ ق.ظ:

  اماده میکنم میزارم رو سایت

  [پاسخ]

 21. ابوالفضل نوشته است:

  کی میتوانید من هرچه سریعتر میخواهم

  [پاسخ]

 22. ابوالفضل نوشته است:

  کی میتوانید من هرچه سریعتر میخواهم
  در ضمن اگر حق عضویت بدم هر نرمافطزاری را که در سایتتون هست برام setup میکنید

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸م, ۱۳۹۰ ۸:۳۱ ق.ظ:

  بنده الان با موبایل هستم.حق عضو برای عضویت شماست.برای این کارا باید هزینه جدایی بکیند.

  [پاسخ]

 23. ابوالفضل نوشته است:

  منظورم از setup کردن ۲ نرمافزار دیگه است

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ شهریور ۲۸م, ۱۳۹۰ ۱۲:۵۴ ب.ظ:

  شما بگید من در اسرع وقت این کارو انجام میدم؟

  [پاسخ]

 24. ابوالفضل نوشته است:

  اموروز میخواهم

  [پاسخ]

 25. sahar نوشته است:

  سلام پروژه من درباره سایت املاک با datamining میخواستم ببینم می تونم از کسی که این پروژِرو نوشته کمک بگیرم
  باتشکر از سایت خوبتون

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ مهر ۲۴م, ۱۳۹۰ ۹:۳۱ ق.ظ:

  سلام.
  چه کمکی از دست ما بر میاد ؟
  سوالی هست درخدمتم؟

  [پاسخ]

 26. غلی نوشته است:

  سلام برنامه مشاور املاک خیلی خوب بود و بدرد من خورد ولی رمز و پسورد ندارم البته بگم برای ورود با مدیر رمز ۱ رو هم زدم ولی وارد نشد در ضمن من sql 2005 و ۲۰۰۸ رو حتما باید نصب کنم تا بانک اانها باز شود چون الان بانک باز نمی شود لطفا کمک کنید …………..
  ممنون از سایت بسیار خوب تون عالیه…….

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ آبان ۷م, ۱۳۹۰ ۷:۳۸ ق.ظ:

  دلیل وارد نشدن اینه که باید شما بانک اطلاعاتی رو اتچ کنید؟

  [پاسخ]

 27. سهراب نوشته است:

  سلام. من exe نرم افزار مشاورین املاک رو میخوام . اگه لطف کنین بزارین تو سایت ممنون میشمم.
  ممنون از سایت خوبتون.

  [پاسخ]

 28. صدف نوشته است:

  سلام برنامه آژانس املاکو میخواستم .اگه میشه لطف کنید بفرستید میلم .
  مرسی

  [پاسخ]

 29. مرتضی نوشته است:

  این برنامه خیلی جالبه ممنون

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ دی ۲۸م, ۱۳۹۰ ۶:۵۸ ب.ظ:

  خواهش میکنم دوست عزیز موفق باشید

  [پاسخ]

 30. سجاد نوشته است:

  سلام
  ممنون از برنامه های عالیتون
  چطور بانک اطلاعاتی را اتچ کنیم؟.
  وکامپوننت ها را رجیستر کنیم؟
  لطفا ساده بگید

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ بهمن ۱۵م, ۱۳۹۰ ۷:۵۹ ق.ظ:

  سلام خواهش میکنم نظره لطف شماست.
  ساده تر از این نمیشه گفت!
  بانک اطلاعاتی را باید از طریق برنامه SQLserve اتچ کنید.کامپوننت ها هم توسط خود برنامه ویژوال استدیو اضافه کنید.
  موفق پیروز باشید

  [پاسخ]

 31. رضا نوشته است:

  سلام.ممنون از برنامه املاکتون.اما با نام کاربری و پسورد ۱ هم باز نشد.لطف می کنید نحوه ساده استفاده کردنش رو برام ایمیل کنید.مرسی

  [پاسخ]

 32. نانسی نوشته است:

  سلام خسته نباشید مرسی از این سایت خوب و پر محتوا
  برنامه رو دانلود کردم ولی هنگام دیباگ کردن یوز و پسورد می خواد لطفا یوزر و پسورد رو برام بفرستید.
  ضمنا من عضو سایت شما به زودی می شم . تازه شماره ی حساب شما رو دریافت کردم فقط واریز کردن وجه برای عضویت کافیه؟
  منتظر پاسخ شما هستم.
  خذاحافظ

  [پاسخ]

 33. زهرا نوشته است:

  سلام
  من پروژه با #cساخته ام چطور باید اجراش کنم روی سیستمی که برنامه ی #c ندارد؟
  اگر زحمتی نیست جوابشو به ایمیلم ارسال کنید

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۶م, ۱۳۹۱ ۷:۴۱ ق.ظ:

  اموزش ساخت Setup روی سایت جستجو کنید مشکلتون حل میشه.

  [پاسخ]

 34. amin نوشته است:

  سلام خدمت شما دوستان عزیز اگه میشه یوزر و پاسورد مشاور املاک رو واسم ایمیل کنید ممنون میشم

  [پاسخ]

 35. رومینا نوشته است:

  سلام م خوبین؟
  خیلی خوبه که پروژه ها را روی سایت قرار می دهید
  ازتون یک دنیا ممنونم
  من الان یک سالی می شه که درسم تموم شده
  یک نفر دو تا برنامه خیلی ساده بهم داده به همین زبان براش رو کاغذ نوشتم ولی
  من خیلی وقته با این برنامه کار نکردم اصول برنامه نویسیش یادم نیست
  می شه یک برنامه ساده فقط الگوریتمشو برام بفرستید
  ممنون می شم

  [پاسخ]

 36. محمد نوشته است:

  با سلام و خسته نباشید
  برنامه مشاور املاکتون بسیار جالب و کامل تر میشه اگر لطف کنید داکیومنت از سورس یا توضیح پروژه را قرار دهید…

  بسیار زیاد به داکیومنت آن احتیاج دارم…
  با تشکر
  موفق و پایدار باشید

  [پاسخ]

 37. سارا نوشته است:

  پروژه سایت وکالت میخوام اگه امکنش هست به میلم بفرستین

  [پاسخ]

 38. parisa نوشته است:

  salam
  mishe user o passworde moshavere amlak ro behem mail konid
  kheili kheili mamnoon

  [پاسخ]

  parisa پاسخ در تاريخ شهریور ۱م, ۱۳۹۱ ۵:۳۰ ق.ظ:

  mer30 tooye comment haye bala usero pass ro peida kardam

  [پاسخ]

 39. keramati نوشته است:

  یوزر و پس ۱ را وارد می کنم کار نمی کنه ؟ و با ۲۰۰۸ هم باز نمی شه !!!

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ شهریور ۲۷م, ۱۳۹۱ ۴:۴۱ ب.ظ:

  دیتابیس را اتچ کنید.سورس نیز مشکلی نداره

  [پاسخ]

 40. مهدیه نوشته است:

  سلام مرسی از برنامه خیلی عالی هست واقعا ممنونم فقط من داکیومنت برنامه رو واقعا لازم دارم اگه لطف کنین برام میل کنین یه دنیا ممنون میشم.
  بازم بی نهایت ممنون از لطفتون ایشاال موفق باشین

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ مهر ۴م, ۱۳۹۱ ۵:۱۰ ب.ظ:

  خیر موجود نداریم

  [پاسخ]

 41. سمیرا نوشته است:

  سلام من از برنامه نویسی چیزی بلد نیستم.
  ما املاکی زدیم و یه برنامه میخوام که تو املاکی استفاده کنم و اطلاعات مشتری ها رو توش بذارم.
  میشه کمکم کنید. یه تلفن تماس بهم میدید.
  فوری

  [پاسخ]

  مسعود پاسخ در تاريخ آبان ۲۵م, ۱۳۹۱ ۹:۲۹ ق.ظ:

  از فرم تماس اقدام کنید در خدمت هستیم

  [پاسخ]

 42. siros نوشته است:

  سلام
  میشه یوزر و پسوردو واسم ایمیل کنید واقعآ ممنون میشم

  [پاسخ]

 43. limbo نوشته است:

  آقا خیلی مفید بود دمتون گرم

  [پاسخ]

  M.S.P Soft پاسخ در تاريخ اسفند ۲۷م, ۱۳۹۱ ۸:۲۴ ب.ظ:

  قربانه شما موفق باشید :)

  [پاسخ]

 44. sani نوشته است:

  با سلام
  خیلی ممنونم از سایت بسیار خوب و مطالب بسیار مفیدتون
  من میخوام رو سورس برنامه املاک دستکاری کنم میشه راهنماییم کنید که چطور میتونم عکس پشت زمینه رو حذف کنم؟
  لطفا برام ایمیل کنید.
  ممنونتونم

  [پاسخ]

  مسعود شریفی پاسخ در تاريخ مرداد ۷م, ۱۳۹۲ ۶:۰۷ ب.ظ:

  خیلی ساده روی عکس کلیک کنید و گزینه DEL رو بزنید !

  [پاسخ]

 45. سپهر نوشته است:

  سلام آقا مسعود ی لطفی میکنی نام کاربری و پسورد کاربر رو برام ایمیل کنی؟
  خدایی پروژه توپی هستش دمت گرم.

  [پاسخ]

  مسعود شریفی پاسخ در تاريخ مرداد ۷م, ۱۳۹۲ ۶:۱۹ ب.ظ:

  سلام سپهر جان دیتابیس رو اتچ کن در جدول مربوطه نوشته شده !

  [پاسخ]

 46. Arash نوشته است:

  سلام نام کاربری و رمز عبور رو که وارد می کنم از برنامه میاد بیرون خطا میده؟مشکلش چیه؟

  [پاسخ]

  مسعود شریفی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۵م, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۷ ب.ظ:

  دیتابیس دیتابیس دیتابیس را اتچ کنید !

  [پاسخ]

 47. sayeh نوشته است:

  سلام
  منم موقعی ک بوز و پس رو وارد میکنم خطا میده
  دیتا بیسش رو هم اتچ کردم ولی نمیدونم چرا بازم اجرا نمیشه

  [پاسخ]

 48. sayeh نوشته است:

  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
  الان برنامه اجرا شد
  وااااااااااااااا پس چرا اونجوری میشد
  به هر حال از سایت خوبتون تشکر میکنم
  جدا سایت خوبی دارید
  “میدونم جملات تکراریه”
  با آرزوی پیشرفت برای شما و سایت خوبتون

  [پاسخ]

  مسعود شریفی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۷م, ۱۳۹۲ ۱۱:۳۷ ق.ظ:

  :D ممنون موفق باشید :)

  [پاسخ]

 49. sani نوشته است:

  سلام
  چطوری دیتابیس رو اتچ می کنند؟
  میشه لطفا راهنماییم کنید؟
  بلد نیستم.
  ممنون

  [پاسخ]

  مسعود شریفی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۵م, ۱۳۹۲ ۴:۲۴ ب.ظ:

  در انجمن سایت جستجو کنید !

  [پاسخ]

 50. پارسا نوشته است:

  درصورت امکان یوزر و پسورد نرم افزار املاک یار را اعلام بفرمایید

  [پاسخ]

  مسعود شریفی پاسخ در تاريخ شهریور ۳۰م, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۲ ب.ظ:

  کامند های رو مطالعه کنید !
  Admin
  123
  دیتابیس را اتچ کنید !

  [پاسخ]

 51. سعیده نوشته است:

  اقا مسعود ویژال ۲۰۰۵ رو ویندوز من نصب نمیشه میشه بی زحمت فایله setup رو واسم ایمیل کنید واسه کارم میخام پیشا پیش تشکر ویژه از شما بخاطر زحماتتون

  [پاسخ]

 52. نسرین نوشته است:

  سلام درمورد برنامه سوالی داشتم میخواستم عکسای که در برنامه استفاده شده را تغییر بدم که این کار را انجام دادم
  اما وقتی برنامه را اجرا می کنم باز همون عکسای قبلی میان.و توی برنامه قسمت Resources وقتی باز میکنم اسم سایتی وجود دارد که اگه پاکش کنم در اجرای برنامه اختلال ایجاد نکنه ؟ممنون از ساتتون

  [پاسخ]

  مسعود شریفی پاسخ در تاريخ آذر ۱۸م, ۱۳۹۲ ۸:۲۳ ب.ظ:

  شما وقتی سورس پروژه را بازمیکنید دقت کنید وقتی تغییرات را ایجاد میکنید از طریق خوده ویژوال استدیو پروژه را اجرا کنید !

  در کد ها دقت کنید که اختلالی به وجود نیاد !

  [پاسخ]

 53. حسین نوشته است:

  سلام لظفا یوزر وپسورد فایله برنامه مشاور املاک تحت وب را برام ایمیل کنید ممنون

  [پاسخ]

  مسعود شریفی پاسخ در تاريخ آذر ۱۸م, ۱۳۹۲ ۸:۲۷ ب.ظ:

  از دیتابیس ببینید توضیحات مطلب برای شما نوشته دوست من !

  [پاسخ]

 54. نسرین نوشته است:

  سلام در مورد عوض کردن عکس پس زمینه که گفتین del را بزنی امتحان کردم نشد حتی داخل برنامه عکس دیگه گذاشتم ولی موقع اجرا باز همون عکس قبلی میاد و در مورد ادرس سایت که موقع اجرا ظاهر میشه باید چه کاری انجام بدم ممنون میشم اگه زود جواب بدین

  [پاسخ]

 55. shiva نوشته است:

  سلام ببخشید یه سوال داشتم این پروژه ی مشاور املاک دیتا بیس نداره؟

  [پاسخ]

  مسعود شریفی پاسخ در تاريخ آذر ۲۷م, ۱۳۹۲ ۷:۴۸ ب.ظ:

  چرا داره SQL هستش !

  [پاسخ]

 56. لولو نوشته است:

  این سایت ملت رو مچل کرده تو کامنها نوشتی setup برنامه را میگذارم ولی کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  اگه بلد نیستی بگو اموزشگاه ببریمت یا واقعا نشون بده بلدی
  پیامی از لولو

  [پاسخ]

  مسعود شریفی پاسخ در تاريخ اسفند ۱۳م, ۱۳۹۲ ۲:۵۷ ب.ظ:

  ای بابا باشه دوست عزیز ! موفق باشید :D :D

  [پاسخ]

 57. گندم نوشته است:

  سلام اسم من گندم هست :امکانش هست پروژه ی وب سایت مشاور املاک رو واسم ایمیل کنید خیلی واجبه اگه میه زودی واسم ایمیل کنید خیلی ممنون میشم

  [پاسخ]

  مهندس قیصری پاسخ در تاريخ اسفند ۱۵م, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۸ ب.ظ:

  عضو بشید اعتبار بگیرید دانلود کنید

  [پاسخ]

  فاطمه پاسخ در تاريخ اسفند ۲۴م, ۱۳۹۲ ۲:۴۲ ق.ظ:

  سلامفاطمه هستم :امکانش هست پروژه ی وب سایت مشاور املاک رو واسم ایمیل کنید خیلی واجبه اگه میشه زودی واسم ایمیل کنید خیلی ممنون میشم

  [پاسخ]

 58. فاطمه نوشته است:

  سلام من فاطمه هستم هست :امکانش هست پروژه ی وب سایت مشاور املاک رو واسم ایمیل کنید خیلی واجبه اگه میشه زودی واسم ایمیل کنید خیلی ممنون میشم

  [پاسخ]

از ام اس پی سافت چه خبر

ورود

×